Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová verze Koncepce zahraniční politiky Ruské federace

2. 4. 2023

Nová verze Koncepce zahraniční politiky Ruské federace

1. 4. 2023 Janinna  

Rusko jako země-civilizace, směřování ke konci hegemonie USA, odstranění „přežitku dominance“ Spojených států a dalších zemí. To hlavní z koncepce zahraniční politiky RF.

V pátek byla zveřejněna nová verze Koncepce zahraniční politiky Ruska, kterou schválil prezident Vladimir Putin. Tento dokument definuje prioritní oblasti, cíle a úkoly mezinárodních aktivit země, bude cestovní mapou pro ruské ministerstvo zahraničí a další ministerstva a resorty.

Z nové Koncepce vyplývá – Rusko je svébytná země-civilizace, bašta Ruského světa a jedno ze suverénních center světového rozvoje.

Moskva považuje současný kurz Spojených států za hlavní zdroj rizik nejen pro sebe, ale pro celý svět a hodlá odstranit „rudiment (přežitek) nadvlády“ Washingtonu. Dokument zdůrazňuje, že Rusko bude budovat vztahy s ostatními státy v závislosti na jejich politice vůči němu a je připraveno použít ozbrojené síly jak k odražení, tak k zabránění agrese vůči němu nebo jeho spojencům.

Dokument má 42 stran a skládá se ze šesti oddílů a celkem 76 částí. Podle samotného textu koncepce se jedná o dokument strategického plánování a představuje systém pohledů na národní zájmy Ruské federace v zahraničněpolitické sféře, základní principy, strategické cíle, hlavní úkoly a prioritní oblasti zahraniční politiky.

Právním základem koncepce je Ústava Ruské federace, obecně uznávané principy a normy mezinárodního práva, mezinárodní smlouvy Ruské federace, federální zákony a další regulační právní akty Ruské federace, které regulují činnost státních orgánů ve sféře zahraniční politiky. 

Koncepce upřesňuje některá ustanovení Strategie národní bezpečnosti Ruské federace, zohledňuje hlavní ustanovení dalších dokumentů strategického plánování, které se dotýkají sféry mezinárodních vztahů.

Hlavní teze dokumentu zveřejnila agentura TASS.

O roli Ruska ve světě

Prezident Ruska určuje hlavní směry zahraniční politiky země a zastupuje ji v mezinárodních vztazích.

Většina lidstva má zájem o konstruktivní vztahy s Ruskem.

Ruská federace si klade za úkol čelit protiruským aktivitám cizích států a jejich sdružení.

Rusko bude bránit své právo na existenci všemi dostupnými prostředky.

Rusko je svébytná země-civilizace, obrovská euroasijská a evropsko-pacifická mocnost, bašta Ruského světa. Hraje jedinečnou roli při udržování globální rovnováhy sil a zajišťování mírového rozvoje lidstva.

Ruská federace si klade za úkol efektivní ochranu práv a svobod Rusů v zahraničí a posilování pozice ruského jazyka ve světě.

Postoj Ruské federace k jiným státům bude dán charakterem jejich politiky – konstruktivní, neutrální nebo nepřátelské.

Rusko je s přihlédnutím ke svému rozhodujícímu podílu na vítězství ve druhé světové válce jedním ze suverénních center světového rozvoje.

Ruská federace je připravena věnovat prioritní pozornost strategickému odstrašování, aby se zabránilo jadernému konfliktu. Prioritou Moskvy bude posílení mezinárodních smluv v oblasti strategické stability a kontroly zbrojení.

V nové koncepci se hodnocení hlavních trendů a vyhlídek současného světa znatelně změnilo: svět nyní nezažívá „hluboké“, ale „revoluční“ změny, „prvky krizových jevů“ ve světové ekonomice se změnily v „krizi ekonomické globalizace“ a zostřená konkurence se stala „hybridní válkou“ Spojených států a jejich spojenců proti Rusku​​​​​​

O národních zájmech a strategických cílech

V nové koncepci byla přidána samostatná kapitola věnovaná ruským národním zájmům, strategickým cílům a hlavním úkolům.

Mezi národní zájmy patří zejména ochrana ústavního pořádku, suverenity a celistvosti země před „destruktivním cizím vlivem“, ochrana občanů a organizací – před „cizími nezákonnými zásahy“, a společnosti jako celku – před „informačními a psychologickými vlivy“ ze zahraničí.

Dokument vyzdvihuje tři strategické cíle zahraniční politiky – zajištění bezpečnosti Ruska, vytvoření příznivých vnějších podmínek pro jeho rozvoj a posílení jeho pozice jako jednoho z center současného světa. Dříve byly zařazeny mezi hlavní úkoly.

O zajištění bezpečnosti

Rusko může použít své ozbrojené síly k obraně nebo předcházení útokům na sebe nebo své spojence, k řešení krizí (včetně rozhodnutí „kolektivních bezpečnostních struktur s účastí Ruska v jejich zóně odpovědnosti“), pro ochranu svých občanů v zahraničí, pro boj proti mezinárodnímu terorismu a pirátství. Tato položka nebyla v konceptu z roku 2016 zahrnuta.

Svým spojencům a partnerům bude poskytovat pomoc bez ohledu na jejich mezinárodní uznání.

Ruská federace vychází ze skutečnosti, že její ozbrojené síly mohou být použity v souladu s principy a normami mezinárodního práva.

Moskva se snaží zajistit bezpečnost v rovné míře pro všechny státy, ale pouze na základě principu reciprocity – vzájemnosti. Předchozí koncepce z roku 2016 nezmiňovala reciprocitu, avšak zaznamenala význam OBSE jako mechanismu pro budování celoevropského bezpečnostního systému.

Ruská federace bude vyšetřovat předpokládané případy vývoje biologických a toxinových zbraní.

Rusko se postaví proti pokusům o svévolný výklad principů mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN. OSN jako platforma pro koordinaci zájmů vedoucích zemí je uměle znehodnocována.

Moskva také hodlá obnovit roli OSN jako „centrálního koordinačního mechanismu“ pro sladění zájmů členských zemí světové organizace.

Ruská federace hodlá posílit svou roli v mírových aktivitách OSN a Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti.

Moskva bude věnovat pozornost neutralizaci bezpečnostních hrozeb ze strany nepřátelských států Evropy a NATO.

Ruská federace bude rozvíjet vojenskou a vojensko-technickou spolupráci se spojenci k posílení regionální bezpečnosti.

Rusko hodlá aktivně rozvíjet spolupráci ve všech oblastech se spojenci a partnery, a také zastavit pokusy nepřátelských zemí narušovat jejich spolupráci.

Moskva aktivizuje proces formalizace v rámci mezinárodního práva své státní hranice a jurisdikce nad územími, která kontroluje.

Rusko bude reagovat asymetrickými opatřeními, včetně sankcí, na ohrožení jeho suverenity a územní celistvosti.

O mezinárodních vztazích celkově

Rusko usiluje o systém mezinárodních vztahů, který bude chránit identitu a rovné podmínky pro rozvoj pro všechny státy a rozšíření účasti rozvojových zemí ve světové ekonomice.

Prioritami Ruské federace v zahraniční politice jsou mimo jiné nedělitelnost bezpečnosti a odmítnutí hegemonie v mezinárodních záležitostech. Ruská zahraniční politika je mírumilovná, otevřená, předvídatelná, založená na mezinárodním právu.

Moskva podporuje mezinárodní úsilí o ochranu „univerzálních a tradičních duchovních a morálních hodnot“. Jde o nový termín – v předchozím pojetí šlo pouze o nutnost formovat „hodnotové základy“ založené mimo jiné na potenciálu hlavních světových náboženství.

V rozvoji mezinárodního práva se musí brát v úvahu realita multipolárního světa. Moskva se zároveň postaví proti pokusům o revizi principů mezinárodního práva.

Pouze sjednocení potenciálů a svědomitého úsilí celého světa může vyřešit problémy naší doby.

Rusko považuje boj proti rusofobii, ochranu ruského jazyka, kultury, sportu, ruské pravoslavné církve a boj za historickou pravdu za prioritu své humanitární politiky.

Ruská federace bude věnovat prioritní pozornost zlepšení mezinárodních mechanismů pro regulaci a ochranu médií. Ruská federace bude věnovat prioritní pozornost, aby se zahraničnímu pobliku přinášely pravdivé informace o politice země.

Moskva konstatuje pokles efektivity diplomacie v podmínkách nedostatku důvěry.

Ruská federace napomůže nezpolitizovanému mezinárodnímu úsilí na omezení negativního dopadu na životní prostředí. Ruská federace bude předcházet přeshraničním škodám ve své okolní sféře, především vnášení znečišťujících látek do země.

Rusko se postaví politizaci mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví.

O vztazích se Západem

Rusko se nepovažuje za nepřítele Západu a neizoluje se od něj – počítá s tím, že si západní země uvědomí nesmyslnost konfliktu s Moskvou a budou akceptovat multipolaritu.

Přičemž prioritou pro Rusko bude odstranění „přežitku dominance“ Spojených států a dalších nepřátelských států ve světovém dění, snížení jejich schopnosti zneužívat své postavení v ekonomice a vytvoření podmínek pro to, aby se jakákoli země zřekla neokoloniálních a hegemonických ambicí. USA vnímají nezávislou zahraniční politiku Ruska jako hrozbu pro západní hegemonii.

Moskva považuje kurz Washingtonu za hlavní zdroj rizik pro svou vlastní i mezinárodní bezpečnost, pro mír a spravedlivý rozvoj lidstva jako celku. Rusko nyní nemá zájem na „budování vzájemně výhodných vztahů“ se Spojenými státy, ale na „mírovém soužití“ a „nastolení rovnováhy zájmů“.

Opuštění od protiruské politiky a získání nezávislosti na Spojených státech by mělo pozitivní dopad na bezpečnost a blahobyt Evropy.

Vyhlídky na vytvoření vztahů mezi Ruskou federací a Spojenými státy závisí na míře připravenosti Washingtonu vzdát se násilné nadvlády.

Vnucování destruktivních neoliberálních ideologických směrnic se stalo běžnou formou zasahování do záležitostí suverénních zemí. Nová koncepce uvádí, že země, které uvažují v logice neokolonialismu neuznávají realitu multipolárního světa.

Do nové koncepce je zaveden pojem „anglosaské země“. Vztahy s nimi budou budovány „v závislosti na stupni jejich připravenosti opustit nepřátelský kurz vůči Rusku a respektovat jeho oprávněné zájmy“.

Uvědomění si Evropy, že neexistuje žádná alternativa k mírovému soužití s ​​Ruskou federací, pomůže těmto státům zaujmout jejich právoplatné místo v multipolárním světě.

Moskva vidí rizika vyhrocení konfliktů s účastí velkých zemí i jejich eskalaci v lokální či globální válku.  Vztahy mezi zeměmi jsou stále více určovány faktorem síly.

Většina evropských států vede proti Rusku „agresivní politiku“. Moskva má zájem na novém modelu soužití s ​​nimi, s přihlédnutím ke geografické blízkosti a historicky vytvořeným vazbám. Hlavním faktorem, který komplikuje normalizaci vztahů jsou Spojené státy.

O vztazích s celým světem

Eurasie by se měla proměnit v prostor míru, stability, důvěry a prosperity – to je vlajkový projekt Ruska v 21. století. Ruská federace bude věnovat prioritní pozornost vytvoření integrovaného ekonomického a politického prostoru v Eurasii.

Hlavním cílem v blízkém zahraničí (toto pojetí nebylo v konceptu 2016) je proměnit region v zónu míru, dobrého sousedství a prosperity. Moskva zde hodlá řešit konflikty a předcházet barevným revolucím, stejně jako čelit tomu, aby se v těchto zemích objevila vojenská infrastruktura nepřátelských států.

Jestliže předchozí koncepce deklarovala zájem Ruska na rozvoji vztahů s Ukrajinou a urovnání vnitroukrajinského konfliktu, nový dokument se o Ukrajině vůbec nezmiňuje – pouze o „ukrajinském směru“, ve kterém Rusko hájí své životní zájmy.

Systém mezinárodních vztahů by měl být založen na suverénní rovnosti a nevměšování se do záležitostí zemí.

V reakci na vnější tlak a krizi světového řádu utlačované země přirozeně posilují spolupráci.

Rusko považuje za zvláště důležité prohlubování vazeb se spřátelenými globálními mocenskými centry – Indií a Čínou.

Rusko bude napomáhat utváření Afriky jako vlivného centra světového rozvoje a posílí spolupráci s Latinskou Amerikou (Brazílie, Venezuela, Kuba a Nikaragua jsou zdůrazněny samostatně). Zde, stejně jako na Středním a Dálném východě, bude Rusko podporovat integrační procesy.

Ruská federace bude nadále posilovat vzájemně výhodné vazby se zeměmi Latinské Ameriky a podporovat státy regionu, které jsou pod tlakem Spojených států.

Ruská federace bude věnovat prioritní pozornost podpoře afrických zemí, a to i v oblasti bezpečnosti, potravin a vojenské spolupráce.

Rusko stojí za posílením potenciálu a zvyšování role ŠOS, BRICS, CIS, CSTO ve světě. Moskva bude věnovat pozornost podpoře integrace v rámci sdružení v asijsko-pacifickém regionu, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe.

Ruská federace se postaví proti pokusům podkopat bezpečnostní a rozvojový systém vytvořený kolem ASEAN, založený na rovnosti.

Moskva posílí komplexní vzájemně výhodnou spolupráci se spřátelenou islámskou civilizací.

Rusko je proti politice dělicích čar v asijsko-pacifickém regionu.

Cílem Ruské federace je mírové řešení mezinárodních problémů v Arktidě. Moskva má zájem na zachování Antarktidy jako demilitarizované oblasti světa.

Rusko si klade za úkol zajistit zájmy země ve Světovém oceánu, kosmickém prostoru a vzdušném prostoru.

Ruská federace poskytne komplexní podporu Abcházii a Jižní Osetii, jejichž obyvatelé se rozhodli pro prohloubení integrace s Moskvou.

Moskva vidí svou prioritu v posílení spolupráce v oblasti Kaspického moře.

Rusko hodlá posílit vztahy s Íránem, Tureckem, Saúdskou Arábií, Egyptem a Sýrií.

O ekonomice

Rusko bude bojovat proti monopolu nepřátelských zemí ve světové ekonomice, Moskva si také klade za úkol zajistit ekonomickou bezpečnost státu, posilovat jeho pozice ve světové ekonomice.

Moskva usiluje o zvýšení vývozu neenergetických surovin a přeorientovvání se na státy provádějící neutrální politiku.

Ruská federace bude napomáhat k přizpůsobení světového měnového a finančního systému realitě multipolárního světa.

Moskva věnuje prioritní pozornost rozvoji odpolitizované mezinárodní platební infrastruktury.

Rusko usiluje o zlepšení podmínek přístupu na světové trhy, ochranu organizací, investic a zboží Ruské federace před diskriminací.

Ruská federace věnuje prioritní pozornost zvyšování spolupráce v ekonomické, bezpečnostní a humanitární oblasti v asijsko-pacifickém regionu.

Naposledy Rusko aktualizovalo koncepci zahraniční politiky v roce 2016. Na konci ledna 2022 prezident Ruské federace uvedl, že ministerstvo zahraničí vypracovalo návrh nové koncepce, která zohlední změny v mezinárodní politice. Po projednání dokumentu na zasedání Rady bezpečnosti, prezident Putin nařídil koncepci dodělat.

Pro Pokec24 přeložila Janinna