Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věc: otevřený dopis

24. 3. 2021

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Sněmovní 176/4

11826  Praha 1- Malá Strana

V Táboře dne 22. března 2021

Věc: otevřený dopis

Určeno:

Pan Radek Vondráček

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

poslankyně a poslanci těchto poslaneckých klubů:

Poslanecký klub ANO 2011

Poslanecký klub Občanské demokratické strany

Poslanecký klub České pirátské strany

Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy

Poslanecký klub České strany sociálně demokratické

Poslanecký klub KDU-ČSL

Poslanecký klub TOP 09

Poslanecký klub Starostové a nezávislí

 

Vážený pane předsedo,

Vážené poslankyně,

Vážení poslanci,

 

blíží se den, kdy budete na žádost vlády ČR opakovaně hlasovat o prodloužení stávajícího a de facto již skoro rok trvajícího nouzového stavu („nuzného stavu“). Naléhavě Vás žádáme, stejně jako jsme  to učinili v minulosti, abyste s prodloužením nesouhlasili a prosíme vás, abyste již neumožňovali přijímání takových zákonů a opatření, která jen dále omezují lidská práva, jdou proti lidem této země a proti autonomii lidských bytostí. K přijetí takovýchto zákonů ve zrychleném řízení vláda využívá/zneužívá právě nouzového stavu. Naposledy jsme toho byli svědky v rámci zrychleného přijetí tzv. Pandemického zákona, který jste s výjimkou SPD, Trikolóry a nezařazených poslanců svými hlasy přijali, aniž jste si návrh zákona mohli nebo chtěli důkladně a bez časové tísně prostudovat a řádně jej připomínkovat. Této možnosti jste nevyužili a schválili jste špatný zákon, jdoucí proti přirozeným právům občanů. Je třeba připomenout, že první návrh tohoto zákona byl zpracován a předložen již před několika měsíci, bylo tedy možno se s ním seznámit podrobněji a poté jej stručně porovnat s novou upravenou verzí, která se výrazně za ty měsíce nezměnila. Významné jsou však pozměňovací návrhy pana ministra Hamáčka, které na rozdíl od jiných potřebných pozměňovacích návrhů byly akceptovány.

Přijetí tohoto zákona předcházelo jednání poslanecké sněmovny, kdy poprvé nebylo vládě vyhověno ve věci prodloužení nouzového stavu. Sledovali jsme pozorně předmětnou schůzi a vystoupení parlamentní opozice. Tentokrát se celá opozice shodla na tom, že prodloužení nouzového stavu nepodpoří (důvody byly uvedeny v jednotlivých plamenných vystoupeních poslanců). K našemu úžasu hejtmani a představitelé stejných politických stran krátce nato „požádali vládu“, aby břímě zodpovědnosti z nich bylo sňato a tím jí odevzdali své zákonné kompetence.  Jak tomuto počínání a nekonzistentním postojům parlamentní opozice má rozumět občan?

Patříme k tě občanům ČR, kteří se o politiku zajímají a sledujeme dle možností každou důležitou schůzi PS a vystoupení poslanců. Je velice tristní, že vystoupení námi zvolených zástupců se omezují v podstatě na několik výraznějších osobností, z nichž některé se navíc rády prezentují také v médiích a vystoupení v poslanecké sněmovně využívají ke svému ještě většímu zviditelnění. Hodnota jejich vystoupení je však z mého úhlu pohledu nevalná. Převážná většina poslanců však sedí, popochází nebo někde ve sněmovní restauraci konzumuje a pak odhlasuje, na čem se jejich klub dohodnul. Případně se zdrží hlasování nebo se k hlasování vůbec nepřihlásí!!  Bohužel, taková je skladba naší poslanecké sněmovny, takové zástupce jsme si jako voliči zvolili a takoví poslanci byli nevoličům přiděleni…  Je to pro nás, občany, ponaučení v tom smyslu, že je třeba bezpodmínečně chodit k volbám a že je velmi nerozumné a škodlivé tohoto svého práva nevyužít a tím jakoby trestat ty, které volit nechceme. Je třeba k volbám jít a dát hlas silám, které jsou si vědomy, že veškerá moc v tomto státě náleží lidu a v zájmu lidu a ČR se také snaží prokazatelně vystupovat. Uděláme vše proto, abychom nevoliče ve svém okolí co nejvíce motivovali k tomu, aby právo svobodně volit v budoucnu využili. Je to totiž jedno z mála práv, které nám zůstalo, a jen doufáme, že nedojde díky vašim hlasům a podpoře například ke korespondenčnímu nebo elektronickému hlasování, případně k účelovému odsouvání termínu příštích voleb.

Proč vás naléhavě žádáme o nesouhlas s prodloužením nouzového stavu? Uvádíme některé důvody, je jich samozřejmě mnohem více.

  1. Ze závěrů NKÚ, zveřejněných dne 15. března 2021 vyplývá, že během nouzového stavu měli ministři zdravotnictví a vnitra volnou ruku, protože díky nouzovému stavu nemuseli vypisovat výběrová řízení, v nichž by se prověřila kvalita a přiměřenost cen dodávek. NKÚ konstatoval, že to byly nákupy bez pravidel a šlo celkově o rozsáhlá systémová pochybení.

Kdo za tato pochybení spojená jistě na jedné straně se značnými finančními ztrátami, na druhé straně snad s něčími benefity, bude odpovídat? Kdo nahradí vzniklou škodu?  Chcete i přes tato závažná zjištění o pochybení vlády nouzový stav dále prodlužovat?

  1. Stát (potažmo jeho orgány a instituce), rozhoduje tzv. „ o nás bez nás“. Stát by měl ovšem  jednat pouze v rámci svých kompetencí a neubírat kompetence občanům, což se dnes děje. Bohužel jsme si tento stav zavinili jako občané sami svojí pasivitou, nezájmem o politické dění a nechozením k volbám.  Vy, vážené poslankyně a vážení poslanci, jste státu svým hlasováním tento stav umožnili, aniž byste měli na zřeteli právo na důstojnost a svébytnost každého člověka a občana.
  2. Státní moc zneužívá svých kompetencí a naopak ubírá kompetence občanům. Údajně proto, že je chce „ochránit“ před strašlivou pandemií či epidemií.

 Jaká je situace, vidíme…. Navíc, ze samotných definic a statistik, které charakterizují pandemii a epidemii, vyplývá, že se v podstatě o pandemii nebo epidemii vůbec nejedná a že například na onkologická či kardiovaskulární onemocnění umírá na celém světě i u nás mnohem více lidí než na COVID-19.

Z chování státu k nám, občanům, je stále více zřejmé, že stát přímo a vědomě popírá nadřazenost jiných zákonů nad těmi platnými zákony České republiky, jakými jsou zejména Listina základních práv a svobod a mezinárodně platné a ČR přijaté úmluvy, které v sobě zahrnují a zaručují práva a svobody občanů, autonomii a integritu lidské bytosti.  Tento stav je nadále nepřijatelný a již dnes se v této zabývají soudy různých instancí podněty občanů, advokátů, ale například i senátorů.

Připomeňme si některá fakta

Listina základních práv a svobod

Čl. 1 Listiny  akcentuje, že vrozená a přirozená práva mají přednost před právem pozitivním!  Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezneužitelné.  Co se ale děje?!

Čl. 7 Listiny  zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.  Co se ale děje?

Čl. 10 uvádí, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zásahem do jeho soukromého a rodinného života.  Co se ale děje?

Čl. 31 uvádí, že každý má právo na ochranu svého zdraví.  Tedy, já jako svébytná bytnost a jako občan, rozhoduji o tom, jak já se budu chránit proti nemoci. Nepožaduji, aby mne chránil stát nesmyslnými nařízeními typu zákaz vycházení od 21h, zákaz opuštění katastru obce, zákaz dojít se ostříhat, koupit či opravit si boty, atd., atd.  Zejména si nepřeji, aby mne stát po záminkou ochrany veřejného zdraví nutil podstupovat odběry genetického materiálu testováním, aby po mně pod nějakými záminkami další ochrany mé nebo veřejnosti vynucoval očkování něčím, co neprošlo kompletním klinickým testováním a je schváleno k aplikaci jen podmíněně v době nouzového stavu, aby mi v podstatě zakazoval volně dýchat a nutil mě nosit rok na ústech hadr, který, jak to dnes vypadá, byl úplně k ničemu a mám ho vyměnit za respirátory vyrobené kdoví z jakých materiálů a dovezených kdoví odkud…., navíc kupované z vlastního rodinného rozpočtu.

Stát má své kompetence v ochraně veřejného zdraví, to jistě, ale nesmí svými nařízeními a svým  konáním znemožňovat občanům, aby si o svém zdraví a způsobech jeho ochrany, rozhodovali sami. Zdůrazňujeme, že nijak nezpochybňujeme výskyt nemoci označované COVID-19. Budeme velmi rádi a uklidněni, pokud vláda a její poradci či různí epidemiologové a jiní přizvaní odborníci konečně oznámí, odkud se tato nemoc vzala. Zatím to stále není jasné a jedna země obviňuje druhou. Mezitím přibývají další a další mutace, které prý vymýtíme jen tím, že budou naočkováni všichni lidé na naší planetě!! Nejsme žádní odborníci, ale zdravým rozumem posouzeno, jeden druh vakcíny nebude stačit na všechny mutace, a tak asi budeme už napořád žít s mutacemi a vakcínami. Jak to vidíte vy, vážení poslanci?  Vlády států toho našeho Západu stále zdůrazňují, že jediná cesta ze současné situace je vakcinace a mnohé již zcela rezignovaly na hledání či aplikaci účinných léků. Nemoc se však má především léčit, od toho jsou přeci  léky, nikoliv vakcíny. Účinné léky nebo léky podporující imunitu stále občan volně a často ani na předpis nesežene. Jak je to možné? V nedávné době jste, vážení zákonodárci, nepřipustili pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové, týkající se očkování proti COVID-19, a nepodpořili jste ani volnou distribuci léků jako Isoprinosin a Ivermektin, což navrhovali poslanci SPD a nezařazení poslanci. PROČ?? Vaše hlasování a uvažování,, toto vaše jednání, nechápeme. Asi proto, že jsme nikdy v politice nebyli a být nechceme.  Na svá občanská a lidská práva však nerezignujeme a hodláme za ně v rámci platných zákonů nadále „ bojovat“.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně z r. 1997 ( dále jen Úmluva)

Tato Úmluva má při aplikaci přednost před běžnými zákony země. Chrání člověka, jeho svébytnost a nadřazenost nad zájmy společnosti a  vědy  při aplikaci medicíny.

Jednání vlády, zejména ve smyslu státem nařízeného testování (odběru genetického materiálu) a v budoucnu snad i očkování, je v přímém rozporu s touto mezinárodní a našim zákonům nadřazenou Úmluvou. Sledujeme se znepokojením situaci v Izraeli, kam se pan premiér nedávno jel „poučit“. Už vám podal zprávu o tom, co tam zjistil či zařídil, jak a v jakém smyslu se poučil, jaké procesy tam zkoumal či konzultoval? Z médií zaznělo jen to, že Izrael je nám a celému světu vzorem v proočkovanosti. Toho chceme dosáhnout? Tedy co nejdříve proočkovat populaci, nikoliv léčit a podporovat v rámci ochrany veřejného zdraví imunizaci obyvatelstva? Dozvěděli jsme se, také z veřejně dostupných zdrojů, že nemoc se v Izraeli očkováním nepodařilo zastavit či vymýtit, zato práva a svobody se občanům nevrátily a naopak tam občané začínají z donucení nosit jakési náramky a prokazovat proočkovanost  jakýmisi zvláštními pasy apod. Totéž se tedy plánuje pro občany České republiky? Ať je výsledek jeho cesty jakýkoliv, odmítáme žít ve světě, kde by měly vládnout podobné poměry, tzn. v podstatě žít v domácím digitálním koncentráku a pod neustálou „ochranou“ státu. Vám se taková představa líbí nebo se snad domníváte, že se procesy, které směřují ke stále většímu oklešťování práv a svobod lidí, právě vás nedotknou?

V článku 2 Úmluvy se uvádí, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům celospolečenským.

Co však vidíme? No bohužel to, že jsme stále více odpojováni od naší přirozenosti a jsme nuceni žít podle pár „odborníků“, kteří nám vládnou. Tito odborníci navíc porušují to, co nám přikazují…. Netřeba jmenovat.

Stát musí respektovat své kompetence i naše kompetence, nikoliv nám ty naše brát!!! Ochrana veřejného zdraví je zájmem společnosti, ochrana zdraví každého člověka je jeho svébytné právo. Toto právo je nyní potlačováno, protože je navyšována ochrana veřejného zdraví. Kompetence tedy nejsou v pořádku, není zde rovnováha. Máme jako občané právo žádat, aby od neoprávněných zásahů do našich životů (zejména s týká soukromoprávních vztahů, ale také školství a dalších oblastí) bylo okamžitě upuštěno a my vás tímto žádáme, abyste v tomto smyslu konečně konali. Apelujeme na vaše svědomí a zodpovědnost! Nelze pod rouškou ochrany zdraví sebrat kompetence lidem-občanům a dát je vládě, která, jak se po roce ukázalo, není schopna pandemii zvládnout. Je třeba nastavit harmonii a dodržovat to, co je nastaveno v Ústavě a v zákonech. Jinak se situace určitě nezlepší!!

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Táborští vlastenci

Mgr. Dagmar Tisovská

Ing. Břetislav Koláček

Ing. Zdeněk Navrátil

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář