Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od Mnichova k 15. březnu 1939

12. 3. 2021

Od Mnichova k 15. březnu 1939

Tento den je jedním z tragických mezníků naší novodobé historie . Události, jež probíhaly v tento den,   byly završením snah o likvidaci Československé republiky. 

 Po převzetí vlády v Německu  Hitlerem došlo  u nás k aktivaci činnosti sudetských Němců, vedených Konrádem Henleinem  a K. H. Frankem.

Sudetoněmecká strana Konráda Henleina (SdP) se svou činností již od svého vzniku snažila rozbít Československo.  Prohlašovala,  že Němci, žijící v československém pohraničí ( tedy českoslovenští občané),  jsou utlačováni ( Němci měli své poslance v parlamentu, byli  ministry v některých vládách, měli své školy, tisk, divadla, opery ). Cílem této snahy bylo vyvolat krizi v republice. Na jejich požadavky odpověděla československá vláda  18. února 1937. Programem národnostní politiky, ve kterém přistoupila na  požadavky SdP, ta ho však ihned zpochybnila.  V témž roce Hitler, obávající se, že trpí rakovinou, publikoval svou politickou závěť, ve které ukládá svým nástupcům jako prioritu rozbití Československa.

 

 17. října 1937  K. H. Frank napadl a zranil v Teplicích policisty. Tento Teplický incident  zneužila henleinovská propaganda  jako útok proti německému poslanci.  Nároky a útoky henleinovců se stále stupňovaly. Henlein po jednání s Hitlerem předložil 24. dubna 1938 tzv. Karlovarské požadavky, které byly pro Československo naprosto nepřijatelné, protože popíraly principy demokratického státu a vedly ke ztrátě suverenity republiky.  V květnových volbách do obecních zastupitelstev v roce 1938 volilo SdP 90% německých voličů.  Postavili se tak plně za Henleinovu politiku rozbití Československa a plnili tak Hitlerův odkaz.  Hitler uvedl německou armádu do bojové pohotovosti. Československá vláda odpověděla na  tuto provokaci květnovou mobilizací.   Přes tuto vypjatou situaci  byl v druhé polovině června zahájen X. Všesokolský slet.  Byl ve znamení  odhodlání bránit republiku. To zaznělo zejména v Pecháčkových prostných Přísaha republice, kterou zacvičilo na Strahově 29000 mužů. Ti svoji přísahu splnili.

 V Moravské Ostravě byl 7. září vyprovokován incident a po 12. září  sudetští Němci vyvolali puč. Ten byl během dvou dnů československou armádou potlačen,  vedení puče uprchlo do Německa.  19. září vznikl Sudetoněmecký Freikorps,  který terorizoval české obyvatelstvo v pohraničí. Události jsou zachyceny ve filmech Uloupená hranice a Vlak touhy a naděje. Vlády Francie a Velké Británie vyzvaly 19. září Československo,  aby pohraniční oblasti s nadpoloviční většinou  německého obyvatelstva postoupilo Velkoněmecké říši.  Stejné stanovilo zaujalo také USA.  Na  požadavky  ultimata  Hodžova vláda  přistoupila 21. září,  ale pod tlakem protestů občanů  vláda padla 22.9.. Následující vláda generála Syrového vyhlásila všeobecnou mobilizaci armády. V té nastoupilo do zbraně 1 350 000 mužů,120 000 povolanců převážně Němců  mobilizačního rozkazu neuposlechla. Vláda odmítla splnit požadavky předloženého ultimáta. Britský premiér Chamberlain v dopise z 28. září Hitlerovi sdělil, že vše může dostat bez války a bez odkladu.  Představitelé vlád Německa, Francie, Itálie a Velké Británie se sešli 29. září 1938 v Mnichově a podepsali Mnichovskou dohodu, jejíž podstatou bylo ultimátum z 19. září.  K  jednání zástupci naší vlády, i když byli v Mnichově přítomni, přizváni nebyli.

Československá vláda na svém jednání 30. září 1938, jemuž předsedal prezident Dr. Edvard Beneš, mnichovský diktát pod  nátlakem přijala. 

Chování představitelů velmocí prezidenta Beneše velice zklamalo. Prohlásil: „To nemá v historii obdoby, aby se kdy s nějakým samostatným státem a národem tak jednalo….Mýlil jsem se. Poznal jsem, že velké státy a velké národy ani v přítomné době se státy a národy malými nepočítají. Nakládají s nimi, jak se jim to právě hodí…“.

Prezident Beneš  odstoupil ze své funkce, jeho nástupcem byl později zvolen Dr. Emil Hácha.

Německá armáda za bouřlivého vítání sudetskými Němci obsadila nejen území, odstoupená podle mnichovské dohody, ale také další území, vysloveně obydlená pouze Čechy.  Henleinova  Sudetoněmecká strana  splynula s nacistickou NSDAP.

Mnichovským diktátem bylo Československo  připraveno o svá historická pohraniční území, následující vídeňskou arbitráží o jižní území Slovenska a  Podkarpatské Rusi.  Z těchto dohod profitovalo také Polsko, které obsadilo Těšínsko, část Oravy a Spiše.

Mnichovskou dohodou veškeré obyvatelstvo v zabraném území ztratilo československé občanství a dostalo proti své vůli občanství Velkoněmecké říše. Ze zabraných oblastí  odešlo „přes noc“ 450 000   Čechů na území  druhé republiky Česko – Slovenska. Utíkali jen s tím nejnutnějším, na místě nechali  své domy a většinu majetku. Protože již nebyli československými občany,   museli žádat o udělení česko-slovenského občanství - optování. Sokol ve vnitrozemí organizoval pro tyto uprchlíky od 1. října  přechodné ubytování a další pomoc. Podobná situace byla na území zabraném Maďary. Tam ale docházelo za strany maďarské armády k násilnostem na československých občanech české národnosti.

Češi, kteří zůstali v zabraném území, byli zbaveni většiny svých práv, a pokud měli německy znějící jména, byli nuceni, aby se stali Němci.   Sokol a další české spolky byly zakázány, jejich majetek zabaven, činovníci, pokud zůstali, byli zatčeni gestapem.  Němci zabrali majetek 455 jednot se 120 sokolovnami a 232 cvičišti.  Maďaři zabrali majetek 49 jednot  a 9 sokoloven, Poláci majetek 44 jednot s 8 sokolovnami a 20 cvičišti.

Na Slovensku nacionalisté   pod vedením Hlinkovy slovenské ľudové strany  v Žilinském protokolu 6. října požadovali autonomii Slovenska. První slovenská autonomní vláda v čele s Jozefem Tisem byla jmenována následující den 7. října. Její čtyři ministři byli současně členy vlády československé.  Jedním z činů této vlády byl zákaz Sokola na Slovensku, zabavený sokolský majetek byl  předán Hlinkově gardě.  Antisemitismus dostal zelenou, to ostatně také v českých zemích.

Zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi byl přijat 19. listopadu 1938, název republiky se změnil na  Česko-Slovensko.

Mnichov otevřel v „druhé“ republice dveře fašistickým a antisemitským  živlům. Prezident Beneš byl novináři osočován, Karla Čapka uštvali k smrti. Osvobozené  divadlo bylo zakázáno, Ježkovi, Voskovcovi a Werichovi se podařilo uniknout téměř v poslední chvíli z republiky.  

Otevřeně vystupovala různá fašistická uskupení, jako byla např. Vlajka. Demokratický charakter republiky mizel, ale  k fašizaci státu nedošlo.

K totálnímu rozbití zbytku Československa se Hitler  rozhodl využít slovenskou autonomní vládu, vedenou Jozefem Tisem. Viliam Tuka 16. února  sdělil Hitlerovi, že  vkládá do rukou vůdce osud svého národa a jeho osvobození.  Na jednání zástupců slovenské vlády  v Berlíně 28.2.1938 jim byla slíbena finanční podpora za rozbití společného státu.  Situace na Slovensku se dále zhoršovala, takže Hácha  na  něm 10. března  vyhlásil stanné právo, Tiso byl sesazen a moc převzala čs. armáda,  Hitler reagoval pozváním Tisa do Berlína, 13.3., kde na něm žádal vyhlášení samostatnosti  Slovenska, jinak  bude obsazeno Maďarskem. Tiso po návratu ihned svolal slovenský sněm, který 14. března vyhlásil Slovenský štát.  Hlasování bylo veřejné po jednotlivcích. Slovenský sněm byl zvolen ve volbách na Slovensku v prosinci 1938, kandidátka byla jediná, a to Hlinkovy ľudové strany. Původně měl sněm 63 členů, počet byl později snížen na 40.

Tady bych připomenul, že  armáda Slovenského štátu se zúčastnila po boku Wehrmachtu napadení Polska v září 1939.

Vzhledem k událostem v Bratislavě navrhl ministr zahraničí Chvalkovský prezidentu Háchovi jednat o nastalé situaci na Slovensku s Hitlerem. Berlín odpověděl, že je žádoucí, aby Hácha přijel do Berlína co nejdříve.  Hácha spolu s Chvalkovským odjeli z Prahy 14.3. vlakem v 16 hodin do Berlína.   Po setkání s ministrem zahraničí von Ribbentropem  následovalo v noci v 1 hodinu jednání Háchy s Hitlerem za přítomnosti Göringa, Ribbentropa, gen. Keitela a ministra Meissnera.  Hácha se představil jako soudce, který přijal funkci hlavy státu, když bylo apelováno na jeho občanskou povinnost. Odmítl slovenské obvinění, že jednal protiústavně. Hitler po krátkém úvodu ihned prohlásil, že ráno 15.. překročí německá armáda hranice a narazí-li na odpor, ihned ho bezohledně zlomí. Očekává, že Hácha jako vrchní velitel zařídí, aby nebyl kladen žádný odpor. Göring vyhrožoval Háchovil, že německé letectvo je připraveno bombardovat Prahu a že by velice litoval, kdyby k bombardování muselo dojít. Hácha po telefonickém rozhovoru s gen. Syrovým a premiérem Beranem, aby armáda nekladla odpor, podepsal připravené ultimátum.. Později uvedl Chvalkovský, že o vyhlášení Protektorátu nepadla ani zmínka.

Prezident Beneš psal v memorandu z dubna  roku 1941: „ bylo s prezidentem Háchou zacházeno násilným způsobem……on podepsal  jako výsledek neodolatelného nátlaku a pod pohrůžkou dalších vojenských operací..“.

 Německé jednotky začaly překračovat  hranice na Ostravsku již ve večerních hodinách 14.3.1939.  Setkaly se s odporem pouze v Místku, kde kladli odpor  vojáci  pod velením kapitána Pavlíka.. Brno obsadili ozbrojení ordneři  již v noci ještě před příchodem Wehrmachtu. Do Prahy dorazily jednotky Wehrmachtu v 9 hodin ráno.  Okolo 19 hodin přijel na Hradčany Hitler s celou suitou nacistických pohlavárů.

Spolu s armádou přijelo gestapo a říšská bezpečnostní služba. Ihned začali zajišťovat spisy ministerstev vnitra a národní obrany a soudů. Získávali seznamy pro budoucí preventivní zatýkání. Wehrmacht  zabral veškerý vojenský materiál. Německo tak získalo celou výzbroj československé armády. Údajně se mělo jednat o nejrůznější materiál pro vyzbrojení nejméně 20 divizí v hodnotě 23 miliard 75 milionů Kč předválečných. Nikdy nám Němci za zbraně nezaplatili. Ukradenými československými zbraněmi dokončili vyzbrojení Wehrmachtu, že se stal nejsilnější armádou, schopnou napadnout Polsko i Francii, jejichž armády vyzbrojením převyšoval.

Zůstává stále otázkou, proč čs. armáda nevytvářela tajné úkryty zbraní, které by mohly být použity během okupace pro vyzbrojení povstaleckých jednotek. Slabinou našeho odboje bylo, že domácích zbraní bylo žalostně málo a dodávky ze zahraničí byly mizivé.

Ministr zahraničí von Ribbentrop přednesl 16. března v pražském rozhlase Hitlerův  výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. „České země po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa,…násilí a nerozum vytrhly je svévolně z historického okolí ….a  zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. „

Hlavou protektorátu byl říšský protektor, podléhající přímo říšskému kancléři. Hitlerovým výnosem se české země staly  vazalským státem Německa. ( Po formální stránce  tato protektorátní smlouva se shoduje v řadě článků s protektorátní smlouvou mezi Francií a tuniským bejem z roku 1881.) Protektorátní policie byla podřízena říšské policii a gestapu.

Pro Československo začala II. světová válka již v létě 1938. Okupace  15. března1939.

Československo neslo tedy nejdéle válečné útrapy. Ztráty odboje zahraničního a domácího přesáhly 360000 obětí, postižena byla zejména elita národa ( což bylo cílem uchvatitelů).

Otakar Mach                                                                                                       19.2.2011                                                                                                        

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář