Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1938 očima žurnalistů 17

6. 2. 2024

Rok 1938 očima žurnalistů 17

„Skutečné národnostní poměry Velkého Brna byly zjištěny sčítáním obyvatelstva již 6. ledna roku 1919. Tehdy se z 209.601 obyvatel přihlásilo 151.391 k národnosti československé, 51.675 k národnosti německé, 5500 k národnosti židovské a 985 k národnostem jiným.“

 

O státním převratu roku 1918 bylo město Brno, které mělo tehdy asi 130 000 obyvatel, sice v německých rukou, ale svou německou správu si udržovalo pouze tím, že německá radnice se bránila připojení dvou měst, které s ním  stavebně i jinak zcela souvisely, totiž s Královým Polem a Husovicemi, i řadou dalších předměstských obcí. Správu města Brna převzal už 5. listopadu 1918 vládní komisař  E h r e n f e l d  a to proto, že volené zastupitelstvo bylo třeba podle zákonných ustanovení rozpustit, když se velká většina jeho členů dobrovolně vzdala svých funkcí. Již 16. dubna roku 1919 zákonem číslo 213 bylo pak utvořeno Velké Brno tím, že k dosavadnímu městskému okresu byla připojena města Královo Pole a Husovice a dalších dvaadvacet sousedních a okolních obcí, z nichž některé měly i většinu německého obyvatelstva. Při utvoření Velkého Brna se dbalo především jen na rozhodující zájmy hospodářské a správní, jich uměle udržovaná německá nadvláda na bývalé brněnské radnici ovšem nemohla a nechtěla uznat, poněvadž by jinak již dávno ztratila svou pozici. Skutečné národnostní poměry Velkého Brna byly zjištěny sčítáním obyvatelstva již 6. ledna roku 1919. Tehdy se z 209.601 obyvatel přihlásilo 151.391 k národnosti československé, 51.675 k národnosti německé, 5500 k národnosti židovské a 985 k národnostem jiným. Již 13. června roku 1919 byly potom v Brně vypsány první obecní volby podle nového demokratického volebního řádu, které přinesly velkou většinu československým volebním skupinám. Pravda je, že tyto obecní volby byly zrušeny pro některé námitky z řad voličstva, ale nové obecní volby, které se konaly 29. února 1920 znovu jenom potvrdily skutečnost potvrzenou již při volbách prvních, že české obyvatelstvo Brna má rozhodující převahu.

 

Ani ten, kdo se chtěl opírat o  r a k o u s k é  národnostní statistiky, nenašel by v nich oporu pro tvrzení, že národnostní vývoj Brna byl snad po převratu změněn nějakými umělými zásahy.

Při  sčítání lidu v bývalém Rakousku, kde měřítkem národnosti byla obcovací řeč obyvatel právě z důvodu germanizačních, od roku 1900 potvrzovalo vždy znovu, že Brno má většinu českého obyvatelstva. Při sčítání lidu roku 1900 se na území dnešního Velkého Brna přihlásilo ze všeho obyvatelstva k obcovací řeči české 51,8 procenta a k obcovací řeči německé 47,9 procenta, roku 1910 pak k obcovací řeči české už 53.6 procenta a k obcovací řeči německé 46,2 procenta.  Je samozřejmé, že při velkém a zdravém růstu města Brna  po převratu, jež se projevil především také stálým a pravidelným vzrůstem obyvatelstva, v samostatném československém státě se vytrvale uplatňovala i pozice československého obyvatelstva. Tak již při prvním řádném sčítání lidu v Československé republice 15,. Února 1921 bylo zjištěno, že z 221.750 obyvatel města Brno bylo Čechoslováků 155.931 čili 72,4 procenta, Němců 55.816 čili 25,9 procenta, židů 2953 čili 1,3 procenta, 677 jiné národnosti a 6381 cizinců. Tímto sčítáním bylo také prokázáno, že i bývalé vnitřní město má spolehlivou většinu českého obyvatelstva. Ze 140.576 obyvatel bývalého městského okresu zemského hlavního města Brna se přihlásilo k národnosti československé 82.876 čili 61,3 procenta, k národnosti německé 48.912 čili 36,1 procenta, židovské  2824 čili 2 procenta, jiné 605 a cizinců zjištěno 5359. Další sčítání lidu roku 1930 už jen potvrdilo tento nezadržitelný vývoj Brna v české město. Tehdy dosáhla většina českého obyvatelstva již 77,8 procenta, německá menšina klesla na 20,3 procenta a židovská na 1,3 procenta.

Samozřejmě rozhodující skutečnost je, že město B r n o  m ě l o  n a p r o s t o 

s p o l e h l i v ě  a   p r ů k a z n ě   z j i š t ě n o u  v ě t š i n u   č e s k é h o 

o b y v a t e l s t v a  j i ž    p ř e d   p o d e p s á n í m   m í r o v é  s m l o u v y  St.

g e r m a i n s k é  1 0.  z á ř í  1 9 1 9 .  Tato skutečnost je neodčinitelná a každý, kdo si zahrává  u nás v jakékoli formě s myšlenkou plebiscitu v Brně, je ignorant a podle okolností také zrádce.