Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manželství nebo partnerství?, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

2. 5. 2021

Manželství nebo partnerství?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

 

Náš současný svět zachvátila všeobecná krize. Krize ekonomická, ekologická, etická. Zachvátila  všechny oblasti života a projevuje se v každé zemi poněkud jinak, bere na sebe různé podoby.

Víme, že vývoj civilizace stojí na kontinuitě dosavadních hodnot a  na objevování hodnot nových. Přitom  leccos, co se pokládá za  pozitivní  pokrok, ústí negativně v úpadek, destrukci a rozklad. Množí se případy heterogonie účelů, člověk často dosahuje opaku svých záměrů, svých přání a svého chtění. Prosazuje  se význam oprávněného úsilí zaměřeného na  ochranu  hodnot, získaných v minulosti, ale  i v přítomnosti nejvýš  potřebných a žádoucích.  

K současné problematice  hodnot a jejich  kontroverzního  pojetí  patří i orientace milostných vztahů. Do popředí  se prosadila   milostná  orientace  na osoby stejného pohlaví a požadování   rovnoprávnosti homosexuálů s heterosexuály.  Je to tématika s prastarou historií.

 

V Platónově nejpůvabnějším dialogu  „Symposion“ (zhruba 5. stol. před n.l.) beseduje skupina vzdělaných přátel při víně – o lásce. Aristofanes vykládá  zvláštní starou báji o lidské přirozenosti. Na počátku bylo prý trojí pohlaví: mužské, ženské a mužskoženské (androgynní). A byly to bytosti s dvěma obličeji a s dvěma páry rukou a nohou, bytosti mohutné a silné a zpupné.  Útočily i na bohy.  A tak je Zeus potrestal. Rozetnul je v půli, rozkrojil, takže každému zůstal jen jeden obličej a jeden pár rukou a nohou. Ale ti poloviční tvorové od té doby touží spojit se s odťatou částí. Chybí jim.

 A tak vznikla láska – jako spojovatelka s dávnou minulostí. Všichni lidé hledají svou polovici. Muži, jako polovice pramužů, touží po celistvém mužství. Proto jsou chlapci milováni staršími milovníky, a když dospějí, sami zase milují chlapce.  O sňatek s ženami a o plození dětí se nestarají, k tomu  musí být přinuceni zákonem. Ženy, které jsou polovicemi původních pražen, touží zase po uceleném ženství. Nevšímají si mužů, nemají o ně zájem, stávají se milovnicemi jiných žen. Ale ti muži, kteří vznikli rozetnutím androgynů, to jsou milovníci žen, a také cizoložníci.  A podobně všechny ženy, které jsou polovinami androgynů, milují muže a touží s nimi se spojit. My lidé jsme byli kdysi celí. Dnes nepřestáváme toužit  po spojení jako návratu k někdejšímu celku. A ta touha a snaha po spojení se jmenuje láska. A spojením do  původního celku vzniká dvojice.  Tak takhle  vyložil téma o lásce v Platónově „Symposiu“ jeden z účastníků, Aristofanes.

 

Jde zřejmě o mýtický výklad původu starořeckého životního způsobu. Dospělí muži sledovali se sympatiemi chlapce v palaistrách a v gymnasiích a při všech atletických hrách. Jinoši si byli  navzájem velmi blízcí, když byli  povoláni k ryze mužským 3letým vojenským cvičením. Všude  se tu objevují milovníci a milovaní  - mužského  pohlaví. I Platón, když byl v Syrakúsách na Sicilii, zamiloval si Diona, mladého budoucího vladaře. A nikdy na něj nezapomněl, přes dálku prostoru a času. Velice se rmoutil, když se po létech  dověděl, že nepřátelé připravili Diona o život.

 

A co tehdejší ženy?

Básnířka Sapfó (7. - 6. stol. př. n. l.), když ztratila manžela, otevřela na ostrově Lesbu dívčí vzdělávací zařízení a poeticky tu veršovala o citech okouzlení a lásky – mezi ženami. Takto zní Sapfina „Modlitba k Afrodítě“:

„Afrodíto na zdobném trůně, věčná dcero Dia předoucí lsti.

Ó prosím, nepokořuj trudy a útrapami, paní, mé srdce.

Sem přijď a jako jindy  se zeptej, cože tě volám, po čem opět

vášnivým srdcem toužím, co bych ráda.“ (A Afrodíta s porozuměním odpovídá:)

„Koho má Peithó zase přivést tvému přátelství?

Kdo ti, Sapfó, působí bolest? Prchá-li ti, brzy tě stíhat bude.

Nechce-li tvých darů, však dávat bude. A když nemiluje, však rychle vzplane.

Třeba i nechtíc.“

 

Nechtíc. Jen podle toho přechodníku poznáme, že touha, o které mluví Sapfó, se týká ženy, nikoli muže. Že básnířka svými verši chce získat přízeň nejmenované ženské bytosti. Kdyby to byl muž, znělo by to: „Třeba i nechtě.“

 

Evropa časem zapomněla na řecké způsoby nazírání a prožívání. Zapomněla i na lásku osob bytostí stejného pohlaví. Po odchodu antiky byl životní způsob ovlivněn křesťanstvím, které navázalo na hebrejský „Starý zákon“. Podle knihy „Genesis“ stvořil Hospodin celý svět a nakonec  i Adama a Evu. Muže a ženu. Uložil jim, aby se navzájem milovali a aby se množili. V podání biblických vypravěčů je láska zbavena kouzla tělesné smyslnosti. (To kouzlo  přišlo až s „Písní Šalomounovou“. Tu však církevní asketická ortodoxie neuvěřitelně dogmaticky vydávala za teologickou alegorii, za  vyjádření nábožného  vztahu k církvi.)

 

Spojení muže a ženy slouží ve „Starém zákoně“  jen k budoucímu příchodu dítěte. Je psáno v knize Mojžíšově: „Muž vešel k ní a ona počala a porodila syna.“ Cokoli se tomu příčilo, bylo   nemilosrdně potrestáno. „Onan, syn Judův, kdykoli vcházel k ženě, vypouštěl símě na zem. Hospodinu se to nelíbilo, a tak Onana zabil.“ Hřích a těžký hřích bylo protivit se početí, plození a rození.

 

Takovým těžkým hříchem se přirozeně stala i homosexualita, popření  zájmu  o potomstvo. Tvrdě a nevybíravě odmítavý postoj k ní přetrval až do nové doby. Orientace na vztah k stejnému pohlaví byla absolutně nepřijatelná a nežádoucí. Chápala se jako tělesná vada nebo jako duševní úchylka anebo jako těžký morální přečin. Postižení jedinci svou zavrženou orientaci proto  v mučivých obavách tajili a skrývali. Občas předstírali, třeba i nápadně - heterosexualitu. Nejedno manželství, uzavřené k tajení a předstírání, tragicky ztroskotalo. Nejeden individuální život končil zoufalstvím tváří v tvář prozrazení a odsouzení. Je známo dost takových příběhů z literatury, je dost podobných příběhů i v autobiografiích literátů a jiných umělců.

Posílení  liberalismu v minulém století však homosexualitu  ze seznamu nežádoucích a pronásledovaných projevů  člověka vyřadilo. I gayové a lesbičky jsou od těch dob chápáni jako zdraví, normální a rovnocenní členové  společnosti.

 

V 60. letech minulého století byla v Československé republice zrušena trestnost homosexuálního konsenzuálního styku. Postoj k LGBT (lesbičkám, gayům, bisexuálům a transvestitům) se dále   osvobodil. Od r. 1997 platí zákaz diskriminace uvedených menšinových skupin (gendrů) v pracovně právních otázkách. V r. 2006 byl přijat zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Pokrokové proklamace o rovnosti pohlaví, rodů či „gendrů“ přijímá  u nás veřejnost se souhlasem a bez námitek. Jistý podiv však budí festival „Prague Pride“, zvláště pak nápadně křiklavý průvod, vyzývavé oděvy a chování účastníků, karnevalová výstroj a výzbroj, provokativní nápisy transparentů, neurvalé výkřiky a volání. Plno rámusu, hluku a křiku. Účinek? Propagovaná důstojnost, vážnost  a rovnocennost s heterosexuály je  vlastně zpochybněna. Atmosféra připomíná spíše erotické „night cluby“ a jiná místa  sexuálního „polosvěta“. Zdá se, že je to zbytečná nápodoba  prvního podobného průvodu, který se konal r.1970 v New Yorku. I bez průvodu vyzývavě předváděné „hrdosti a pýchy“ se u nás respektuje kterákoli sexuální orintace jako projev svobodné volby, individuálního zájmu a individuální životní potřeby.

 

Rovnost je jednou z určujících zásad, platných v životě  současné demokratické společnosti. Požadavek rovnosti se opírá o podstatné a obecné znaky lidí. Tyto znaky jsou podmínkou a  podkladem toho, že všem se měří stejně. Lidský rod má dva mody, mužský a ženský. Muži a ženy jako lidé jsou si rovni, ale jejich mody mají svá specifika. Platí tu nejen všem stejně, ale také – každému to jeho. Respekt k zvláštnostem mužskosti i ženskosti. Pak existují  ještě méně početné  dílčí skupiny se svými  vlastními specifiky a dále ještě individuální zvláštnosti. Obecně lidsky platí zásada  rovnosti „všem stejně“. Uplatníme-li  zřetel na specifika skupinová i individuální zvláštnosti, platí  zásada  přiměřené rovnocennosti, „každému to jeho.“

Co říci  hlasům, které  přišly s návrhem  nahradit  registrované partnerství  homosexuálů  manželstvím? Ocitáme se s nimi  ve sféře antropologicko-biologických a společensko-historických zřetelů.

 

Heterosexuální manželství má nejen funkci soukromou jako potvrzení a vyvrcholení lásky  dvojice, ale má i funkci veřejnou. Takový svazek muže a ženy neplní jen citové potřeby a přání dvojice, ale plní i základní, nezrušitelnou a nenahraditelnou funkci nadosobní. Manželé nežijí  ve svazku jen  pro sebe, ale i pro zachování, udržení a pokračování společnosti. Jako zakladatelé rodiny jsou původci a dárci dětí, nového pokolení, nové generace. Je to podmínka existence i budoucnosti společnosti. Tuto funkci nelze přehlížet, zaslouží si nejvyšší míru uznání a respektu.

 

Homosexuální partnerství  nemá funkci veřejnou. Poskytuje specificky orientované lidské dvojici kýžené útočiště, blízkost, vzájemnost, důvěru a podporu, vnitřní obohacení a růst. Jsou to hodnoty, které si zaslouží vážnosti, s hodnotami manželskými však je není možno ztotožňovat. Manželské hodnoty představují rovněž potřeby a přání vnitřního světa jedinců, podobně  jako partnerství, ale navíc jsou podmínkou   bytí rodiny, státu, společnosti. Všelidského bytí.

 

Partnerská dvojice není  manželstvím,  nepřivádí děti na svět a neodpovídá nijak za budoucnost blízkého i vzdálenějšího světa. Návrhům  proměnit registrované partnerství v manželství chybí dostatečný důvod a respekt k podstatným a obecným  podmínkám  lidského života.    

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář