Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrození - Dočká se probuzení?“II, Otázka znovu aktuální.

27. 2. 2021

Obrození - Dočká se probuzení?“II Otázka znovu aktuální.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.    

 

Literární historikové ukazují, že buditelská činnost prošla třemi fázemi:

 

1. Fáze obranná (1775-1805) – generace Dobrovského

 

Josef Dobrovský (1753-1829), mimořádně nadaný  osvícenský jazykovědec,  položil základy pro studium českého jazyka - bohemistiku a pro studium slovanských jazyků -  slavistiku. Byl všeobecně, i v zahraničí   uznávanou autoritou a  „patriarchou“ našeho obrození.

V centru pozornosti  vlastenců  byla tehdy  obrana jazyka  a jeho někdejší  dokonalosti. F.M.Pelcl vydal r.1775 proslulou,  latinsky psanou  „Obranu jazyka  českého“   od Bohuslava Balbína. Ten ji napsal o 100 let dříve, ale byl pro své názory pronásledován a nesměl  ji vydat.  „Obrana“ má 18 kapitol a líčí podrobně slavnou minulost i smutnou přítomnost  českého jazyka a  českého království. Příčiny úpadku vidí autor v důvěřivosti Čechů vůči cizincům, v jejich lhostejnosti   k osudům království a  v nepřátelství mocných.  Varuje před osudem Polabských Slovanů a prosí sv. Václava o ochranu slovy  známé písně, „Nedej zahynouti...“ Do češtiny byla  Balbínova „Obrana“ přeložena až v 2.pol. 19.stol. V době Pelclově bylo   jen málo lidí, kteří dovedli číst  česky. Psalo se proto o českém jazyce a o slovanských jazycích vůbec německy nebo latinsky.  Budoucnost  češtiny se jevila jako  velmi nejistá.

 

/Pozn. R.1945 - 46, bezprostředně po válce, vydal Albert Pražák  mimořádně cennou knihu, „Národ se bránil. Obrany národa a jazyka českého od nejstarších dob do současnosti.“ Má 410 stran. /

2. Fáze  ofenzivní (1805 – 1830)  - generace Jungmannova

Josef Jungmann (1773-1847) horoval pro rozšíření živého českého  jazyka ve společnosti. Patřil k  romantikům, kteří  budili  lásku k vlasti. Pořídil obrovský „Slovník česko-německý“, svěžím jazykem překládal díla světové klasiky do češtiny, tvořil chybějící česká slova i vědeckou terminologii.  Dával příklad pro vlasteneckou agitaci.  „Denice vzešla,  jitřenka se rdí.“

Ale stále  bylo vlastenců málo a  málokdo ještě  věřil  v budoucnost  národa. Z té doby se dochoval krásný výrok mladého Palackého: „Budeme-li se tak všichni chovat, pak ovšem musí zahynouti náš národ  hladem duchovým. Já aspoň, kdybych byl třebas cikánského rodu a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si pokládal, přičiniti se všemožně k tomu, aby aspoň čestná památka po něm zůstala v dějinách člověčenstva.“( Ta slova platila Dobrovskému a hraběti Šterberkovi s výzvou, aby psali  česky. Stalo se to r.1825.)

/Pozn. Kterýsi disident odsoudil obrození  slovy:“ Kdyby nebylo Jungmanna, mohli jsme být Němci a mít  pokoj.“/

 

3. Fáze  vrcholná  (1830-1848 )  - generace Palackého

František Palacký (1798-1876), historik osvícenské kritičnosti i romantického nadšení. Muž světového rozhledu, vynikající organizátor. Jeho „Dějinami“ a politickým působením vrcholí české obrození.  Označení fáze vrcholné se překrývá   s označením doba předbřeznová,  tj. doba  před  březnem 1848, kdy se u nás dalo  novodobé revoluční hnutí  po prvé do pohybu. Obrození národa  literaturou  umožnilo pomyslet   i  na obrození politické. Rok 1848  je  revoluční v celé Evropě.(Paříž, Vídeň, Frankfurt...)

 I  v Praze vypuklo revoluční vzrušení a nadšení, šířily se   letáky,  pořádala veřejná shromáždění, schůze, petice,  došlo  i na vyjednávání s vládou. A tím začal novodobý  politický život v českých zemích. Obrozený národ  zatoužil  po svébytnosti, po  svobodě,  politickém uplatnění,  po  vlivu na  řízení  veřejných  záležitostí,  po právu   usilovat o  obecné blaho.

 Stálo to mnoho  letitých  a často strastiplných bojů, než  se toho domohl. Než se  podařilo zbavit se cizí nadvlády a získat samostatný stát. Stalo se to  až roku 1918,  po první válce světové. Odvěký sen stal se skutkem:  vznikla demokratická  Československá republika.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář