Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak uškrtit Rusko

18. 11. 2020

Jak uškrtit Rusko

16.11.2020 Oskar Krejčí Komentáře       

 

Politolog Oskar Krejčí se ve svém komentáři zamýšlí nad náhodou, která od srpna přivedla řadu zemí v postsovětském prostoru do krizového stavu.

 

Série ostrých konfliktů v těsné blízkosti Ruska zvyšuje ostražitost i těch analytiků, kteří nemilují konspirační teorie. Nejde jen o bezprostřední okolí hranic státu, ale též o ruský svět v civilizačním smyslu – oblast, v níž se během trvání Ruské říše a Sovětského svazu vytvořily nadstandardní osobní i kulturní vazby. Je skutečně pouhá náhoda, že se Bělorusko bouří ve chvíli, kdy se obnovil konflikt v Kyrgyzstánu, povolební Gruzií zmítají manifestace a propukla nová válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem?

 

Anakonda

 

Prostý pohled na mapu ukazuje, že Rusko na západě hraničí s pobaltskými zeměmi a popřevratovou Ukrajinou, jejichž vlády nejsou Moskvě nakloněny. Právě tak jako vláda Gruzie. V případě příchodu protiruských elit k moci v Bělorusku by se na evropském perimetru podařilo sevřít Rusko do pevného obklíčení. Problémy Kyrgyzstánu a válka v Náhorním Karabachu jsou pak závažné problémy okraje ruského světa. Každý takový problém komplikuje vnitrostátní rozvoj Ruska a z řady aspektů prolamuje i mezinárodní autoritu Moskvy. Nemluvě o zvyšování nebezpečí velké války.

 

Žádný stát nemá nevinné dějiny, tedy ani Rusko. V pohnuté historii Ruska ale nelze nalézt podobu takového tlaku proti Západu, jakým už v minulosti Západ svíral Rusko po celém obvodu jeho hranic. Tento západní tlak se opakuje ve změněných podmínkách od dob Krymské války v cyklech, přičemž každý tento cyklus doprovázely i různé konceptuální vize.

 

Krymská válka (1853 až 1856)

 

Bez ohledu na lokalizační název této války boje probíhaly na téměř celém perimetru Ruského impéria – od Murmansku přes Podunají, Černé moře a Kavkaz až po Dálný východ. Válka měla pobřežní charakter, nezasáhla Pobaltí. K důsledkům Krymské války někteří autoři přidávají také prodej Aljašky Spojeným státům (1867). I když se podařilo odrazit útok britských a francouzských válečných lodí na dnešní Petropavlovsk-Kamčatskij (1854), ukázalo se, že ubránit Aljašku v případě války s Britským impériem by Petrohrad nedokázal.

 

Krymská válka nastartovala dlouhodobý souboj dvou rozpínajících se impérií, britského a ruského. Tehdy, tedy v druhé polovině 19. století, se v Londýně zrodily představy o nutnosti zadržovat či zatlačovat Rusko, a to včetně propagandistického zajištění této politiky. Britská politická elita se rozdělila na dvě části: zastánce útočné politiky (forward policy) a obhájce „mistrného nicnedělání“ (masterly inactivity).[1]

 

Zahraniční intervence během občanské války (1917 až 1922)

 

Útok států Čtyřspolku jako pokračování 1. světové války trval až do kapitulace Německa. Následoval útok původních spojenců Ruska z Dohody, tedy Velké Británie a Francie, k nimž se přidaly Japonsko a USA. Boje začaly vyloděním interventů v Murmansku, následoval japonský útok na severní Sachalin a výsadek ve Vladivostoku, k němuž se přidali britští a američtí vojáci. Pak se britská, francouzská a americká vojska vylodila v Archangelsku. Britské jednotky pronikly do Zakavkazska a do Baku. Interventi se vylodili v Oděse a v Sevastopolu a začali pronikat na Ukrajinu. V téže době se britští vojáci vylodili v Tallinnu. Kruh se uzavřel.

 

Konceptuálním přínosem se tehdy stala idea sanitárního kordonu, s níž v březnu 1919 přišel francouzský premiér Georges Clemenceau. Mělo se jednat o blok států odštěpených od Ruského impéria, který by měl oddělit revoluční Rusko od západní Evropy a zabránit šíření komunismu. Představa nárazníkových států odpovídala i názorům Halforda Mackindera, jednoho ze zakladatelů anglosaské geopolitiky. Ten se domníval, že je nutné oddělit Heartland – geopolitické jádro Eurasie ležící v Rusku – od Německa, čímž mimo jiné přispěl k vytvoření Československa.

 

Studená válka (1946 až 1990)

 

Poučen z těchto událostí se Kreml za 2. světové války úspěšně snažil vyhnout bojům na dvou frontách, ale také poslal vojáky do Íránu. Z války pak Sovětský svaz vzešel oklopen vlastními „nárazníkovými státy“, čímž se území Ruska stalo chráněné před konvenčními ozbrojenými konflikty. V bipolárním světě ale války nezmizely, pouze se posunuly z území Ruska do okrajového pásu Eurasie a na jiné kontinenty.

 

Tuto situaci ještě před koncem 2. světové války předpověděl americký geopolitik Nicholas Spykman v knize Geografie míru (1944). Podle něho se Heartland stává méně důležitým než Rimland, okrajový pás Eurasie. Podobu Rimlandu přibližuje mapa převzatá z časopisu Journal of Liberty and International Affairs[2]. Je z ní zřejmé, že v tomto pásu se během studené války odehrály největší vojenské střety: konec občanské války v Číně, korejská válka, válka v Indočíně, v Afghánistánu, ale také arabsko-izraelské války či irácko-íránská válka a podobně.

 

Do Rimlandu také směřovala paktománie Washingtonu. Za vznikem aliance NATO, která spojuje USA s Evropou, následovaly pakty SEATO a CENTO pro část asijského Rimlandu a pakt ANZUS plus bilaterální smlouvy s Japonskem a Tchaj-wanem pro Pacifik. Výsledkem bylo obklíčení SSSR a ČLR sítí základen v době, kdy strategické bombardéry byly jediným nosičem jaderných náloží. Někteří autoři v tomto obkličování viděli strategii anakondy, snahu ovinout a uškrtit Sovětský svaz.

 

Ideologické vysvětlení konfliktu v Rimlandu, které bylo důležité pro politickou praxi Západu, přinesly dvě vize: představa zadržování komunismu od George Kennana a koncepce zatlačování komunismu z pera Jamese Burnhama. V tomto konceptuálním rozkolu je patrný ohlas zmíněného rozdělení britských představ v době Krymské války.

 

Nic nového

 

Po skončení studené války představují obdobu škrtícího kruhu kolem Ruska taková opatření, jako jsou expanze NATO na východ, naplňování projektu Národní protiraketová obrana USA, ale i aktivity Pentagonu v Asii. Spadá sem i pokus vytvořit Organizaci pro demokracii a ekonomický rozvoj (GUUAM), kordon států mezi EU/NATO a Ruskem, do něhož se měly zapojit Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán, Ázerbájdžán a Moldavsko (po vystoupení Uzbekistánu GUAM). Stín podezření padá i na východní politiku Evropské unie, která do bruselského rozměru východu nezačlenila Rusko.

 

Tlak na Rusko má politický, vojenský, ale i propagandistický charakter. Aktuální geopolitickou simultánku také doplnila – jistě čistě náhodou – i kauza Navalnyj. To, čemu se dnes poněkud nesrozumitelně říká hybridní válka s Ruskem, nevzniklo až v tomto století. Kanadsko-britský historik Philip Longworth ve svých Dějinách impéria uvádí, že když Ivan IV. začal v 16. století válku proti Livonsku, Němci využívali nově vynalezeného knihtisku k výrobě pamfletů, které líčily, jak ruští vojáci „dvaceti tisícům lidí nejprve usekali nohy a ruce a potom měli být pověšeni“, popisovaly „ohavnosti, jichž se dopouštěli na vdaných ženách, dívkách a dětech“. Už tehdy se takto po světě šířila představa, že „Rusové jsou smečka zdivočelých kacířů a jejich car vzorem tyrana“.[3] Války to jistě byly ohavné, ale nikterak se nevymykaly z tehdejších standardů.

 

Konflikt civilizací

 

Manipulace s barevnými revolucemi po volbách se staly nejen známé, ale i srozumitelné. Méně známé jsou manipulace spojené s představami konfliktu civilizací. To platí i o válce o Náhorní Karabach. Pro Rusko je však představa konfliktu s islámem v dnešní západní podobě cizí. Na jeho území žije přes 14 milionů muslimů (víc než ve Francii a Německu dohromady), což je přibližně 10 % obyvatel Ruska. Nadpoloviční většinu tvoří muslimové v osmi subjektech Ruské federace. Rusko je od roku 2005 pozorovatelem Organizace islámské spolupráce.

 

V kulturních kořenech Ruska je ale pravoslaví. Obdobně jako je tomu u Arménie, na rozdíl od Ázerbájdžánu s islámskou tradicí. To by mělo z Jerevanu vytvářet přirozenějšího spojence Moskvy v konfliktu, jehož současná fáze začala v posledních letech existence Sovětského svazu. Jenže stejně jako Arménie mají pravoslavné kulturní kořeny Ukrajina a Gruzie, státy, které patří k nejostřejším kritikům Ruska. Pravoslavná víra formovala kulturu také Bulharska a Rumunska, členů NATO, o Řecku nemluvě. Má se v takové situaci politika Moskvy vůči Jerevanu zakládat na solidární pravoslavné příbuznosti, nebo na věcné analýze? Mezinárodněpolitická rozhodnutí mají zpravidla mnohavrstevné motivy, mezi nimiž tradiční konfese nemá v současnosti prioritu. Nejen v Moskvě, ale ani v Ankaře.

 

Přechod k multipolárnímu uspořádání světa vytváří regionální subsystémy, ve kterých mohou převládat jiné vztahy než v sousedních subsystémech, byť se v nich objevují stejní hráči. V takových regionech může mít mocenská rovnováha jinou podobu než rovnováha v globálním systému. Věcná analýza konfliktu v Náhorním Karabachu proto musí ukázat, jaká je vnitřní a zahraniční politika Arménie poté, kdy barevná revoluce v roce 2018 svrhla vládu v Jerevanu. Měla by říci, jaký je osobnostní profil současného arménského premiéra Nikoly Pašinjana a jaký ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva, ale také lidí v jejich okolí. Je jejich vztah k Moskvě dán konfesí? Analýza musí zvážit i ekonomické souvislosti, například budoucnost vodních projektů poblíž Náhorního Karabachu na hranici s Íránem.

Přetržení konfliktu

 

Tragédie kolem Náhorního Karabachu je spojena s tím, že obě válčící strany mají část pravdy. Tím, že Rusko zprostředkovalo mír v okamžiku téměř úplné vojenské porážky Arménie, posunulo řešení desetiletí trvajícího konfliktu na novou, v řadě ohledů nadějnější rovinu. Kdyby se Rusko nechalo zatáhnout do krvavé války Arménie a Ázerbájdžánu, tratilo by jak ono, tak i zmíněné země. A napomohlo by naplňování geopolitického modelu snažícího se jako anakonda udusit Rusko prohlubováním problémů v okolí jeho hranice.

 

Anebo je to jinak. Prostě mezinárodní politika má vždy geografický rozměr a pouze pokračuje přeměna či rozklad postsovětského prostoru. Třeba výše uvedené události spolu nijak nesouvisejí. Třeba je to jenom náhoda. I když, jak Auric Goldfinger řekl Jamesi Bondovi, „jednou je to náhoda, podruhé shoda okolností a potřetí nepřátelská akce“.

Odkazy:

 

[1] Sergejev, Jevgenij Ju.: Bolšaja igra, 1856–1907: mifi i realnosti rossijsko-britanskich otnošenij v Centralnoj i Vostočnoj Azii. Moskva: Tovariščestvo naučných izdanij KMK, 2012, s. 40-41.

 

[3] Podle Suban Kumar Chowdhury and Abdullah Hel Kafi: The Heartland Theory of Sir Halford John Mackinder: Justification of Foreign Policy of the United States and Russia in Central Asia. In: Journal of Liberty and International Affairs. Vol. 1, No. 2, 2015, s. 11.

 

[3] Longworth, Philip: Dějiny impéria. Sláva a pád ruských říší. Praha-Plzeň: Pavel Dobrovský – BETA a Ševčík, 2008, s. 94 a 103.

casopisargument.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

казино х 3754175 xn p1ai

Zielawewly,2. 3. 2022 12:27

само собой разумеется для вас техподдержка сайта

https://www.bark.com/en/us/company/besttablet/4n7Gp/

wfbqDEQLL

казино х зеркало сегодня

Zielawewly,1. 3. 2022 1:10

скорее всего для вас большой отыгрыш

https://incredibleplanet.net/all-you-need-to-know-about-properties-in-cyprus/

wfbqDEQLL

Зеркало мостбет casino

ArisoNusa,10. 11. 2021 22:05

партнерская мостбет https://mostbet-wf1.xyz

играть вулкан игры бесплатно

Gelnykeld,5. 11. 2021 1:28

https://shopsex.org/community-sex-stories/profile/ronnyyoz6759877
игровые автоматы
https://aptex.me/form/profile/francinelarocca

автоматы слоты

Gelnykeld,4. 11. 2021 23:16

https://skogstradgardsforum.groblads.se/profile/victoria3878891
игровые автоматы демо
https://myremission.ru/community/profile/jeanettweindorf

Схемы заработка в онлайн казино мостбет

LienoNusa,1. 11. 2021 13:34

мостбет на компьютер https://mostbet-wu7.xyz

лучший способ как отличить неоригинальный эйкьюди

MashaSlots,28. 10. 2021 23:38

joey 510 usb - https://hqd.wiki

эйкьюди как отличить паль от оригинала, объясняю

MashaSlots,28. 10. 2021 16:49

электронные сигареты дешевые - https://hqd.wiki

muzmo mp3 скачать 2020

Aileedeedo,7. 5. 2021 12:09

сказать по совести, muzmo скачать видео https://muzloman.me

niger latest news

AngelFlord,28. 3. 2021 21:52

about corona virus in nigeria https://www.fmohconnect.gov.ng/platforms.html

cross river state

AngelFlord,25. 3. 2021 14:50

naija today news https://fmohconnect.gov.ng/health_system.html

Forex master method evolution review

Forexpak,14. 3. 2021 11:07

Forex handelsstrategie. https://nl.forex-trading-is.com

Forex combo system reviews

ForexWrew,4. 2. 2021 14:53

Forex Preisanalyse. https://de.forex-is.com