Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požadujeme, aby Německo nám zaplatilo reparace, které nám dluhuje!

6. 2. 2024

Petice A. Babišovi, předsedovi vlády ČR, ze 17. prosince 2020

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR,

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

17. prosince 2020

Věc: PeticePožadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“

V souladu s čI. 18 Listiny základních práva svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s žádostmi a návrhy s prosbou o vyjádření se k nim v souladu s § 5 odst. (3) uvedeného zákona.

Vážený pane předsedo vlády,

současný rozpočet předpokládá deficit několika set miliard korun. Naše celkové zadlužení roste rychlým tempem. Jsme na počátku krize. Naše sociální jistoty jsou ohroženy. Asi 10 % našich spoluobčanů žije v chudobě či na jejím prahu. Je pravděpodobné, že celková situace se bude i nadále zhoršovat. Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby.

Ale čeho jsme svědky? Dohadování se o miliardách korun a jejich následném přemísťování z jedné rozpočtové kapitoly do druhé. Imperativem doby však je hledat a nalézat nové finanční zdroje, které nám pomohou překlenout vzniklé celospolečenské problémy. Navrhujeme proto jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, abychom urychleně a s velkou naléhavostí požádali Německo, aby nám začalo splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již 30 let a samo sebe označuje za právní stát.

Naši málo stateční či laxní příslušní činitelé, místo aby již dávno na Německu požadovali zaplacení reparací, vydávají prohlášení, že reparací se vzdala komunistická vláda, že reparací jsme se vzdali v Česko-německé deklaraci, že v této době není vhodné otázku reparací nastolit, poněvadž by došlo v Evropě ke krizi důvěry a tak dále.

Z uvedených i dalších důvodů můžeme tedy oprávněně konstatovat, že pro současnou situaci je charakteristické dlouhodobé porušování základních norem mezinárodního práva. I ČR k němu přispěla především svou nečinností. Narovnání norem mezinárodního práva nikdy nemůže vést k nějaké krizové situaci v Evropě, ale naopak. Zhojení norem mezinárodního práva k obecné důvěře přispěje. Přestože mnozí v současnosti mluví o právním státu, o panství práva, tak od slov ke skutkům dosud nepřikročili. Demokratickými prostředky, mezi které patří i tato petice, za níž budou stát tisíce lidí, hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny, a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti.

Ústava ČR říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. I my jsme tím lidem, my všichni petenti bez rozdílu. Naléhavě dále navrhujeme, aby Parlament ČR ve zkráceném legislativním procesu přijal zákon o referendu. Ústava jej již od roku 1992 předpokládá. Jen tak lid i o této pro republiku životně důležité otázce může přímo rozhodnout v imperativním referendu, pokud příslušné ústavní orgány se tak budou zdráhat učinit. Lid může vyměnit vládu, ale vláda lid nikoliv! V příštích demokratických volbách se můžeme stát vládou my, občané ČR! Budeme mít v rukou mocný nástroj k potřebným změnám, hlasovací lístky! Jděme k volbám! Volme ty politické strany, politická hnutí, která veřejně podpoří požadavek, aby nám Německo zaplatilo reparace v plné výši a postaví se za uzákonění referenda. Pakliže toto volání mrtvých i živých vláda odmítne, nastane situace, kdy budeme nuceni nastolit otázku potřebných systémových transformací. Klíč k budoucnosti vidíme v demokratických změnách, ústících v humanitní demokracii, která předpokládá rozšíření demokracie z oblasti politické do oblasti ekonomické a sociální.

Petiční výbor:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,   JUDr. Ogňan Tuleškov,  PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., JUDr. Karel Hais, Miroslav Starý, MUDr. Marek Obrtel,   Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v.,   Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.,  Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v. 

 

Poznámka: Petiční výbor se obrátil v předmětné záležitosti i na MZV ČR. Doposud jsme nedostali od premiéra A. Babiše, ani od  MZV ČR uspokojivou odpověď, přestože nám adresovali již několik dopisů.

Obrátili jsme se peticí i na Petiční výbor Evropského parlamentu, který nás upozornil, že vyřízení naší petice si vyžádá řádově několik měsíců. Zatím bez odpovědi?

V předmětné záležitosti jsme písemně oslovili i paní  A. Merkelovou, kancléřku SRN. Čekáme na její odpověď.

Napsali jsme dopisy na několik adres na Slovensku, které má mít určitý podíl na reparacích, jež na Německu vymůžeme. V době, kdy nám Pařížskou reparační dohodou byly stanoveny reparace, bylo Slovensko součástí Československé republiky, která byla  signatárním státem uvedené reparační dohody. Zatím bez odpovědi.

 

Dr. O. Tuleškov