Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nacistické Německo plánovalo vyvraždit nejen Židy, ale také valnou část Slovanů 1

16. 6. 2020

Nacistické Německo plánovalo vyvraždit nejen Židy ale také valnou část Slovanů 1

 

Samozřejmě i genocidu Slovanů naplánovali Němci s časovým předstihem. Hitler v díle „Mein Kampf“ již ve 20. letech 20. století mluvil o rozšíření německého životního prostoru ve střední a východní Evropě. Ještě v době před začátkem války byly zčásti plány na genocidu slovenského obyvatelstva hotové.

 

Tzv. Generalplan Ost konkretizoval kroky, které měly naplnit genocidou Slovanů. „Hitler ho generalitě vyložil už na poradách 9. ledna, 17. a 30. března 1941. „Válka proti SSSR“ – prohlásil tu – „bude přesným opakem normální války na západě a severu Evropy“. Cílem je „totální destrukce Ruska“, jeho „likvidace jako státu“. Válka „jako boj dvou ideologií“. „Nasazení krajního násilí.“ „Sprovodit ze světa musí nejen Rudou armádu,“ ale i „celý mechanismus řízení“ země. „Vyhubit komisaře a komunistickou inteligenci.“ „Vyplenit světonázorové kořeny ruského lidu.“


Trestní odpovědnost za vše, co jí jinak podléhá, rušila na okupovaných územích SSSR už direktiva z 28. dubna 1941. Wehrmachtu i všem represivním složkám naopak přímo ukládala „popravit každého, kdo projeví sebemenší odpor či soucit s partyzány“. „Bez soudu a rovnou na místě.“


Pro ty, co přežijí, počítala s „deportací na Sibiř“. Anebo s jejich „otrockou subordinací árijskému panstvu“. S oporou v rasistické „koncepci“, jež mezi „podlidi“, „překážející existenci a rozmnožování vyšší rasy“, řadila Rusy i všechny ostatní Slovany. „Teorie životního prostoru“ („Lebensraum“), který má válka znásobit, byla „státní rezónou“ nacismu už roky před ní.


Šéfovi gdaňského senátu Rauschningovi ji Hitler přiblížil po lopatě: „Jedním ze základních úkolů německé státní správy je zabránit rozvoji slovanských ras navždy a všemi prostředky. Přirozené instinkty všech živých stvoření nám napovídají, že nad našimi nepřáteli je nezbytné nejen vítězit, nýbrž také je zničit.“ Himmlerovi, jejž jmenoval i „říšským komisařem pro upevnění německé rasy“, uložil zajistit „návrat říšských Němců a ´Volksdeutsche´“ a „vytvářet nová osídlení úměrně rozšiřování německého životního prostoru na Východě“.


„Na poradě svého hlavního stanu 16. července 1941 za Göringovy, Rosenbergovy, Lammersovy, Bormannovy a Keitelovy účasti definoval nosné úkoly nacionálně–socialistické politiky takto: ´Základní princip spočívá v tom, jak tento koláč rozdělit co možná adekvátně, tak abychom ho mohli: za prvé ovládat; za druhé řídit a za třetí exploatovat.´ Na téže poradě Hitler oznámil, že po porážce SSSR musí být území ´Třetí říše´ rozšířeno východně přinejmenším po Ural. ´Součástí říše,´ prohlásil tu, ´se musí stát celé Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko a Krym i s přilehlými regiony, volžské oblasti i region s centrem v Baku´.“


Zato část „severozápadních oblastí Ruska“ („až po Archangelsk“) slíbil už v roce 1940 Finsku. Na tučnou kořist vábil i své ostatní válečné satelity. Rumunsku, dokud mu vládl Antonescu a hnal svá vojska po boku wehrmachtu, měla připadnout Besarábie, severní Bukovina i nemalý kus Ukrajiny. Horthyho Maďarsku – někdejší východní Halič (včetně ropných nalezišť) a Transylvánie. S Mussoliniho Itálií a militaristickým Japonskem si chtěl porcovat svět hlavně v jiných končinách.

Himmler už 25. května 1940 předložil „koncepci“, nazvanou „Některé úvahy o tom, jak naložit s místním obyvatelstvem východních oblastí“. Stálo tu: „Jsme maximálně měrou zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí v žádném případě nesjednocovaly, nýbrž naopak štěpily na co možná malé větve a skupiny.“ Konkrétní plán, jejž z toho Himmler vyvodil už 15. července, „během následujících 25 – 30 let předpokládal likvidaci a deportaci 80–85 % obyvatel Polska, 85 % obyvatel Litvy, 65 % populace západní Ukrajiny, 75 % obyvatel Běloruska a po 50 % populace Lotyšska, Estonska a Čech.“


„Na území, podléhajícím německé kolonizaci, žilo 45 miliónů lidí. Minimálně 31 miliónů těch, kdo budou prohlášeni za ´nežádoucí z rasových důvodů´, mělo být deportováno na Sibiř.“ A „na ´osvobozená území´“ – „ihned po porážce SSSR“ – „přesídleno až 840 tisíc Němců“ „Další dvě vlny přesídlenců“ – „v úhrnném počtu 1,1 a 2,6 miliónu“ – „měly následovat během dalších dvou až tří desetiletí“.


„V září 1941 nařídil Hitler na sovětských územích, z nichž budou ´říšské provincie´, provádět ´plánovitou rasovou politiku´.“ „Rozmístit tu a vybavit půdou nejen Němce, ale i ´jazykově a pokrevně spřízněné Nory, Švédy, Dány a Holanďany. Při kolonizaci ruského prostoru musíme říšským rolníkům zajistit výstavní sídla. Německé úřady rozmístit do velkolepých budov – gubernátorských paláců. Vše, co Němci potřebují k životu, pěstovat hned kolem měst. V německých vesnicích, vyrostlých do 30 – 40 kilometrů kolem nich a ohromujících svou krásou…Vznikne jiný svět, v němž bude Rusům žít povoleno. Ovšem za jedné podmínky: pány budeme my. Dojde–li ke vzpouře, vyřídí jejich města pár bomb a basta. Jednou za rok provedeme metropolí říše skupinu Kyrgyzů, aby je naplnila vědomím moci a velikosti své architektury. Východní prostor se pro nás stane tím, čím byla Indie pro Anglii.“

„Po porážce u Moskvy Hitler své spolubesedníky utěšoval: ´Ztráty nám vynahradí a mnohonásobně přečíslí sídla německé čisté krve, která vytvořím na Východě…Právo na půdu patří podle věčného zákona přírody tomu, kdo ji dobyl, poněvadž staré hranice růst národa omezují. A to, že my děti, které žít chtějí, máme, dává našim nárokům na znovudobytá východní území za pravdu. Na Východě je železo, uhlí, pšenice, dřevo. Postavíme výstavní domy a cesty a ti, kdo tam už vyrostou, se do své vlasti zamilují a jednou, tak jako Němci z Povolží, s ní navždy spojí své osudy.“


Rozhodující podmínkou „německé vlády nad Evropou“ byla právě „likvidace biologické síly ruského národa“ (řečeno E. Wetzelem, jedním z vrchních koncipientů „generálního plánu Východ“ v Rosenbergově „ministerstvu pro východní území“). V září 1941, hned po návratu z Ukrajiny, se Hitler ve večerní tirádě k personálu hlavního stanu nechal slyšet: „V Kyjevě shořela celá čtvrt, lidí však ve městě žije stále docela hodně. Působí velice nuzným dojmem, svým zevnějškem se podobají spíš proletářům, a jejich počet by se proto měl snížit o 80 – 90 %.“ V týž den schválil i „Himmlerův návrh konfiskovat klášter, nacházející se poblíž Kyjeva“ („aby se nestal centrem renesance pravoslavné víry a národního ducha“). Poněvadž „Rusové, Ukrajinci a Slované všeobecně patří k rase, která si humánní zacházení a náklady na vzdělání nezaslouží“.


Jinou z Hitlerových vidin si náčelník štábu pozemních vojsk generálplukovník Halder zapsal už 8. července 1941: „Vůdce je nezlomně rozhodnut srovnat Moskvu a Leningrad se zemí, abychom se obyvatelstva těchto měst, jež bychom jinak v zimě museli živit, zbavili kompletně. Úkolu zničit tato města se musí chopit letectvo. Nasadit za tím účelem tanky je nežádoucí. Bude to národní pohroma, jež centra zbaví nejen bolševismu, ale i Moskalů jako takových.“ Tím, že se Moskva „uzavře v kotli, rozbombarduje a nechá vyhladovět“.

Připravil dr. O. Tuleškov

Pokračování

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář