Jdi na obsah Jdi na menu
 


Není nač čekat 3

2. 1. 2021

Není nač čekat  3

 

 Oproti tomu v Novém světovém řádu:

 • výroba bude uzpůsobena redukované spotřebě (netýká se to ovšem potřeb mocenské špičky) s cílem šetřit energetické, nerostné i potravinové zdroje;
 • odpadne nadvýroba a s ní jak hospodářské krize, tak i úrok, který by pak nebylo z čeho hradit. Panovník si bude stahovat od ostatních potřebné peníze formou daní a odvodů, obdobnou možnost v adekvátní míře budou mít se svolením panovníka i lenní páni.
 • výroba a příp. některé druhy služeb budou v jednotlivých odvětvích monopolizovány, odpadne tudíž konkurence a tedy i soutěž mezi podnikatelskými subjekty

 

a tak by bylo možno pokračovat dále.

Jinými slovy, v NWO má být soutěž nahrazena beze zbytku monopoly. Jak v jednotlivých odvětvích ekonomiky, tak i v politice. Tak jakýpak kapitalismus a navíc bez svých základních prvků? Likvidace malého a středního podnikání v současnosti není tudíž náhodou, nýbrž záměrem a součástí širšího plánu.

 

Nejedná se tedy vůbec o to, že by nebylo nutné níže nastíněné problémy řešit. Jedná se o upozornění na:

 -   zločinný antihumánní způsob jejich řešení ve prospěch úzké skupiny lidí a na úkor lidstva z dílny představitelů NWO

      a současně i na:

-    existenci alternativního způsobu řešení, který nejen zachovává obyvatelstvo planety, nýbrž který navíc směřuje ještě k jejich rozvoji a svobodě.

 

Není cílem tohoto článku zabývat se dalším případným vývojem onoho feudálního modelu pod názvem NWO, který ve své podstatě žádná pokrok neumožňuje, což naznačují některé jeho prvky jako je monopolizace, dědičný kastovní systém, který znemožňuje lidem při sebevětších schopnostech postoupit ve společenské, pracovní a mocenské hierarchii vzhůru a který naopak zajišťuje např. i potomkům plánované budoucí mocenské špičky jejich místa zděděná po rodičích atd. Znemožňuje to ve své podstatě jakoukoliv soutěž. Další vědecko-technický rozvoj bude záměrně brzděn, neboť by logicky vyvolal znovu nutnost změny ekonomického a politického systému v NWO.

Výsledkem bude postupná degenerace, a to jak lidí žijících v tomto systému, tak i systému samotného.

Cílem tohoto článku je naopak občany před tímto modelem varovat a mobilizovat.

 

Stav realizace projektu NWO

Realizace projektu NWO již postoupila značně daleko, velké zrychlení v současnosti dostává v souvislosti se zahajovanou vakcinací občanů proti covidu-19. Lékaři přitom varují, že v tomto případě je vakcinace nevratným krokem, a to z důvodu nedostatečného odzkoušení vakcín a vedlejších příměsí, které způsobují četná zdravotní postižení očkovaných či dokonce jejich smrt. Seznam 22 nežádoucích jevů a nepříznivých účinků vč. úmrtí byl projednán  22.10.2020 na zasedání poradního výboru amerického FDA (Úřad pro potraviny a léčiva) pod názvem „Vakcíny a související biologické produkty“ a je veřejně dostupný. Byl proto zmíněn též v článku „Doba osudového rozhodnutí nastala“.

Nápadný spěch a způsob protlačování této vakcinace za situace, kdy existují účinné léky proti koronavirovým onemocněním, takže nedostatečně odzkoušené vakcíny s nízkou účinností a navíc s vedlejšími škodlivými účinky nejsou zapotřebí, dává jasnou představu o skutečném účelu tohoto očkování.

Oproti tomu politici spoluobčany k vakcinaci vyzývají, sami se jí však vyhýbají. Vědí dobře, že projekt depopulace již začal, avšak žijí v mylné představě, že podporou projektu NWO se sami vlastní likvidaci vyhnou a možná, že ještě ve svých funkcích povýší. Ukázka vakcinace některých z nich není přitom přesvědčivá.

 

Velký restart (Great reset)

Dalším důležitým krokem k přechodu na NWO po „koronavirové epidemii“, která svými důsledky (smrt z důvodu vzniku či zesílení zdravotních komplikací starších a vážně nemocných lidí, odklady jejich operací, odloučení starých lidí od jejich potomků apod., jakož i pokračující likvidace malého a středního podnikání, ekonomické zadlužování států a chudnutí občanů apod.) hromadně poškodí masově jak lidi, tak i státy, je tzv. Velký restart (Great reset).

Ke Great Resetu se dopracujeme přes covid(y), následné karantény, omezování pohybu osob, likvidaci malého a středního podnikání, cíleného chudnutí obyvatelstva, likvidace kultury, naší historie atd. Cílem je tedy učinit všechny zbylé obyvatele planety závislé na vedení z vrcholu mocenské pyramidy NWO. Budou každopádně v podřízeném stavu, ať již jako vojáci, policisté, úředníci nebo jako příslušníci armády otroků. Mám nyní na mysli ty, kteří přežijí a nebudou přitom součástí špičky mocenské pyramidy NWO. Ze Slovanů jich mnoho ale nebude, nejsou na Západě příliš v oblibě.

 

Great reset nabízí občanům prominutí všech dluhů z hypoték, leasingů a úvěrů za těchto podmínek:

 • občané se předtím nechají proočkovat a
 • odevzdají veškerý svůj majetek.

 

Ano, jde o dokončení procesu, kdy malá skupina lidí, která již vlastní více než 90 % veškerého majetku na světě, nabyde i jeho zbytek.

Tento majetek bude poté rozdělen mezi poměrně úzkou skupinu osob (špičku mocenské pyramidy NWO), zbytek přeživších bude používat sdílený majetek (první pokusy viz firma  UBER), pokud jim ovšem bude ke sdílenému používání poskytnut. Vše bude záležet na stavu jejich sociálních kreditů. Nebudou-li poslouchat a plnit úkoly, budou jim sníženy či odebrány kredity a nebudou moci žádný majetek používat, nebudou moci koupit si potraviny či používat dopravní prostředky atd. O tom všem je Great Reset a NWO.

 

Kam celý záměr směřuje, je zřejmé:

 • ztráta života i majetku v průměru pro více než 9 z 10 lidí na této planetě a
 • celoživotní otročení a elektronický koncentrák pro většinu těch, co depopulaci přežijí. (Slované, krom určitého počtu Rusů potřebných k dobývání surovin na Sibiři a Dálném východě k nim zrovna nepatří).

Projekt NWO a současné procesy na jeho finalizaci tedy směřují k dokončení prakticky 3 tis. let starého projektu na ovládnutí planety Země.

 

Jde přitom o životy naše a našich rodin, o majetku nemluvě. Pokud se chceme ubránit, skutečně není již nač čekat!

 

Jaroslav Tichý

27.12.2020

 

Stejně jako ve dvou předchozích částech tohoto článku navazuji i v této třetí části volně na můj původní článek ze 17.12.2020 pod názvem „Doba osudového rozhodnutí nastala“.  V této části chci trochu detailněji rozebrat některá další konstatování uvedená ve zmíněném původním článku. Reakce některých čtenářů mne utvrzují v tom, že je tento můj záměr zcela na místě.

 

Část 3

Jaký politický a ekonomický systém má být nastolen v NWO

Zabývat se těmito otázkami je obyvatele planety velmi důležité. Ne proto, že by o nich protagonisté NWO teprve přemýšleli a hledali nejvhodnější modely řešení, na to měli dostatek času od 90. let minulého století, kdy se „zasekla“ 4. K-vlna ve svém přechodu na 5. vlnu též předvídanou ruským ekonomem Kondratěvem již ve 30. letech 20. stolení. Mají o nich již nejen jasno, nýbrž je i za prakticky nečinného přihlížení drtivé části obyvatel planety již postupně i realizují, a to na jejich úkor.

Důvody jsou jiné, a to takové, aby si občané jednak uvědomili, že:

 • v současném ekonomickém systému nelze dále setrvat, a to ani za předpokladu jeho jakési úpravy či změny jeho modelu apod.;
 • nás čekají systémové změny (v ekonomice, politice, jakož i v dalších oblastech lidského života a činnosti a ve společnosti jako takové);
 • druh systémových změn, které na nás čekají, závisí na výběru a realizaci té které alternativy, tj. A/ NWO nebo B/ svoboda a rozvoj společnosti (viz zmíněné předchozí články). Pro většinu lidí na planetě ale především smrt nebo život.

Držme se ale dále tématu a soustřeďme pozornost na politický a ekonomický systém, jež má být nastolen v NWO.

Ačkoliv dosud se vždy odvíjel politický systém od systému ekonomického (či od jeho modelů v rámci určitého systému – viz různé modely kapitalismu, příp. socialismu – v předchozí tj. 2. části tohoto článku).

V Novém světovém řádu (NWO) tomu má být de facto obráceně. Proč?

Protože v NWO není určujícím faktorem vědecko-technický rozvoj, který by si vynucoval adekvátní změnu výrobních vztahů a tedy i politického systému směrem vpřed, nýbrž cíl globalistů a zejména jejich mocenské špičky. A tím je udržení jejich moci a majetku a ovládání zbytku lidstva podle hierarchické struktury. To vše na bázi kastovního systému, tedy dědičně. I za cenu více než 90%ní likvidace lidstva. A tomu podřizují vše.

Převedení většiny ze zbývajících lidí z těch několika málo procent přeživších na otroky (navíc ovládané přes čipy dálkově a přeměněné na bioroboty) z nich udělá stejné zboží, jakým budou i průmyslově vyrobení roboti. Jako takoví budou nadále „věcí“ a předmětem prodeje mezi jejich vlastníky z řad špičky mocenské pyramidy NWO.

V praxi to znamená jediné – návrat do feudalismu (neřku-li přímo do modernější podoby otrokářského řádu), kde bude jeden panovník, dále lenní páni ze zmíněné mocenské špičky NWO, pak sbor úředníků, policistů a vojáků a armáda otroků.

Bude se používat jeden jazyk, jedna měna (elektronická s používáním „sociálních kreditů“), jedno náboženství, jedna armáda atd. Odpadnou jako bezpředmětné volby, soudit bude panovník či lenní páni příp. panovníkem jmenovaní soudci, a to podle zákonů, které si panovník vydá. Bude omezena natalita zbytku obyvatel planety.

Ve své podstatě půjde o zcela totalitní fašistický „světostát“.

 

Někteří občané podle jejich reakcí si nedokáží zřejmě představit svět bez existence kapitalismu, ačkoliv právě tento systém nás zavedl tam, kde dnes jsme, či přinejmenším tento vývoj umožnil.

 

Základní problém spočívá v tom, že kvůli placení úroků je třeba splácet více, než bylo vypůjčeno. Často o hodně. Státy jsou proto nuceny zvyšovat neustále své HDP (souhrn výrobků a služeb vyprodukovaných v daném roce), aby bylo z čeho splácet i úroky.

K tomu začínají stále více chybět především energetické zdroje, ale i suroviny vázané do již zhotovených výrobků.

Jde o to, že:

 • současným cca 7,8 mld. lidí na světě jsou přiměřené dodávky energie absolutním požadavkem. Porodnost přitom stále roste, ač se to netýká Evropy;
 • rostoucí světová populace a nutnost splácet více, než jsme si půjčili, vede nutně k rostoucímu drancování přírodních zdrojů všeho druhu;
 • naše planeta má omezený prostor, v jehož rámci nelze provozovat neustále expandující systém;
 • ekonomika není a ani nebude schopna nahradit dostatečně rychle neobnovitelné zdroje energie, a proto směřuje ke kolapsu;
 • narazíme proto na limity růstu, přičemž takto vynucené korekční mechanismy evoluce nás zasáhnou s plnou silou, nezačneme-li brzdit.

To je i důvod odklonu světových globalistů od americké státní administrativy uplatňující dlouhodobě kořistnickou zahraniční politiku Pax americana (při 5 %ním podílu svého obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel planety mají USA 50 %ní podíl na spotřebě energií a 40 %ní podíl na tvorbě odpadů).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář