Jdi na obsah Jdi na menu
 


Není nač čekat

24. 12. 2020

Není nač čekat

Jaroslav Tichý

22.12.2020

 

Vracím se touto cestou ještě k mému článku ze 17.12.t.r. „Doba osudového rozhodnutí nastala“, který vzbudil poměrně velkou pozornost čtenářů. Jednak proto, abych mohl touto cestou odpovědět na některé jejich otázky, jednak proto, abych celou problematiku, která je pro nás pro všechny zcela zásadního charakteru, posunul ještě o něco dále.

Tak tedy nejprve k dotazům či reakcím, které s ohledem na důležité souvislosti jsem nucen rozdělit do několika částí:

 

Část 1

Svět je zadlužený. A kdepak je ten žijící věřitel našeho světa?

 

Svět je skutečně zadlužený, mnohé země dokonce nesplatitelným způsobem (USA, Řecko, Itálie, Španělsko ale i některé další, jiné do toho nemají daleko).  Proč k tomuto stavu vůbec došlo? Příčina je zřejmá, je jí snaha ovládnout svět některými mocenskými skupinami pomocí dluhu. Protože to samo o sobě by fungovat nemuselo, používá se tato metoda v kombinaci s metodami dalšími.

Hlavními věřiteli jsou někteří představitelé globalistů, kteří jsou někdy uváděni ne zcela přesně pod vše zahrnujícím označením ilumináti. Právě ti tyto metody vůči okolnímu světu uplatňují.

 

Historie iluminátů

Původními Ilumináty (čili lidmi „osvícenými“) byli bavorští a později též severoitalští svobodní zednáři a jejich protějškem pak svobodní zednáři v USA. Ilumináti se později organizovali i v dalších zemích (Francie apod.);

Zakladatelem bavorských svobodných zednářů byl jezuita Adam Weishaupt (spolek založen v Ingolstadtu v r. 1776). Nástupcem Adama Weishaupta v čele bavorských (a později i severoitalských) Svobodných zednářů byl italský politik Giuseppe Mazzini, a to v období 1834-1872. Ten byl ve styku se satanistou Albertem Pikem v USA (právník, spisovatel a generál armády Konfederace, svobodný zednář, nejvyšší představitel jižní jurisdikce Skotského ritu, 33. stupeň zasvěcení).

 

Pokud jde o ilumináty v pozdějším širším pojetí, rozumí se jimi zejména příslušníci starých královských a papežských pokrevních linií (černá šlechta) a 13 pokrevních dynastií (vesměs chazarských v čele s dynastií Rothschild), kdy nejprve docházelo k jejich propojení sňatky s černou šlechtou (zejména benátskou a janovskou), poté i k vytvoření „ďábelské trojice“ jejich organizačním spojením se svobodnými zednáři (původními Ilumináty) na kongresu ve Wilhelmsbadu v r. 1782. 

(k realizátorům projektu NWO patří ale i další seskupení, a to různé, především asijské dračí společnosti, ale též nacisté a některé tajné společnosti – např. americká Skull and Bones atd.)

Řeč je tedy o těch, kteří stojí ve stínu za největšími bankami a společnostmi. (Bližší informace na toto téma jsou k nalezení v archivu Svobodného vysílače v rámci seriálu pořadů o NWO a 13 pokrevních dynastiích z tohoto roku).

 

Metody k ovládnutí světa

Dluh se stal jednou z metod ovládnutí světa. Proto jsme i my (jako ČR), často zbytečně do něj tlačeni (viz naše účast na půjčce EU a její spoluručení za všechny státy EU). Jak si dále ukážeme, dluh není ale metodou jedinou. Metoda dluhu je často používána v kombinaci s některými metodami původních Iluminátu, kterými je třeba začít. Bez nich by se totiž dluhy jednotlivým zemím daly výrazně hůře vnucovat.

 

Některé metody původních Iluminátů, kteří též patří pod pozdější širší pojem ilumináti, se dostaly na veřejnost v r. 1785, kdy na cestě z Frankfurtu do Paříže do kurýra bavorských Iluminátů udeřil blesk a část spisů, které kurýr převážel, se dostala do rukou „nepovolaných osob“. Dokumenty se dochovaly a v nich se krom jiného píše o metodách doporučovaných A. Weishauptem iluminátům ve Francii:

 • …masy se dle vůle Iluminátů budou usměrňovat kontrolou tisku …..
 • Je třeba až do krajnosti podporovat všechny špatné lidské zvyky, slabosti, vášně a chyby….
 • Navykneme národy na to, aby zdání považovaly za skutečnost, aby se spokojily s povrchním, hnaly se za zábavou a unavily se v nekončící závislosti hledáním něčeho nového….
 • Je třeba provokovat v Evropě osobnostní a národnostní protiklady, rasovou a náboženskou nenávist a vytvořit takto nepřekonatelné propasti….
 • Z řad otrocky podřízených je třeba volit ty, v jejichž minulosti je nějaké černé místo. To z nich udělá vykonavatele příkazů Iluminátů. Tak mohou Ilumináti měnit smysl zákonů i ústavy….
 • Díky korupci nejvyšších státních úředníků budou vlády půjčováním si peněz v zahraničí uvrženy do otroctví zadluženosti vůči Iluminátům, a státní dluhy tak budou citelně narůstat. Vyvolanými hospodářskými krizemi, když najednou stáhneme z provozu veškeré zlato, vyvoláme peněžní kolaps hospodářství neiluminovaných.
 • Moc peněz musí získat absolutní nadvládu v obchodě a řemeslech, aby průmyslníci prostřednictvím peněz získali absolutní moc…
 • Tak donutíme národy, aby světovládu nabídly Iluminátům. Nová světovláda musí vystupovat jako patron a dobrodinec národů a ony se jí pak podřídí dobrovolně. Jestliže se některý stát vzepře, podpoříme vojenský zásah sousedních států. Kdyby se tyto chtěly spojit, bude nutné rozpoutat světovou válku.

 

Všechny tyto ale i další záměry převzali ilumináti v širším složení za účelem ovládnutí světa a zavedení Nového světového řádu (NWO). A nejen to, jejich metody šly dále.

Nástupce Adama Weishaupta v čele bavorských (a později i severoitalských Svobodných zednářů) Giuseppe Mazzini byl ve styku se satanistou Albertem Pikem v USA (právník, spisovatel a generál armády Konfederace, svobodný zednář, nejvyšší představitel jižní jurisdikce Skotského ritu, 33. stupeň zasvěcení).

V dopisu z 15. srpna 1871, jež byl rovněž získán nepovolanými osobami, zasílá Pike Mazzinimu návod další metody na:

 • dobytí světa, a to ve třech světových válkách a
 •  cestu ke zřízení „Nového světového pořádku“:

Návod spočívá v postupném rozpoutání 3 světových válek za níže uvedených okolností:

1.světová válkamusí být vyvolána, aby bylo Iluminátům umožněno odejmout moc ruským carům a vytvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší vyvolané agenty Iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží ke zničení ostatních vlád a oslabení různých náboženství.

2.světová válkaměla být vyrobena s panujícími názorovými rozdíly mezi německými nacionalisty a politickými sionisty. Tím mělo dojít k rozšíření ruské oblasti vlivu a založení státu Izrael v Palestině.

3.světová válka - Do světa vypustíme nihilisty a ateisty, vyprovokujeme ohromný společenský rozvrat, který v celé své nahotě a hrůze ukáže národu dopad absolutního ateismu, původce krutosti a nejkrvavějších nepokojů. Tak budou občané donuceni bránit se proti této menšině revolucionářů a vymýtit tyto ničitele civilizace. Většina občanů – pobožní, jací jsou – bude zklamána křesťanstvím a dezorientovaní budou hledat nové ideály. Nebudou však vědět, koho nebo co mají vzývat….

A tehdy je lidstvo zralé přijmout jasné světlo čistého luciferského učení, které se konečně vynese i na veřejnost a jeho doktrína se vyhlásí na celém světě. Bezprostředně bude navazovat na obecné zpátečnické hnutí, které se zrodí ze současného probíhajícího rozpadu křesťanství a ateismu.

Konec citace kurzívou.

Ano, toto vše je obsahem dopisu adresovaného Pikem Mazzinimu 15. srpna 1871!!!

 

Srovnejme citovaný obsah obou dopisů s dneškem, nic vám to neříká?

Vše podle těchto záměrů iluminátům (globalistům) zatím vychází, mají i vybrané lidi na vedoucích místech, které z neznalosti či za pomoci masmédií a systému Dominion si stále dokola volíme. Nyní se nacházíme před opakovanou snahou rozpoutat 3. sv. válku. S tím souvisí i záměrný dovoz migrantů vč. islamistů a teroristů sunitského vyznání do Evropy s cílem vyvolat v Evropě občanské války a chaos, kdy přes mezistupeň plánované náhrady sunitského islámu v Evropě tím „správným“ šíitským má být nakonec vyhlášeno v rámci NWO jediné celosvětové náboženství a světovláda.

 

Metoda ovládnutí světa pomocí dluhu je především v náplni činnosti rothschildovské skupiny jako součásti iluminátů (resp. 13 pokrevních chazarských linií), která již dlouhá léta financuje celé státy. A co více, tato skupina financuje i války, a to vždy na obou stranách, takže nemůže prodělat. Proto jsou války pro ni a další (zbrojařské) subjekty subjekty tolik žádoucí, proto se zabývají i jejich podněcováním a organizací, a to nejpozději od 19. století.

 

Rothschildové též mají (či do doby Trumpových zásahů do ekonomiky USA měli) 53 %ní podíl na amerických Federálních rezervách (FED), jež jsou od počátku (1913) v soukromém vlastnictví a kdy tisknou již po léta na objednávku americké federální vlády ničím nekryté dolary a ty pak „půjčují“ za úroky americké vládě, která je ze svých příjmů soukromým

vlastníkům FEDu platí.

Za vše hovoří výrok Mayera Amschela Rothschilda (1743-1812):

 

Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mne nezajímá, kdo dělá zákony,"

 

Dnes se potomci Rothschildů setkávají dvakrát denně v Londýně a diktují světu aktuální cenu zlata. Rozhodují tak též o tom, co udělá „Federal Reserve System" s financováním Spojených států.

Situace je taková, že:

 • nejpozději od roku 1900 závisí na Rothschildově rodině a jejích společnících, kdy a kde bude v Evropě i jinde ve světě panovat právě inflace, měnová stabilita či konjunktura;
 • od r. 1913 mají Rothschildové majoritní podíl na amerických Federálních rezervách (FED), jež jsou v privátním vlastnictví, kdy na objednávku americké federální vlády tisknou ničím nekryté dolary a ty pak za úroky půjčují americké vládě, která tím dokrývá své deficitní potřeby;
 • Rothschildové (spolu)vlastní a kontrolují mnohé významné banky a společnosti, např. Bank of England, IBM Ltd., Barclays, J. P. Morgan Bank, US-Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokio Pacific Holding, Shell, Kuhn, Loeb & Co., Arrow Fund Curacao a mnoho dalších.
 • výhradní rothschildovská kontrola nad světem peněz je jedním z nejlépe střežených a nejobtížněji proniknutelných tajemství novodobých dějin i současnosti.

 

Postupem času z peněz jako prostředku směny a uchovatele hodnot se stalo zboží, pomocí dluhu je ovládán fakticky celý svět. Přijímané úvěry musí být (pře)zajištěny majetkem dlužníků, o který dotyční přijdou, pokud včas neuhradí splátky jistiny či úroky k nim (příklad Řecko a prodej jeho přístavů, ostrovů a dalšího jeho nemovitého majetku).

Velké banky mají především zájem o nesplacené úvěry, neboť při realizaci náhradního způsobu splacení (bankrot a exekuce, prodej z konkursu apod.):

 • jednak nabývají majetek dlužníka vesměs pod cenou a tedy bohatnou (nabývají větších hodnot, než které odpovídají poskytnutým úvěrům a úrokům);
 • jednak napomáhají ke stahování majetku z celého světa ve prospěch některých z výše uvedených skupin akcionářů příslušné banky. Přímo či nepřímo.

 

Finanční a měnová politika naprosté většiny centrálních bank ve světě (s výjimkou Kuby, Iránu a Severní Koreje) je přitom řízena ze strany Světové banky a MMF, v Evropě pak i ECB, tedy opět globalistickými organizacemi. Nikoliv náhodou se proto Ruská federace úspěšně snaží o úplné oddlužení a vymanění se z tohoto vlivu.

Úzká skupina ve špici mocenské pyramidy NWO tak již nabyla více než 80 % světového majetku a nyní usiluje o dokončení tohoto procesu.

K jeho urychlení má mimo jiné sloužit i tzv. koronavirová epidemie, která postupně likviduje malé a střední podnikání, poté dojde i na velké podnikání národního charakteru. Vše ve prospěch nadnárodních firem a závislosti občanů EU i naší země na jejich (ne)dodávkách. Cílem je tedy urychlit proces vrcholové koncentrace kapitálu,podmanění a pauperizace drtivé většiny z přeživších osob na planetě (z oněch cca 500 mil. lidí, kteří přežijí, což se nemá týkat Slovanů s výjimkou určitého počtu Rusů k těžbě surovin na Sibiři a Dálném východě).

 

Jsme tedy již před finále globalistického projektu Nového světového řádu. Přesto stále nechápeme a vesměs jen přihlížíme k blížící se naší záhubě. A zatím stále jen tlačíme košíky s nekvalitními potravinami z cizích supermarketů u nás za přemrštěné ceny k zatím ještě našim autům.

Neschopni zorganizovat se k odporu v našem nejvlastnějším zájmu stále jen čekáme.

Nač? Snad na dokončení realizace celého projektu přechodu na NWO? To již bude na cokoliv pozdě.

 

Pokračování

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář