Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání Tribunálu v New Yorku

Zasedání Tribunálu v New Yorku

 

se uskutečnilo 10. června  pod názvem Mezinárodní tribunál pro válečné zločiny spáchané Spojenými státy a NATO. Tribunál se sešel díky iniciativě Ramseye Clarka,bývalého hlavního státního žalobce USA a tvůrce Mezinárodního akčního centra, soukromé nadace, která si klade za cíl bojovat proti nespravedlnosti po celém světě.  Zasedání probíhalo ve velkém auditoriu  Martina Luthera Kinga, v centru New Yorku , před přeplněným sálem, za účasti 16 soudců z 11 zemí, 36 svědků z 20 zemí, kteří přišli před soud s bohatou dokumentaci zločinů. Bylo uvedeno 19 hlavních obvinění proti vůdcům NATO  2000 panel 16 soudců z 11 zemí, za účasti 500 lidí. Panel prohlásil politické a vojenské vůdce USA a NATO za viníky  válečných zločinů proti Jugoslávii (FRJ) během jejího přepadení v době od 24. března do 10. června 1999.

 

Bývalý generální prokurátor (attorney general) Spojených Států Ramsey Clark, vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA/NATO proti Jugoslávii, nabádal přítomné a ty, kteří představují  21 zúčastněných zemí, k vykonání rozsudku, aby organizovali kampaň k zrušení vojenského paktu NATO.

            Členové Mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny prohlásili obžalované za vinné na základě důkazů proti nim a že o každém z 19 individuálních zločinů, uvedených v původní stížnosti (obžalobě) bylo potvrzeno, že byl proveden mimo pochyby. Tyto zločiny jsou (uvedeno dle News Bulletin SUC, dne 1.července 2000):

1.)     Plánování a uskutečnění rozkouskování, segregace a zchudnutí Jugoslávie,

2.)     Způsobení,  vyvolání  a povzbuzení násilí mezi muslimy a Slovany,

3.)     Přerušení snah k udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii,

4.)     Zničení mírotvorné role Spojených národů,

5.)     Použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí,

6.)     Zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii,

7.)     Plánování, ohlašování a vykonávání útoků, s úmyslem zavraždit, na hlavu státu, další  vůdce vlády a vybrané civilisty v Jugoslávii,

8.)     Ničení  a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních, lékařských, diplomatických (počítaje v to i velvyslanectví Lidové republiky Číny a jiná velvyslanectví), náboženských, jakož i jejich majetků a zařízení po celé Jugoslávii,

9.)     Útoky na objekty nepostradatelné  pro  přežití obyvatelstva Jugoslávie,

10.) Útoky na zařízení, obsahující nebezpečné látky a síly,

11.) Použití ochuzeného uranu, kazetových bomb a jiných zakázaných zbraní,

12.) Vedení války proti prostředí,

13.) Zavedení sankcí prostřednictvím OSN, což představuje genocidní zločin proti lidskosti,

14.) Vytvoření ilegálního ad-hoc Trestního tribunálu k zničení a démonizaci srbského vedení. Nelegitimnost tohoto Tribunálu je dále dokumentovaná jeho zanedbáním zahájení obžaloby proti utlačování Romů, kteří utrpěli největší počet ztrát kteréhokoli národa  oblasti,

15.) Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení podpory pro  USA agresi a pro démonizaci Jugoslávie,  Slovanů, Srbů a Muslimů, jako genocidních národů,

16.) Ustavení dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie silami NATO,

17.) Pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení, demokracie a kultury slovanského, muslimského, romského a jiného lidu Jugoslávie.

18.) Pokus o nastolení americké dominace a kontroly Jugoslávie, vykořisťování jejího lidu a zdrojů,

19.) Použití vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení dominace  USA .

Členové Tribunálu pokládají NATO a jeho členské státy a jejich vůdce za odpovědné za jejich kriminální činnost a odsuzují ty, kteří byli shledáni jako vinní nejsilnějšími možnými výrazy. Členové odsuzují bombardování uskutečněné organizací NATO, pranýřují mezinárodní zločiny a porušení mezinárodního humanitárního zákona, provedené ozbrojeným útokem a jinými prostředky, jako ekonomickými sankcemi. NATO jednalo protiprávně a pokusilo se zrušit mezinárodní zákony (International Action Center www.iacenter.org).

 

Mezi významnými svědky vystoupil německý admirál E. Schmähling (podal demisi pro nesouhlas s doktrínou NATO) a údajem, že účast německé armády na agresi byla, proti německé federální ústavě, zavládl „zákon džungle“ a že úmyslné vraždění civilistů samo o sobě představuje typický válečný zločin. Bývalý vedou pozorovatelů OBSE v Kosovu Roland Keith popsal, jak byli zneužíváni jako pozorovatelé  na zemi pro letecký zásah NATO. Americký univerzitní profesor John Catalinotto odhalil, jak agrese proti Jugoslávii byla připravována velením NATO od léta 1998 (tedy ne jako následek  vymyšlené „humanitární katastrofy“). Kosovský Rom Shani Rifati líčil smutný osud kosovských Romů, vyháněných z Kosova UCK. Francouz Gilles Troude podtrhl těžkou odpovědnost Francie a Velké Británie při organizováni podvodu během jednání v Rambouillet a skutečnost, že podle angažovanosti v agresi Francie zaujímala pom USA hned druhé místo, a jak byla francouzská média zcela podrobena informacím přicházejícím z NATO. Sám Ramsey Clark odsoudil sankce proti různým zemím světa, včetně Jugoslávie, ukázal na masové vraždění válečnou mašinerií (NATO), popsal všemocný americký vojenskoprůmyslový komplex. Cílem NATO v Jugoslávii nebylo jen vojenské vítězství, ale zničení země, její infrastruktury, komunikací, průmyslu. Uvedl, že je nutno zrušit NATO, které t.č. už nemá žádné oprávnění k existenci.

 

V rámci výroku o vině, jako souhrn rozsudku, byl uveden n sledující text. „Členové nezávislé vyšetřovací komise válečných zločinů USA-NATO proti lidu Jugoslávie, kteří se sešli v New Yorku, vyjmenovali zjištěné obžaloby proti prezidentu Williamu Clintonovi, generálu W. Clarkovi,  ministryni zahraničí (USA) M. Albrighové, premiéru Tony Blairovi, kancléři G. Schröderovi, prezidentu J. Chiracovi, premiérům Massino d¨Alemovi a José M. Aznarovi, proti vládám a vůdcům NATO. Protože mají právo a povinnost, jako občané světa soudit porušování mezinárodního lidského práva, po vyslechnutí zpráv četných  mezinárodních komisí, po vzetí na vědomí  právoplatných dokumentů, očitých svědků, videozáznamů, fotografií, znaleckých posudků, archivního materiálů, knih a článků, které se vztahují k různým aspektům událostí v Jugoslávii a v jiných zemí Balkánu, členové Mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny je jednohlasně odsoudili jako vinné z 19 různých zločinů, uvedených v původní obžalobě.

 

Doporučují:

1.) okamžité zrušení sankcí a embarga proti Jugoslávii;

2.) okamžité ukončení jakékoli okupace jugoslávského teritoria organizací NATO;

3.) zastavení veřejných nebo tajných operací tribunálu v Haagu;

4.) reparace Jugoslávii a ostatním státům za vyvolané škody;

5. mobilizaci proti politice sankcí nebo agrese, kterou vedou USA a NATO v ostatních částech světa

(Informace a texty této kapitoly jsou z různých zdrojů světového tisku, z větší části Balkans Infos, čís. 46, červenec-srpen 2000, z Junge Welt, zvláštní příloha o NATO-Tribunálu, 24. května 200, zprávy Mezinárodního akčního centra.)       

(Prof. Dr. Rajko Doleček, Žaluji,třetí doplněné vydání, Praha 2000, Futura, str. 253-255)