Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obraz stavu veřejných zakázek - na příkladu jednoho náměstí

12. 2. 2021

Obraz stavu veřejných zakázek - na příkladu jednoho náměstí

(případová studie)

 

Komu a čemu prospělo nové „architektonicko-urbanistické“ řešení náměstí TGM v Táboře?

Názor občana

Odpověď na tuto otázku dodnes neznám, nedohledala jsem ani předkladatele nebo autory tohoto „unikátního“ záměru z r. 2012. Rozhodla jsem se proto napsat tento text, jímž vybízím ke společnému hledání odpovědi, případně také k zamyšlení nad tím, jak prostor náměstí TGM v budoucnu lépe využívat tak, aby se stal skutečně místem setkávání, nejen shromažďování, místem určeným k relaxaci, místem, kde se lidé rádi sejdou, aby si popovídali, poseděli třeba v nějaké malé kavárně, místem, kde se budou konat zajímavá kulturní vystoupení apod.

Shrňme si ale některá zásadní fakta. Dle původního ideového záměru z r. 2012, kdy byla projednána a schválena Radou města Ideová architektonická soutěž o návrh řešení náměstí TGM v Táboře, měl být prostor před VOŠ a Střední zemědělskou školou nově koncepčně řešen jako živý veřejný prostor. Přihlášené projekty posuzovala komise ve složení: předseda Ing. Jiří Fišer, starosta; Ing. arch. Jaroslav Kročák; Ing. arch. Jiří Plašil (členové komise), jako náhradníci jsou uvedeni Ing. arch. Jan Stach a Ing. arch. Dagmar Buzú.

Autoři oceněných nejlepších návrhů obdrželi odměnu ve výši 310 000 Kč. Zvítězil návrh, který dle mého názoru, ale také dle názorů mnoha občanů (viz např. dobové články v místním tisku, názory v diskuzích atp.), upřednostňoval funkci shromažďovací před funkcí krajinotvornou a relaxační. Toto vyplývá také ze závěrů zprávy z kontroly realizace díla. Je zarážející, že dle této kontrolní zprávy nebyl ve výběrové komisi nikdo z odboru životního prostředí a k realizaci byl opět bez konzultace s dalšími odbory automaticky vybrán vítězný projekt. Komise tehdy vybrala návrh Ateliéru Fabík, s.r.o. z Třebíče (ateliér se na svém webu charakterizuje jako rodinné architektonické studio).

Autoři vítězného projektu uvádějí, že byli vedeni ideou vytvořit velkorysou a variabilní plochu, která v Táboře chyběla, a doplnit ji o klidovou zónu, jež by nabídla obyvatelům a návštěvníkům města rozmanité možnosti odpočinku. Na základě výsledků soutěže byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Ateliér Fabík, s.r.o. Třebíč, a to ve výši 740 000 Kč. Dodavatelské firmy byly vybrány formou podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném výběrovém řízení, kdy jediným kritériem byla výše ceny za dílo. Za účelem stavebních prací byla vybrána firma SWIETELSKY stavebni s.r.o., osvětlení bylo řešeno samostatnou smlouvou o dílo týkající se vývoje a výroby slavnostního osvětlení na náměstí, a to za cenu 1 713 630 Kč (zhotovitel společnost Blauwe Tulp, s.r.o. z Brna).

Během stavebních prací se vyskytly různé problémy vyplývající jak z dodatečných požadavků zadavatele, tak z důvodů složitých technologických postupů (komplikovaný betonový povrch členěný diletačními spárami v litém betonu, osvětlení plochy led diodami ve spárách, betonové lamely se dovážely až z Innsbrucku apod.).

Předání stavby se uskutečnilo po několikerém prodlužování až dne 12. prosince 2014 (dle kontrolní zprávy v té době nebyly funkční vodní ani osvětlovací prvky). Originální a technicky náročné řešení osvětlení v betonové ploše se zdá být dodnes neřešitelným problémem, přitom právě tento prvek měl být na betonové ploše nejoriginálnější – nápis TGM ve svítidlech. Město vede letitý spor se zhotovitelskou firmou Blauwe Tulp, s.r.o., které nejprve odpustilo smluvní pokutu ve výši 135 000 Kč za pozdní dodání díla, kdy zároveň byla prodloužena záruka na jakost díla.

Dne 12. 12. 2018 byla prostřednictvím externího právního zástupce JUDr. Uličného, který je k řešení věci zplnomocněn, podána k Městskému soudu v Brně na zhotovitele žaloba o zaplacení částky 1 713 360 Kč + úroků z prodlení. Ke dni 31. 12. 2018 vstoupil zhotovitel do likvidace. Povinné setkání smluvních stran s mediátorem, které nařídil soud na 2. 9. 2019, nepřineslo žádné návrhy na konstruktivní řešení či dohodu, proto Rada města usnesením č. 975/16/9 nesouhlasila s dalším pokračováním mediace a spor se vrací k příslušnému soudu k projednání.

Dne 14. 1. 2020 město obdrželo prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Uličného přípis soudu o tom, že v dané věci byly učiněny všechny úkony nutné před nařízením jednání k projednávané věci. Jelikož sporu předchází celá řada jiných zahájených sporů, nelze zatím určit, kdy bude v této věci nařízeno soudní jednání.

Celková hodnota kontroverzního díla činí 24 422 483 Kč. K této částce je třeba připočítat další náklady, které souvisejí s nefunkčním osvětlením, výdaje na externí právní zastoupení, soudní výlohy, případně výlohy na znalecké posudky, jejichž zpracování asi dodnes nikdo nezadal. Byl údajně proveden pokus o zadání společného ZP, ale z důvodu nespolupráce zhotovitele k jeho vypracování nedošlo, a to ani po urgencích města.

Je otázkou, proč Město Tábor nezadalo zpracování ZP samo a chtělo se domluvit na zadání společného ZP. Tento postup je pro mne nepochopitelný, když každá ze stran má možnost kdykoliv zadat zpracování ZP samostatně a předmětný problém se vleče již řadu let.

Nejsem právník ani odborník na stavebnictví, ale jako občanka Tábora musím konstatovat, že architektonicko-urbanistické řešení náměstí TGM nesplnilo v žádném případě svůj hlavní cíl, tedy vytvořit architektonicky ojedinělou a variabilně využitelnou plochu, která by sloužila ke shromažďování, ale také k relaxaci, zábavě apod. Takovou plochu město ve svém centru ostatně dodnes postrádá, neboť předmětné prostranství připomíná spíše než relaxační zónu nějaké vojenské seřadiště.

Uprostřed města vznikla neosobní betonová plocha se spárami, do nichž zatéká a ono originální osvětlení s písmeny TGM zůstává i po šesti letech pouze součástí projektu. Prostor před Střední zemědělskou školou je sice doplněn tzv. studentským hájem, avšak zde si většinou lidé pouze odloží tašky při čekání na autobus č. 60 a 61, případně se zde brouzdají v létě děti nebo se mezi kolemjdoucími spěchajícími lidmi prohání omladina na skateboardu. Směrem ke knihovně je zakončení plochy navíc velmi nebezpečné, zvláště pro starší a tělesně handicapované spoluobčany. Hrozí zde vážné nebezpečí úrazů, a jak je mi známo, k některým úrazům zde již došlo.

O nějaké relaxaci uprostřed města nemůže být ani řeči. Nadto byla zničena původní zeleň a parková úprava, která prý byla nesourodá, a tedy nevyhovující. Co se týče funkce shromažďovací, tak pokud vím, většina občanských shromáždění, kulturních akcí, trhů apod., probíhá na historickém Žižkově náměstí, které je rozlohou i svým charakterem a situováním v nejcennější a klidové historické části města ke konání těchto a podobných akcí mnohem méně vhodné. Výjimkou jsou samozřejmě historické slavnosti nebo vánoční či velikonoční a historické trhy, které naopak historickému centru sluší. Ani shromažďovací funkci tedy nová podoba náměstí TGM ve svém výsledku nenaplňuje!

Téměř denně procházím kolem náměstí TGM a kladu si opakovaně otázku, proč se dosud nestalo skutečným náměstím, tedy onou zajímavou a atraktivní zónou, oním živým veřejným a společenským prostorem, jak bylo jeho ambicí. Komu a čemu posloužila tato nevydařená a nákladná rekonstrukce dle dodnes nedotaženého megalomanského projektu? Snad jen projektantům, dodavatelským firmám a betonárkám.

Máte podobný nebo jiný názor? Zveřejněte ho také! Na nefunkčnost osvětlení a výlohy spojené s letitým sporem jsem se dotázala na zasedání ZM dne 9. listopadu t. r.

V reakci jsem obdržela dopis starosty města s přílohou: Informační materiál - soudní spor o nefunkční osvětlení na nám. TGM v Táboře - předkládá Ing. Michaela Petrová, místostarostka města a JUDr. Michaela Zadražilová.

Z tohoto materiálu, který byl určen pro jednání ZM dne 5. října 2020, však pro mě nejsou zřejmé všechny dosavadní finanční výdaje spojené s vymáháním nápravy. Konstatují se zde pouze léta známá fakta a v příslušném materiálu se uvádí, že náklady na návrh, vývoj a realizaci jedinečného konstrukčního řešení osvětlení v ploše náměstí činí 1 713 630 Kč, aniž se zde vyčíslují také další dodnes vzniklé výdaje, což bylo meritem mého podnětu.

 

Mgr. Dagmar Tisovská

Tábor

 

Použité zdroje:

zápisy ze zasedání RM, z r. 2012

Kontrolní zpráva z kontroly realizace díla (provedeno na základě plánu práce Kontrolního výboru, schváleného usnesením č. 91/3/15 z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 1. 2015)

Dopis starosty města Ing. Štěpána Pavlíka ze dne 13. 11. 2020, kterým reaguje na moje podněty (doplněno o výše uváděný Informační materiál datovaný dnem 22. září 2020)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář