Jdi na obsah Jdi na menu
 


K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové, část I

9. 8. 2023

K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové I

Několik vět ke kauze pamětní desky paní Hany Benešové

 

Na toto téma si již píšeme s třetím starostou MČ Praha 1. V roce 2017 jsme si začali dopisovat se starostou ing. O. Lomeckým. Za jeho starostování údajně došlo k nápadně zvýhodněným prodejům některých nemovitostí ke škodě MČ. Ve funkci starosty jej vystřídal Mgr. Pavel Čižinský, ten byl odvolán pro neschopnost počátkem r. 2020. Novým starostou se stal ing. Pavel Hejma. Starostové přicházejí a odcházejí. To je přirozené. Jenže ti jmenovaní odešli v rychlém sledu a většinou z mimořádných důvodů. A to nám komplikovalo naše snažení.

Přesto se nám podařilo získat některé důležité informace:

Pan Ing.Lomský, dřívější starosta MČ Praha 1.nám ve svém dopisu z 31. ledna 2018

Čj: UMCP1 008050/2018,Zn: STA 22/2018, napsal:

„…v návaznosti na Váš dopis, za který Vám tímto děkuji, si Vás dovoluji informovat o aktuálním stavu pamětní desky paní Hany Benešové.

Tato pamětní deska umístěná na domu Loretánské nám. byla sejmuta odborným restaurátorem v roce 2012, kdy započaly stavební práce v dotčeném domě.

V současné době se dotčená pamětní deska nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci.

Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení…“.

Dům v Loretánské 2 je v rukou soukromého investora a je tedy na něm, zda pamětní desku znovu osadí. Doporučuji tedy obrátit se svým dopisem na něj.“ Z dopisu Ing. Petra Hejmy, starosty MČ Praha z 4.3.2020, ÚMČPl 103440/2020

Všimněte si, prosím, rozporu v citaci uvedených dopisů. Pan starosta Ing. Lomský nám písemně slíbil, že „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“ Kdežto pan starosta Ing. P. Hejma nás odkazuje na jednání s panem Bakalou.

Je zarážející, že písemné sliby jednoho starosty, druhý mlčky přechází a svými slovy a skutky fakticky neguje. To snad naposledy bylo možné v Kocourkově.

 

Přesto jsme napsali další otevřený dopis panu starostovi Ing. P. Hejmovi z 11.4 2021:

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

vycházeli jsme a nadále vycházíme z písemného slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“

Proto nebylo pro nás podstatné, komu patří pamětní deska paní Hany Benešové, kde tato deska je, kdo je povinen ji opětně instalovat atd. Pan starosta Ing. O. Lomecký nám písemně slíbil, že předmětná pamětní deska bude osazena na fasádu domu po řádném kolaudačním řízení.

Nevíme nic o tom, že by tento písemný příslib pana starosty Ing. O. Lomeckého byl nějak pozměněn, či dokonce zrušen. Jsme přesvědčeni, že takovýto slib učiněný panem starostou Ing. O. Lomeckým dále trvá, poněvadž ho učinil jako starosta MČ Praha 1, a proto přechází dále na jeho nástupce.

Jinou možnost si ani nedovedeme představit. Že by platnost písemného slibu pana starosty byla vázána jen na dobu, kdy vykonával svou funkci a jeho odchodem z funkce pozbyl tento slib jakékoliv závaznosti, pokládáme za něco, co se vymyká našemu chápání. Myslíme si, že takovéto pojetí písemných závazků starostů MČ Praha 1 by nás zavedlo do právní džungle.

Ale je zde ještě jedna skutečnost, jíž nelze přehlédnout. Paní Hana Benešová byla nejen manželkou pana prezidenta Edvarda Beneše, ale také účastníci prvního a druhého našeho odboje. V době první světové války, kdy její manžel v zahraničí patřil k předním našim odbojovým činitelům, byla paní Hana Benešová monarchistickým režimem perzekuovaná. Zásluhy E. Beneše v průběhu bojů o obnovení našeho státu hodnotil pan prezident T.G. Masaryk velmi vysoko. Vyjádřil se v tom smyslu, že bez Beneše bychom neměli republiku.

V době tzv. protektorátu byli příbuzní pana prezidenta Beneše uvrženi do koncentračních táborů, kde nejeden z nich byl umučen, či přímo zavražděn. Synovec pana prezidenta Beneše, dr. Jiří Beneš, který prošel několika německými koncentračními tábory, napsal o utrpení vězňů koncentračních táborů, včetně svých příbuzných, knihu „V německém zajetí“, kterou vydala Společnost Edvarda Beneše v r. 2010. Doporučuji si ji přečíst. Poté je možné, že i Vy prohlédnete. Podíváte se vše z nadhledu a budete považovat i osobně za svou povinnost, učinit alespoň něco málo pro to, aby pamětní deska paní Hany Benešové vrátila na původní místo na fasádě domu č. 2 v Loretánské ulici, tam ji léta, až do její smrti, obyčejní čeští lidé přinášeli květiny jako výraz své vděčnosti.

 

Takže můžeme konstatovat. Komunisté dali paní Haně Benešové slušnou penzi, nechali ji bydlet v  nadstandardním bytě a nikoho z těch, kdo jí přinášeli květiny, pokud víme, nepronásledovali. V současnosti máme zastupitele, kterým tato část našich dějin nic neříká. Zúřadují vše, co se týká paní Hany Benešové, odhodí od sebe pár řádek českým vlastencům, kteří usilují jen a jen o navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo, aniž by pochopili, co činí.

 

Takže o co se nyní opíráme? O písemný slib pana starosty ing. O. Lomeckého, že pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena na fasádu domu po řádném kolaudačním řízení. Nadále doufáme, že takovýto slib zavazuje i starosty MČ Praha 1, kteří se ujali starostování později. A nadto stále věříme, že konečně někteří zastupitelé, možná i pan starosta Hejma či pan Petr Bugr, 1. místostarosta Prahy 1, pochopí, o co v dějinných souvislostech, zbavených politikaření, jde. Snad dokonce i pochopí, že i jejich povinností je udělat vše možné, aby pamětní deska paní Hany Benešové se vrátila na původní místo. Pokud k tomuto prohlédnutí nedojde, budeme pokračovat i nadále v našem úsilí až do naplnění uvedeného cíle.

S pozdravem JUDr. O. Tuleškov

 

14.5 2021 jsme poslali panu Ing. Hejmovi, starostovi MČ Praha 1 další dopis:

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

v dopisu, který mi byl zaslán dne 5.2021, č.j.:UMCP1 254884/2021 panem Petrem Burgrem, 1. místostarostou Prahy 1, nenacházím ani zmínku o písemném slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“

Máme uvedenou skutečnost chápat tak, že výše uvedený písemný slib pana Ing. Lomeckého, dřívějšího starosty MČ Prahy 1, chcete vytěsnit z naší písemné diskuse nebo dokonce hodláte tímto způsobem mlčky anulovat předmětný písemný slib pana starosty Ing. O. Lomeckého?

Pokud tomu tak je, pak tímto Vašim anticivilizačním počinem zpochybňujete písemné sliby, závazky, vlastně všech předcházejících starostů MČ Prahy 1 a samozřejmě i písemné závazky, sliby vlastní. Takováto situace nás vede logicky k závěrům, že i Vaše písemná stanoviska, která jste nám dosud sdělil, můžete bez dalšího zpochybňovat nebo se jednostranně od nich distancovat, přehlížet, zamlčovat je. Takovéto kroky vedou k popření funkcí práva a k bezprávnímu stavu. Jste si toho vůbec vědom? Hraje v tomto případě právo úlohu služky politiky, lépe řečeno, politikaření, s cílem nedopustit, aby pamětní deska paní Hany Benešové byla opětně instalována na původní místo, jímž shodou okolností je právě dům, v kterém sídlí Knihovna Václava Havla?

Bez ohledu na uvedené budeme i nadále vycházet z písemného slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“ Proto pro nás je základní otázkou, zda kolaudační řízení bylo řádně ukončené, a pokud ano, pak kdy pamětní deska paní Hany Benešové bude na svém původním místě? A právě na to se ptáme. Na Vaše hrátky nepřistupujeme.

 

Z výše uvedeného dopisu, který nám zaslal pan Petr Burger citujeme: „Další jednání s městskou částí Praha 1 má smysl pouze tehdy, pokud bude doloženo souhlasným stanoviskem vlastníka objektu k plánované instalaci pamětní desky (busty). V případě, že bude doložen souhlas majitele objektu a dotčených orgánů (památková péče apod.) bude městská část následně postupovat v dané věci standardním způsobem.“

 

Tak jste vymodelovali situaci, do níž nás chcete vtěsnat. Víte vlastně, co tím říkáte? Především mlčky předpokládáte, že souhlasy určitých institucí, které dříve byly potřebné k prvotní instalaci pamětní desky paní Hany Benešové, nyní neplatí. A tak, kdo by chtěl návrat předmětné pamětní desky na původní místo, by musel oběhat všechny rozhodující instituce znovu.

 

A napadlo Vás někdy, zda je vůbec pravděpodobné, aby vlastník domu Loretánská 2, Praha 1 dal souhlas k instalaci pamětní desky na dům někomu, kdo nevlastní pamětní desku? S takovým snaživcem vlastník domu není povinen vůbec jednat, ani mu cokoliv sdělovat. Takže kruh se uzavírá. Zvláště když si uvědomíme, že náš snaživec by neuspěl ani u dalších rozhodujících institucí. Tímto způsobem nelze návrat pamětní desky paní Hany Benešové zajistit. A jde Vám právě o to? Pokud se mýlím, pak nestačí mě o tom přesvědčovat slovy, ale skutky.

Paní Hana Benešová byla manželkou prezidenta E. Beneše, který se zasloužil o stát, byla účastníci I. i II.odboje. Vešla do českých dějin. Jedno ze znamení této skutečnosti byla i pamětní deska na domě č. 2 v Loretánské ulici na Praze 1. Pokud se považujete, pane starosto, nejen za voleného funkcionáře, za starostu MČ Praha 1, ale také za občana republiky, který ctí naši historii, očekávali bychom od Vás především splnění slibu Vašeho předchůdce, pana Ing. O. Lomeckého, nebo alespoň vstřícnou spolupráci s těmi, kteří se snaží o osazení předmětné pamětní desky.

Nám za této situace není možné, a Vy to zřejmě víte, získat ani informaci o tom, zda před prodejem domu č.2 v Loretánské ulici, kde byla pamětní deska, bylo právně zajištěno, aby tato deska se mohla vrátit po rekonstrukci domu na původní místo, aby tak byl povinen učinit její nový majitel. Vy můžete tuto skutečnost zjistit a pomoc při dalším. Zatím k dosažení předmětného cíle nejenže nespolupracujete, ale vytváříte, nebo necháte vytvářet situace, které znemožňují těm, kteří usilují o vrácení pamětní desky paní Hany Benešové, aby jejich snaha byla úspěšná.

Vám jako starostovi MČ Praha 1 a jako občanu ČR je jedno, zda je pamětní deska v úschově Galerie hl. města Prahy, nebo je na místě, kam patří?

Doufáme, že si uvědomíte celkovou situaci a podniknete kroky, které by napomohly k brzkém instalaci pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo.

S pozdravem

JUDr. Ogňan Tuleškov

 

Z tohoto dopisu je nutné si zvlášť všimnout následující věty pana Petra Burgra, prvního místostarosty MČ Praha 1: „Z výše uvedeného dopisu, který nám zaslal pan Petr Burger citujeme: „Další jednání s městskou částí Praha 1 má smysl pouze tehdy, pokud bude doloženo souhlasným stanoviskem vlastníka objektu k plánované instalaci pamětní desky (busty). V případě, že bude doložen souhlas majitele objektu a dotčených orgánů (památková péče apod.) bude městská část následně postupovat v dané věci standardním způsobem.“

Takže současní mocipáni pan starosta Petr Hejma (politická příslušnost STAN), pan první místostarosta Petr Burger (politická příslušnost KDU – ČSL) nám dali vědět, že je naprosto zbytečné, abychom s nimi vedli další řeči o navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo v Loretánské ulici č. 2, kde byla umístěna na fasádě domu, kde bydlela. Fasáda je již dávno rekonstruována, takže je otázka, proč již pamětní deska není na svém místě. Zopakujme si, že pamětní deska byla „odborně“ sejmuta v srpnu r. 2012 a dnes máme konec září 2022. Za 10 let se dnes postaví řada domů, i mrakodrapů, ale v tomto případě zřejmě je 10 let na rekonstrukci jednoho domu málo.

Domníváme se, že někteří konšelé z Prahy 1 nahlížejí na tuto problematiku pětikoaličně politicky. Tuto možnost potvrzuje již dřívější vztýčení tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a úsilí o obnovení pomníku maršála Radetzkého na Malostranském náměstí.

 

Vážení přátelé, pokud půjdete k volbám v Praze 1, pak nevolte strany pětikoalice, především však STAN a KDU–ČSL. Ještě působivější by bylo, pokud jste z Prahy, abyste kandidáty pětikoalice nevolili v celé Praze. Samozřejmě především proto, co dokázali nejen na městské úrovní, ale i celostátní. Horší vládu, tak přezíravou k našim národním zájmům, k občanům republiky jsme za posledních 33 roků neměli. Hezká slova a odpuzující skutky. Podle ovoce je poznáte! Počet chudých našich spoluobčanů dále roste, bídou trpí nejen někteří důchodci, matky samoživitelky, ale i děti. Každý víme, co od nich v současnosti i budoucnosti můžeme čekat – jen to nejhorší.

Dr. O. Tuleškov