Jdi na obsah Jdi na menu
 


Esej o hodnotách západní civilizace 3

6. 8. 2023

 

Esej o hodnotách  západní civilizace 3

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Po Logu (myšlenkovém řádu) přišla Fides ( náboženská víra)

 

V atmosféře duchovního rozkladu římského impéria vzniklo  v rámci judaismu v Palestině  nové náboženství. Křesťanství. Vedle řeckořímské antiky se stalo  rovněž zdrojem evropské kulturní identity,  součástí  západní civilizace. Vypráví, že  za císaře Augusta se v Palestině narodil Ježíš  Nazaretský. Za císaře Tiberia  dospěl a zahájil své reformně náboženské působení. Vyšel  z  židovského Starého zákona, ale přetvořil jej. Neopakoval  již starou zásadu „Oko za oko, zub za zub“, ale přišel s novým přikázáním: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého“. Křesťanství bylo  zpočátku krutě pronásledováno. Avšak  r. 313 se mu dostalo státní podpory. Dvůr Konstantina Velikého v něm našel působivý ideologický prostředek  působení na obyvatelstvo. Křesťanství  bylo nejdříve  státem uznané a potom povinné. Stalo se  oficiálně  nařízeným a nedotknutelným státním náboženstvím.V této pozici setrvalo po dlouhá staletí. Až nová doba jeho působení oslabila.

Jako okruh  řeckých bájí ani okruh  biblických příběhů nepřestal být  pramenem inspirací, sdílení a prožívání pro příslušníky dalších období vývoje naší civilizace. 

Výklad křesťanství podává „Nový zákon“. Jsou to především  čtyři „Evangelia“, spisy o životě a působení Kristově.  Sepsali je Matouš, Marek, Lukáš a Jan. „Nový Zákon“ navazuje na původní   židovské kulturně historické texty „Starého Zákona“. Ten se  nepřestává  uznávat a ctít.  I proto, že se v něm prorokuje příchod  Mesiáše, Spasitele. A to je podle křesťanů Ježíš Nazaretský.   Kristus sám prohlásil, že dosavadní náboženství nepřišel zrušit, ale naplnit. Přinesl ovšem  mnoho změn vlivem  měnící se společnosti a vlivem pokročilejšího mravního citu.

K archaickým  mysterickým  prvkům  nového náboženství patří  křest, magická svátost očisty „živou vodou“  a „večeře Páně“ čili  „přijímání“. Je to  zvláštní  symbolická  oběť, při níž se  pojídá  „tělo a krev Páně“, kousek boha, kousek božího pneumatu. Věřící  tím získá  odpuštění hříchů na zemi  a po smrti život věčný na nebesích.  Tělo boží  při obřadu zastupuje chléb (hostie) , krev  představuje  červené víno. Pojídání boha, teofagie, existovalo  dříve, např. v kultu Dionýsově. Nepřítomného boha tu  zastupoval a rituálně se pojídal  kolouch. Dnešní věřící   vnímají  „večeři Páně“ jen  jako abstraktní symbol.                       

Křesťanství doznívajícího starověku a raného středověku je náboženstvím doby válek, převratů a      ukrutností. Ozbrojené houfy „barbarů“ táhnou celým známým světem a rozbíjejí dosavadní společenské instituce a zvyky. Potrvá celá staletí než budou  položeny základy nových,  stabilizovaných států a  uznávaných mezinárodních vztahů. A tak křesťané na troskách starých říší  dlouho věří  na brzký zánik světa, apokalypsu, po které  znovu přijde  Kristus  a bude vládnout   pro nápravu křivd a pro udílení milosti a blaha všem trpícím. Jeho vláda  na Zemi bude trvat 1000 let.

 A protože řecky se 1000 řekne chilioi, dostalo toto  hnutí  jméno „chiliasmus.“

V době všeobecně zjitřené, horečnaté, plné okultismu a mystiky, vizionářů, proroků, kouzel a znamení, obrnili se vyznavači Kristova učení rezignací, důvěrou v Boha a v tajemství vykoupení. Na místě  se šířila lhostejnost k věcem tohoto světa, vždyť šlo  přece  o spásu duše! Proti naturalismu klasické antiky  zavládl supranaturalismus, vláda nadpřirozena. Je třeba potlačovat tělo a smysly (askeze), odumřít světu časnému, snášet trpělivě strasti a svízele. Chudoba a odříkání vedou k věčné blaženosti, mučednictví k svatosti. A Bůh zjedná nápravu  za pozemské strádání: „Bohatí se mají dobře na zemi, chudí se budou mít dobře na nebi“.

 Proti  antickému racionalismu postavilo křesťanství supraracionalismus. Bůh a svět jsou našemu poznání objekty nedostupné, pokusy poznávat je  jsou bezbožné. Lépe je žít v lásce k Bohu. Víra v nadpřirozeno  je podmínkou  vykoupení a spásy.

Skupiny věřících  postupně  vytvořily společnou organizaci -  Kyriaké oikia, Dům Boží, Církev obecnou (katolickou). Zpočátku křesťané trpěli útlakem a pronásledováním. Byla to církev „trpící“.  V té době se  někteří   stoupenci  zabývali apologetikou, obhajobou víry. Hledali kontinuitu s minulostí, která by jejich učení ospravedlnila. A tak si také  přivlastnili Logos. Božský Logos je podle nich rozšířen po celém světě. Logos je syn Boží,  moudrost sama, pravda Boží.  Prostřednictvím Logu Bůh stvořil a řídí svět. Ale od r.313 již křesťané apologetiku nepotřebovali. Císař si církev přisvojil z ideologických důvodů jako prostředek  k ovládání obyvatelstva. A tak se úloha církve změnila. Teď  už nebyla „trpící“, teď  byla „vítězná“. A sama přikročila k bezcitnému pronásledování pohanů a kacířů. 

Přirozené rozdíly mezi západní (Řím) a východní částí impéria (Konstantinopolis, dříve Byzantion) se prohloubily r.395 rozdělením říše na dvě části. Od prohlášení církve za státní instituci stal se její hlavou císař. To  na východě zůstalo trvale v platnosti (césaropapismus). Avšak na západě, po pádu říše ( r.476) a  po nástupu nestabilních vlád germánských kmenů, hrál stále významnější roli římský biskup. Stál v čele církve, jediné tehdy fungující  instituce, která neformálně spravovala síť dílčích organizací na celém území.  Prohlásil se za nástupce apoštola Petra a činil si nárok být duchovní hlavou nejen církve, ale i státu,  celého západního světa.     

Pozdější spojení s franskými panovníky  přineslo římskému papeži  vlastní stát (Vatikán) a stálý růst vlivu i v důsledku pokřestění Irů, Germánů, západních Slovanů. Do tohoto období spadá i historie Velké Moravy a cyrilometodějská tradice, která  se trvale ujala  u východních a jižních Slovanů. Na misijním území Velké Moravy  se  tehdy střetly zájmy Franské říše  se zájmy říše Byzantské.

Římský papež měl časté spory s východními patriarchy a s  jejich císařem-papežem. I misijní činnost bratří ze Soluně patřila mezi ně. Skončila vítězstvím Říma a Franků. R.1054 nastal definitivní církevní  rozkol. Oba vrcholoví hodnostáři se dali vzájemně do klatby a na světě byla od těch dob církev římskokatolická a církev východní, pravoslavná. Obě se pokládají za „pravé“. A tady se  zřejmě natrvalo oddělila  byzantská civilizace  od civilizace  západní. I když základy mají společné. Když r.1453 padl Cařihrad (Konstantinopol, dnes Isatnbul) do rukou Osmanských Turků, přeneslo se sídlo hlavy pravoslavné círve do Moskvy. Moskva se stala „třetím Římem“. Končí civilizace byzantská a začíná civilizace pravoslavně slovanská. Uplatňuje se tu vliv   dělení křesťanství na východní a západní.

 Jsou militantně ladění autoři, kteří  kořeny západní civilizace  vidí v imperiálním římanství, v křesťanství  západního  ritu a v germánství. Jsou zastánci mírových tradic a ti uvažují o humanitním odkazu řeckořímské  antiky, o nerozděleném křesťanství a o přínosu řady  nebojovných  evropských národů.

Západní i východní duchovní otcové (patres) se od počátku křesťanství  vyrovnávali s myšlenkovým odkazem řeckořímské antiky, jak jej našli v pokleslé a fragmentární podobě, provázející zánik antické civilizace. Z konglomerátů různých směrů a kultů konstituovali věrouku, učení, které nečinilo rozdílu mezi filosofií a teologií. Vynikajícím představitelem tohoto období duchovních otců, patristiky, je Aurelius  Augustinus (354 – 430). Chtěl věřit, aby rozuměl a jeho cílem bylo  poznávat Boha a duši. K základním antickým ctnostem, moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a uměřenosti, přidal tři ctnosti křesťanské: víru, naději a lásku. 

Od 9.stol. (doba Karla Velikého) se v centru říše  probouzí nový zájem o vzdělání. Vzniká školská učenost, scholastika. Kromě křesťanské věrouky se studuje 7 svobodných umění, dědictví antiky.

Je to trivium, gramatika,  dialektika (logika), rétorika  a quadrivium, geometrie, aritmetika, astronomie a musika. Ale to se týká jen církevních institucí. Světská šlechta  na hradech pěstuje rytířské ctnosti: jízdu na koni, plavání, střelbu z luku, šerm mečem a zápas, lov, hru v šachy, veršování. A prostý lid v podhradí  se věnuje  manuální práci. Učí se leda  jeden od druhého.

 V neděli pak povinně  chodí do kostela.

 Scholastická učenost činí pokroky.  Pozdní období  zná Aristotela už nejen ve zlomcích, ale v celé šíři. I dík arabským a židovským učencům ve Španělsku. Vrchol scholastiky představuje Tomáš Akvinský (1223-1274), tvůrce systému, který spojil křesťanství s učením Aristotelovým. Systém žije dosud, modernizovaný jako novotomismus.

Pro příští vývoj bylo  důležité, že Tomáš Akvinský  převzal geocentrický obraz kosmu, jak jej ve 2.stol. n.l. vypracoval alexandrijský  astronom, aristotelik Klaudius Ptolamaios. Jeho 13 knih bylo v 9.stol. přeloženo do arabštiny jako Almagest, v 15. stol.  převeden do latiny. Geocentrismus se stal závazným  dogmatem. Co bojů, utrpení, pronásledování a smrtí stálo, než se podařilo prosadit heliocentrický názor Mikuláše Kopernika, nový  obraz sluneční soustavy! Koperník jej podal v 6 knihách r.1543. Skrýval jej až do své smrti. Církev jej připustila až roku 1822.

Ve středověku nepřišla zkázonosná  apokalypsa,  kterou prorokuje ve svém Evangeliu sv. Jan. Nepřišel Starým Zákonem očekávaný Mesiáš, nevrátil se ani Kristus z  Nového Zákona, aby nastolil na zemi  „Tisícileté“ Boží království.  Ani kacíři v 15. a 16. stol. se toho nedočkali. Zato se vrátilo leccos z kulturního dědictví  řeckořímské antiky.

 

 Renesance. Vzpomínka na  antiku.

 

Nová životní nálada  se vzmáhá  v 15. a 16. stol. v bohatých italských městech a šíří se po západní Evropě. Ani papežský stolec jí neunikne. Vyznačuje ji odvrat od přísného středověkého supranaturalismu a obrat  ke skutečnému světu a k pozemským radostem. Něco jiného je učení nebeské, něco jiného pozemské. A tomu pozemskému je třeba dát přednost.

Odevšad zaznívá heslo „příroda“ (naturalismus). Hlavním cílem života je lidský jedinec a jeho svobodný rozvoj (individualismus) a užívání darů života (hedonismus.) Myšlení již nesměřuje ke křesťanství a církvi, ale  k státu a  k všelidské humanitě.  Středověké ideje blednou samy v jasu nového života. Vede se výnosný obchod s Levantou, v níž Turci postupně vyřadí Byzanc z konkurence,  uskutečňují se objevné zámořské cesty,  udivuje nevídaný hospodářský pokrok a  růst bohatství.

Rozšíření a uvolnění duchovního života se připravovalo již dříve. Působili scholastičtí nominalisté a vykladači antické literatury, kterých přibývalo hojnějším stykem s Východem. Po loupeživých křižáckých výpravách ze Západu sama Byzanc hledá spojení s Římem před Turky (14.-15. stol.).

 Po pádu Cařihradu (1453) mnozí řečtí učenci emigrují do Itálie. V Evropě se šíří vedle latiny i řečtina, řecké originály se čtou v bohatším výběru a novýma očima. Ne již pro potřebu církve a  pro zdůvodňování dogmat, ale pro obohacení života. Je to hnutí „humanismu“ v čele s Erasmem Rotterdamským. Učenci z celé Evropy si s ním dopisují. I čeští.

 Novou vnímavost již dříve podnítili  literáti, jako básníci  Dante a Petrarca a prozaik Boccaccio. Nadšení pro antické památky a vzory inspirovalo   dodnes obdivované malíře, sochaře, architekty. Nelze nepřipomenout alespoň Michelangela a Leonarda da Vinci, Botticelliho, Giotta  nebo Tiziana. Za mnohé desítky dalších umělců, jejichž díla dodnes obdivujeme v nádherných  galeriích města Florencie. 

Ve  Florencii  se  v době vlády rodu  Medicejských „platonsky“ filosofuje  a se zřetelem na  současnost se  politizuje. Vede v tom Nicolo Machiavelli (1469 – 1527). Doporučuje vládě státu v zájmu upevnění moci např. utilitární zásadu „účel světí prostředky“. Ale politizuje se i jinde.

  O dokonalé společnosti z hlediska lidu uvažuje Angličan Thomas More (1478 – 1535),  autor spisu „Utopie“  a Ital Thomas Campanella (1568 – 1639),  spisovatel „Slunečního státu.“ Nelíbili se mocným tehdejšího světa. Toho prvního dal popravit anglický král Jindřich VIII.,  ten druhý byl prý  za podněcování Italů proti španělskému útlaku 27 let vězněn a mučen.

 Nová věda se objevuje nejdříve ve spojení s magií, astrologií, mystikou, ale imponuje obrovskou zvídavostí a prvními objevy. Církev, která měla až dosud monopol na veškeré vědění, se k novým poznatkům chová nepřátelsky.

 Mikuláš Koperník (1473 – 1542), z polské Toruně, tají své heliocentrické výpočty ze strachu o život až do své smrti. Galileo Galilei (1564 – 1642) je přísným dekretem papežským donucen výsledky svého pozorování dalekohledem odvolat, popřít. Giordano Bruno (1548 – 1600) je pro své neortodoxní názory (tendence k panteismu) benátskou a římskou inkvizicí krutě mučen a upálen.