Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manipulace s dějinami první republiky, V, Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

30. 6. 2020

¨

Manipulace s dějinami první republiky, V.

Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

 

 

 

Zvlášť pozoruhodná byla samostatná publikační činnost časopisu. Čechoslovák vydal řadu drobných tisků s projevy prezidenta Beneše, ale i první české vydání jeho knihy Demokracie dnes a zítra, které připravil Kruh přátel české knihy.* Od roku 1941 zahájil pak vydávání Politické knihovny "Čecho­slováka". Vyšlo přes 20 svazků, v nichž byly zveřejněny jednak Publikace Státní rady, jednak velmi cenné dokumentární práce exilových autorů.**

 

Od roku 1942 začalo československé ministerstvo zahraničních věcí vydávat v Londýně anglicky řadu dokumentů a pramenů - Czechoslovak documents and sources. Do této řady byly pojaty některé publikace Čechoslováku a jeho Politické knihovny, ale i další práce, informující o historickém vývoji Československa i o cílech jeho odboje.*** Velký politický význam měla práce o vývoji německé páté kolony v republice. Obsáhlý výklad byl doložen souborem písemných i fotografických dokumentů o podvratné nacistické činnosti proti Československu. ****

 

Československé státní exilové zřízení bylo během války ve stálém styku s odbojovým hnutím doma a projevy exilových politiků - Beneše, Masary­ka, Drtiny a řady dalších - dále posilovaly hnutí odporu.

 

----------------

 

*Např: Edvard BENEŠ, Vojáci československé republiky! (1940). Edvard BENEŠ, Našim domů. 28. října 1940 (1940). Edvard BENEŠ, Náš boj o osvobození re­publiky (1940), Edvard BENEŠ, Czechoslovakia's Second Struggle for Freedom (1941). Edvard BENEŠ, Demokracie dnes a zítra (1942). Edvard BENEŠ, Tři roky druhé světové války (1942). EDVARD BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové vál­ky (1945). Beneš o dnešku a zítřku (1945). Před návratem do vlastí (1945).

 

** Viz např. Prokop DRTINA, Hítler contra Beneš (1941). Bohuš BENEŠ, Janko ŠU­HAJ, Bitva o Československo v britském veřejném mínění (1941). Bohuš BE­NEŠ, Amerika jde s námi (1941). Anglicky: U. S. with US (1941). Bohuš BENEŠ, Wings in Exile (1941). Česky: Křídla ve vyhnanství (1942). Edvard BENEŠ, Na­še politická práce v druhém a třetím roce války (1942). Prokop DRTINA, Právem republiky (1942). Hubert RIPKA, Likvidace Mnichova (1943). Edvard BENEŠ, Na cestě k vítězství (1944). František KLÁTIL, President, vláda a lid v boji o svobo­du (1945).

 

*** Např.: The.way to victory (1942, No. 1). What would be a good peace (1943, No. 3.). German minorítíes - spearhead ofnazism. Henleins deceit (1943, No5). Czechoslovak policy for victory and peace (1944, No. 10).

 

.****Fifth Column at Work. (Editor B. Bílek, předmluva H. Ripka) London [1945]

 

 

 

POVÁLEČNÉ INTERMEZZO

 

Pro oživení obrazu i odkazu první republiky mělo velký význam obnovení československého státu v roce 1945 a nedlouhé, ani ne tříleté období jeho demokratické existence. Byly obnoveny základní atributy demokratické společnosti -individuální svobody i svoboda tisku. Bylo navázáno přerušené spojení s Evropou a světem. Obnovením výuky dějepisu bylo znovu navázáno i sepětí s národní minulostí. Na znovu otevřených vysokých školách započala odborná výchova mla­dé inteligence - početně silných ročníků narozených v meziválečném období.

 

Vydáním některých prací T. G. Masaryka byly znovu oživovány ideové zá­klady první republiky.* Díla Edvarda Beneše přinášela informace o vývoji první republiky v mezinárodním měřítku, o úsilí československého odboje o obnovu republiky a o významu demokracie pro rozvoj národa i každého je­dince. Desítky jeho projevů z let 1945-1948 byly pak zaměřeny k všestran­né obnově plnohodnotné demokracie. Vyšly i dvě biografie Edvarda Beneše a soubor osobních vzpomínek jeho zahraničních přátel. **

 

K období exilu se váží např. i knihy Vojty Beneše zachycující emotivně od­boj v Americe, či rozhlasové projevy Jana Masaryka a Prokopa Drtiny z Lon­dýna.* Hrůzy německých koncentračních táborů vylíčil v obsáhlé doku­mentární knize Jiří Beneš, který byl po celou válku vězněn nacisty - ob­dobně jako dalších deset členů Benešovy rodiny.***

 

Znovu zahájené sepětí s národní minulostí posilovala i další, především memoárová a dokumentaristická literatura.

 

Realita poválečného Československa byla však výrazně odlišná od první republiky. Přes kontinuitu s první republikou, danou ústavním prezident­ským dekretem č. 11 z 3. září 1944 a symbolizovanou osobou prezidenta Beneše, působily rozhodující měrou nové, mezinárodně akceptované mo­censké poměry, dané vojenským vítězstvím Sovětského svazu ve střední a východní Evropě.

 

Také vnitřní politická struktura nové republiky byla poznamenána tímto vítězstvím. Spolu se zhroucením nacistické moci a s uvolněním prudkého národního a politického útlaku došlo i k všeobecné politické radikalizaci. Mi­mořádně negativním prvkem narušujícím bezprostřední kontinuitu nové re­publiky s meziválečným vývojem bylo výrazné oslabení starší a střední ge­nerace inteligence, které bylo výsledkem decimační nacistické politiky. Po­rušení generační rovnováhy oslabovalo odolnost mladé inteligence ­především inteligence humanistické - vůči komunistické ideologii, která měla rozhodující oporu právě v nové mocenské konstelaci střední a vý­chodní Evropy.

 

Nedlouhé poválečné tříletí mělo výrazné rysy přechodného období. Krát­kodobé obnovení demokracie spojené s regenerací tradice první republiky však bylo a zůstalo pozitivním vkladem pro budoucnost.

 

------------

 

* T. G. MASARYK, Ideály humanitní, Praha 1946; Karel ČAPEK, Hovory s T. G. Masarykem, Praha 1946.

 

** E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947 a 1948 (pět vydáni). Edvard BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války.

 

Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. Londýn 1945, Praha 1946 a 1947 (pět vydání). Edvard BENEŠ, Demokracie dnes a zítra. Praha 1946-1948 (pět vydá­ní).

 

Viz Edvard BENEŠ, Soupis publikaci. Praha 1994, Knižnice Společností Ed­varda Beneše, sv. 5. Edward B. HITCHCOCK, Zasvětil jsem život míru. Životopis Edvarda

 

Beneše, Praha 1947. Compton MACKENZIE, Dr. Beneš. Praha 1948. Edvard Beneš. Rozpravy a úvahy věnované prezidentu Československé re­publiky Dr. Edvardu Benešovi k jeho šedesátým narozeninám státníky a věd­ci anglo-amerického světa. Praha 1947.

 

.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář