Jdi na obsah Jdi na menu
 


Edvard Beneš - prezident Budovatel

25. 11. 2021

Edvard Beneš  -

prezident Budovatel

 

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Tím hořkým chlebem dní, které jsme prožívali

a solí slz, jež vyplakala zem,

Vás nevítáme. My Vás milovali

v těch dobách přetěžkých a my vás milujem.

Když v nocích bezesných u našich amplionů

hvězdami dálek zazníval Váš hlas,

jako by někdo strhl s očí clonu,

jak bychom byli někde blízko Vás.

Vy jste nám dolíval oleje do plamene

ve chvílích zoufalých. Dnes, kdy Vám končí pout,

lid náruč otvírá, na srdce roztoužené

chce si Vás přivinout.

                                      Jaroslav Seifert

 

Druhý prezident Československé republiky přišel na svět 28.5.1884 v Kožlanech jako desáté dítě v rodině drobného rolníka, který usilovností a podnikavostí proměnil během let chalupu v pěkný grunt. Do vínku se mu dostalo mimořádné pracovitosti a píle, úcty k vzdělanosti a lásky k svobodě a vlasti. Dva jeho starší bratři se stali učiteli a také on se dal cestou chudého studenta. Univerzitní studia absolvoval nejen v Praze, ale i v Paříži, Dijonu, Londýně a Berlíně. Získal rozsáhlé znalosti v řadě oborů a v několika jazycích. Přivydělával si jako novinář, dopisovatel a překladatel. Po návratu do Prahy učil 4 roky na obchodní akademii. Na popud T.G.Masaryka, kterého obdivoval, se habilitoval  na Karlově univerzitě spisem o demokratickém socialismu. Ale sotva nastoupil akademickou dráhu, vypukla válka a on se dal mužně a nadšeně do služeb zápasu za československou samostatnost. Zpočátku byl spojkou T. G. Masaryka, činného v zahraničí, a Mafie, tajným spolkem vlastenců doma (Herben, Šámal, Soukup, Scheiner, Kramář, Rašín aj.). Od r.1915 jako generální sekretář Československé národní rady v Paříži organizoval zahraniční odboj spolu s Masarykem, který se zdržoval ponejvíce v Londýně a ve Washingtoně a s M. R. Štefánikem, který neúnavně cestoval po všech spojeneckých zemích. Koordinovaným úsilím dosáhli tito tři muži nejen podpory krajanů v cizině, ale i mobilizace dobrovolných československých legionářů  na ruské, francouzské a italské frontě. Úspěšným jednáním s předními evropskými a americkými politiky získali pak v průběhu roku 1918 mezinárodní uznání a politické záruky pro nově vznikající svobodný stát – Československou republiku.  T. G. Masaryk ocenil Benešovy zásluhy zcela lapidárně: „Bez Beneše bychom republiku neměli.“

 

Ve vládě nového státu ČSR se stal dr. E. Beneš ministrem zahraničních věcí. S vynikající přípravou odbornou i jazykovou (byl kompetentní jak v historii tak právovědě, jak ve filozofii tak v sociologii a politologii) stal se brzy osobností známou a uznávanou při koncipování poválečných mezinárodních smluv (Versailles) a  v dalším dvacetiletí v mezinárodním úsilí o zajištění míru a kolektivní bezpečnosti. S jeho jménem jsou spojeny aktivity Společnosti národů, např. Ženevský protokol o pokojném řešení sporů z r.1924. Nebylo jeho vinou, že z návrhu rozsáhlého systému smluv se mu podařilo na Západě zabezpečit jen spojenectví s Francií, na Jihu s Jugoslávií a Rumunskem (Malá dohoda).

 

F.X.Šalda ocenil, že „Beneš přináší  z každé  cesty (jako ministr) jen mír“, a  i „jako president (stal se jím r.1935) zůstává rytířským strážcem míru. Dovede v sobě slučovat pravou lásku k své zemi a k svému národu s pravou mezinárodností, tj. láskou k člověku jako naději a nástroji lepšího života budoucího. ...Je z lidí, kteří jdou za svou myšlenkou a neprodají ji za mísu čočovice. V představě nestranných politicky kulturních evropských pozorovatelů je Beneš pólem civilizace, práva, kooperace národů, přesvědčení o vítězství rozumu a ducha nad surovými pudy zvůle a násilnické expanze. Jeho jméno se stává šifrou v telegrafní abecedě dnešního vzdělance. Je to zkratka za slova: boj o právo, spravedlnost, lidství.“

 

Prezident Beneš marně usiloval udržet systém kolektivní bezpečnosti v Evropě, zastavit hitlerovskou agresi a zabránit druhé světové válce. Bohužel, velmoci se rozhodly pro politiku appeasementu, ústupků a smiřování s agresorem. Dovedly tak Evropu a po ní celý svět k úděsnému válečnému konfliktu. Prezidentovi se podařilo třikrát odrazit přímý Hitlerův útok (mobilizace v říjnu 1937, v květnu 1938 a v září 1938). Avšak 29 .9 .1938 byl náš odpor zlomen neblaze proslulou dohodou čtyř velmocí v Mnichově (Anglie, Francie, Německo, Itálie). Prezident Beneš byl nucen abdikovat a opustit republiku. Nepřestal sledovat, co se děje doma, a tak hned 16. března 1939 veřejně protestoval proti německé okupaci a rozbití pomnichovského Československa  a postavil se do čela našeho druhého odboje za obnovení Československa a jeho samostatné existence.

 

Nebylo jiné volby

 

Zní, zní zrady zvon, zrady zvon

čí ruce ho rozhoupaly?

Francie sladká, hrdý Albion

a my jsme je milovali     

                                            F.Halas

 

Z doby, kdy prezident Beneš nejpalčivěji a nejbolestněji prožíval peklo Mnichova, se dochovaly doklady morálního úpadku části naší inteligence, která se zbaběle distancovala od prezidenta a od idejí, které po 20 let Československá republika vyznávala. Svalujíc všechnu vinu za mnichovskou krizi a vojenskou kapitulaci bez boje na hlavu E. Beneše, snažila se z nově vzniklé situace tzv. „Druhé“ republiky vytěžit pro sebe co nejvíce prospěchu a výhod na úkor idejí demokracie a humanity i národní hrdosti.

 

V té době poslal odstoupivšímu prezidentovi list dr. Ladislav Rašín. Důrazně v něm odmítá mediální protinárodní štvanice, vyjadřuje prezidentovi úctu a vděčnost i věrnost. Rytířsky přiznává, že ze dvou katastrof, mezi kterými jsme si mohli vybrat, by on volil válku, ale chápe, že prezident, odpovědný za statisíce životů, válku odmítl. Podobné pochopení chybělo politické levici (K. Gottwald) i pravici (P. Tigrid, V. Černý). Ti dva dokonce zpochybnili osobní statečnost prezidentovu, jako kdyby v modení době (!) váhal táhnout do boje v čele ozbrojenců! Ani Masaryk (jak se spekulovalo) by nemohl v dané situaci vyhlásit „tož budeme sedlat“, aniž by racionálně zvážil všechna fakta.

 

Fakta byla taková, že izolovaná obrana země obklopené ze všech stran nepřátelskými státy neměla naději na úspěch. Ani na pohraniční opevnění (ke všemu nedokončená) nebylo možno se spoléhat. Jejich úkolem bylo útočníka pouze zadržet na určitý čas, než zasáhnou spojenci. Když však spojenci neočekávaně od svých závazků odstoupili, ozbrojené střetnutí se ukázalo jako nepřijatelný avanturismus. Uvnitř pohraničního opevnění přece existovala „pátá kolona“, tří milionů Němců na českém území se zmocnila vlna prohitlerovského nadšení, každý pátý voják byl Němec. To, co se tehdy v pohraničí dálo, byla již nevypovězená válka proti nám. Na vojenský úspěch nebyla naděje. Ale co horšího. Za daného stavu mezinárodního veřejného mínění (politika a rétorika appeasementu) hrozila i morální katastrofa. Mediální zpracování veřejného mínění dokáže přece hravě zfalšovat i morální smysl obrany. V atmosféře prosycené mnichovanskou propagandou bylo snadné označit ČSR za rušitelku míru a původkyni válečného konfliktu, který nadto mohl přerůst v evropskou, ne-li světovou válku proti SSSR, pokud by nám šel na pomoc.

 

Slouží národu ke cti, že byl odhodlán k boji a  k obětem. Prezident věděl, že boj za svobodu se bez obětí neobejde, bez obětí nebyl ani první a nebude ani druhý odboj, ani domácí ani zahraniční, kterému zakrátko – věren tradici z první světové války – stane v čele. Ale nechtěl připustit oběti marné, a co horšího, proti obětem zneužitelné. Vždyť vyhlášením války v odpověď na mnichovský diktát by přece ČSR  podlehla Hitlerově provokaci a umožnila by mu křičet do světa, že „versailleský zmetek“, hnízdo“ židobolševismu“, potlačovatel menšin vůbec a německé zvláště narušil mír, který on, Hitler, hodlal na věky chránit, jak jen by byly splněny „spravedlivé požadavky jeho soukmenovců“. Jen to, že jsme se zdrželi ozbrojené obrany, ať to bylo jakkoli trpké, odhalilo Evropě a světu licoměrné lži, kterými Hitler maskoval svou programovou agresi včetně záměru definitivně si přisvojit naše země jako údajně „německý prostor“. Boje Poláků, Dánů, Holanďanů atd., které se nám předhazují, přišly již do jiné situace. Světová veřejnost již nejásala nad mnichovským mírem, iluze o Hitlerovi již padly, dík právě osudu Československa. Proč některým pseudoradikálům vadilo a stále vadí, že Hitlerova provokace vyšla na prázdno a že byl podán důkaz o pravých záměrech Třetí říše a o marném obětování Československa pro iluzorní zachování míru v Evropě?

 

Další události vedly k přehodnocení mnichovanské politiky, takže z druhé světové války vyšlo Československo po boku vítězných mocností (dík především zahraniční diplomatické misi prezidenta Beneše) s pocitem satisfakce za utrpěná příkoří a s hrdostí na projevy rezistence národa, který se bránil v druhém odboji doma i za hranicemi, na frontách Západu i Východu, ve Slovenském národním povstání i na Pražských barikádách. R. 1945 se prezident Beneš vrátil do vlasti nadšeně a radostně vítán osvobozeným národem a s odhodláním řešit nové úkoly s respektem k demokratickému vývoji první republiky.

 

Dr.E.Beneš měl od počátku mnoho nepřátel: jako spolutvůrce ČSR a její ministr zahraničí i jako československý prezident. Časem jich neubývalo, spíše naopak, a jsou tu dosud: ctitelé starého mocnářství a odpůrci samostatného Československa, iredenta německá i maďarská, agresivní neonacionalisté, nepřátelé demokracie, fašisté doma i za hranicemi, domácí kolaboranti a zrádci, opozice zprava i zleva, intelektuální rivalové v oblasti politiky, veřejného a kulturního života. Ti všichni se předháněli v nepřátelských výpadech a odsudcích, které si i  navzájem půjčovali. A děje se tak dosud. Zásadně se nepřipomíná Benešův lví podíl na prvním zahraničním odboji (1914 - 1918), spolupráce s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem, účast na budování meziválečného Československa, formování principů demokratické politiky v evropském i světovém měřítku. Stejně tak se neberou na vědomí jeho zásluhy v druhém zahraničním odboji (1939-1945). S nasazením všech sil včetně diplomatické erudice jej vedl k osvobození a obnovení naší vlasti. Zato po vzoru goebelsovské propagandy se donekonečna opakují jeho dvě údajná „selhání“, přijetí mnichovského diktátu a přijetí demise 12 ministrů v únoru 1948. V obou zmíněných mezních situacích (v té první jsme to ukázali konkrétním rozborem) působily mocné historické síly, které prezident malé země nemohl ovlivnit. Pokud musel volit, rozhodoval se za národ s veškerou odpovědností a volil – menší zlo.

K otřepaným výmyslům o dvojím „selhání“ přibyla vlivem vstřícnosti k aktivitám revanšistických spolků odsunutých Němců i nenávistná představa prezidenta Beneše jako strůjce poválečných osudů vysídlenců. Je to součást propagandistických dezintepretací dějin, v příkrém rozporu s historickými fakty. Tato  neblahá vstřícnost vyšla najevo, když parlament ČR navrhl zákonem ocenit zásluhy druhého presidenta,  podobně jako byl kdysi oceněn T.G.Masaryk. Bylo politováníhodné a zahanbující, že senát za předesednictví P. Pitharta návrh  zamítl. Byl však poslaneckou sněmovnou přehlasován, a tak od dubna 2004 LEX BENEŠ platí.

 

Prezident Beneš se skutečně zasloužil o stát, a to hned dvakrát: Za 1. světové války se spolu s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem zasloužil o vznik svobodné a samostatné Československé republiky. Za 2. světové války za její záchranu ze smrtelného nebezpečí a za návrat mezi suverenní státy.

 

Kolem 130. výročí narození prezidenta dr. Edvarda Beneše bylo napsáno mnohé. V jakési neurčitosti se však ztrácí jeho souhlas s teorií konvergence Západu a Východu, včetně vztahu k Stalinovi a k SSSR. V poválečné atmosféře optimismu a nadějí  se všeobecně věřilo, že Západ bude „socializovat“ a Východ „demokratizovat“ a zblíží tak svá stanoviska. Tato víra však netrvala dlouho. Myslím, že  danou problematiku s nadhledem  ukazují  autentické Benešovy „Paměti,“ které vyšly r.1947. Prezident Beneš  uvádí, že si po vítězné válce Spojenců přál obnovit a přebudovat náš stát tak, aby byl co nejlepší a nejtrvalejší. Chtěl postupovat cestou vývojovou a nenásilnou.  K mezinárodní situaci napsal doslova: „Věřím, ... že nová demokracie poválečná a systém sovětského socialismu by mohly žít vedle sebe opravdu smírně, bez rivalit a nepřátelství, ve spolupráci a vzájemné dohodě. ...Obávaje se toho, co se už dnes na obou stranách ukazuje, ... dodávám: Jaký bude konečný stav a postup tohoto vývoje u jednoho či druhého z obou těchto sociálně-politických systémů, nemůže říci nikdo... Půjde tento vývoj až ke konečnému násilnému vyvrcholení, anebo jej obě strany, přestavše se holedbat svou revoluční silou nebo atomovými pumami, jakož i zdůrazňováním skutečných nebo jen předpokládaných slabostí svého odpůrce,  navrátivše se k politice tak státnicky prováděné za těžké doby války, samy  zastaví a obrátí jej ve směr pro oba nutný a příznivý? Ne-li, pak běda, běda bez rozdílu všem nám.“ To, že se nešlo cestou konvergence, ale cestou studené války, bylo nejen zklamáním nadějí prezidenta Beneše, ale svými tíživými důsledky na nás doléhalo celá desítiletí a vlastně doléhá dodnes.

 

Použitá literatura

Šmeral, B.: President Budovatel. Praha, Brno, B. Bystrica 1946

Olivová, V.: Zápas o Československo. Praha 1922

Beneš, E.: Paměti. Od Mnichova k nové válce a novému vítězství.  Praha 1947 a 1948

Černý, V.: Paměti. Brno 1992

Tigrid, P.: Kapesní průvodce...Praha 1990

Beneš, E.: Šest let exilu a druhé světové války. Praha 1946 a 1947

Beneš, E.: Úvahy o slovanství. Hlavní problémy slovanské politiky. Praha 1947 a 1948

Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha 1

 

Dvě osudové osmičky v našem 20. století (1938 – 1948)

Mnichov“ prezident Beneš odpískal, z důvodů, které  asi  znal jen on sám.

                                                                                          Vlivný český politik, 2016

 

Obratná demagogie různého původu a záměru zraňuje desítky let sebecit národa tvrzením,

v různých souvislostech bezmyšlenkovitě opakovaným, že prezident Beneš neměl přijímat

mnichovský diktát čtyř velmocí, protože národ byl odhodlaný se bránit, a  protože kapitulace bez boje způsobila morální ztráty horší, než by byly fyzické ztráty válečné.

Fakta jsou ovšem taková, že izolovaná obrana země, obklopené ze všech stran nepřátelskými státy,neměla naději na úspěch. Očekávat, že pohraniční opevnění (a to nebylo ještě dokončeno) může útočníka trvale zadržet, mohl jen iluzionista.  Úkolem pohraničních pevností bylo pouze útočníka zadržet na určitý čas, než dorazí a zasáhnou spojenci. Když však spojenci od svých závazků neočekávaně odstoupili, ukázaly se všechny nepříznivé faktory, které ozbrojené střetnutí odkazovaly do sféry nepřijatelného avanturismu. Uvnitř pohraničních opevnění přece existovala

mocná „pátá kolona“, tří milionů pohraničních Němců se zmocnila vlna prohitlerovského nadšení, každý pátý voják byl Němec.To, co se tehdy v pohraničí dálo, byla vlastně již nevypovězená válka proti nám.

 

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon

Čí ruce ho rozhoupaly

Francie sladká  hrdý Albion

a my jsme je milovali

                               (František Halas)

Hitlerovi muži, K. Henlein a K. H. Frank, uprchli za hranice a odtud organizovali z Němců v českém pohraničí bojové jednotky, které vyvolávaly nepokoje, násilné střety a terorizovaly pokojné občany. Na  vojenský úspěch z hlediska poměru sil  bez pomoci spojenců nebylo pomyšlení. Ale co horšího. Za daného stavu mezinárodního veřejného mínění, ovlivněného politikou a rétorikou appeasementu,  hrozilo  nebezpečí i  morálního fiaska. V atmosféře mnichovanské propagandy bylo možno snadno falšovat i morální smysl obranného postoje. Bylo snadné označit Československo  za rušitele míru a původce válečného konfliktu, který byl na spadnutí. A ten konflikt mohl snadno přerůst v evropskou, ne-li světovou válku – proti komunismu. Sovětský svaz totiž dal najevo ochotu  poskytnout nám pomoc.  Za daných okolností,  appeasementu  a  nechuti  proti Hitlerovi zasáhnout, hrozilo rozpoutání evropské války proti Sovětskému svazu.  Hitler by  uvítal situaci,  v níž by  se Sověti, spolu s námi,  stali  také rušiteli míru. Jakého posvěcení by se jeho agresi dostalo! Že  takové nebezpečí skutečně  hrozilo,  potvrdil prezident F. D. Roosevelt a někteří angličtí politikové.

 

Je pozoruhodné, že  kritikové rozhodnutí  Edvarda Beneše  přijmout mnichovský diktát  neanalyzují objektivní politicko-vojenské danosti a fakta, ale uchylují se k dohadům o jeho osobních vlastnostech a zvláště  poukazují na jeho údajný  nedostatek  mužné statečnosti.  Je to ovšem počínání  scestné  a nezdůvodnitelné.

1. Do bitev již přece dávno neharcují  vládnoucí  knížata a králové  v čele ozbrojených houfů. Tíhu války dnes  nesou početné armády, ale zčásti  i civilní obyvatelstvo. Naopak vládci a jejich bezpečí  se těší  nejvýš dosažitelné ochraně. Válku v moderní době vypovídají  hlavy států ze zcela jiných důvodů než je  jejich osobní statečnost a bojechtivost. Osobně se přece přímého válčení nezúčastní, na jejich bojových  vlastnostech proto  vůbec nezáleží.

2. Předpoklad, že prezident Masaryk by v podobné situaci projevil mužnější charakter  a vyhlásil  by, „Tož budeme sedlat“, je neudržitelný.  Moderní válka vyžaduje  mnohostranně zvažovat situaci a odhadovat pravděpodobný výsledek měření sil v daných podmínkách. Není vyvolána ani ohnivým  temperamentem ani bojovností. Ty známe  už  jen  z vyprávění o starověkých či středověkých hrdinech. Ani prezident Masaryk by si nemohl dovolit heroické gesto ve shodě se

svou slováckou letorou. I on by se choval jako racionální a ukázněný státník nezpochybnitelné autority, odpovědnosti a kompetence.

Prezident Beneš měl od počátku mnoho nepřátel a  s přibývajícím časem jich  neubývalo, spíše naopak. Ctitelé starého mocnářství a odpůrci Československa, iredenta německá a maďarská, agresivní revanšisté němečtí, nepřátelé demokracie, fašisti doma i za hranicemi, domácí kolaboranti a zrádci, levicoví radikálové,  a v neposlední řadě intelektuální rivalové v oblasti politiky, veřejného a kulturního života. Ti všichni se předháněli v nepřátelských výpadech a odsudcích, které si při různých příležitostech navzájem  i půjčovali.

 

Nejpovážlivější mezi odsudky jsou ony denunciace, které jsou motivovány snahou  arivistů a prospěchářů získat alibi pro svou vlastní  zbabělou kolaboraci  s  nepřítelem: „To on způsobil náš morální úpadek“, křičeli po přijetí mnichovského diktátu, „my jsme se přece chtěli bránit! Jeho vinou jsme ztratili národní důstojnost, hrdost a čest!“ Stejně by ovšem vykřikovali i v opačném případě, kdybychom mnichovský diktát nepřijali a pustili se do války s hitlerovským Německem. Odsudky by zůstaly, Jen znaménka plus a minus při hodnocení  přijetí nebo odmítnutí „Mnichova“ by se obrátila: Byl vinen, že jsme nebojovali, byl by vinen, kdybychom  byli bojovali.

 

a komunisty  se vyjádřil K.Gottwald, 11.10. 1938: „Troufalá útočnost nepřítelova byla podnícena osudnou kapitulací československé vlády dne 30.9. 1038. My před  celým světem a celým národem prohlašujeme, že vláda neměla kapitulovat. Lid chtěl bojovat. Armáda chtěla bojovat. Celý národ chtěl svou zemi  bránit všemi prostředky. Prostředky k obraně zde byly. Armáda byla mobilizována. Na hranicích stála skvělá opevnění. A všechen lid byl ochoten obětovat poslední, aby svou zemi, svou státní a národní existenci obhájil.“

A  nestraník  prof. V. Černý píše: „...je to zatížení, jež svými důsledky jako vleklé trauma a pokušení mravní slabosti bude hlodat na národní podstatě do nekonečna.“(In: Paměti 1938-1945.)

 

Po tolika desítkách let propagandistického „mytí mozků“ bychom snad již mohli umět svobodně a spravedlivě vážit konkrétní mocensko-politické a vojenské podmínky, které byly v Evropě, jiné r.1938, jiné r. 1939 a jiné r. 1940. Není možno klást mechanicky vedle sebe  a účelově srovnávat kapitulaci Československa bez boje a ozbrojenou obranu Polska a po něm států západní a severní Evropy.  Vyčetlo se nám, že jsme se měli bránit „zuby nehty jako Poláci, Holanďané, Dáni ...“ Přitom nezaujatým čtenářům je jasné, že  morální význam našeho ozbrojeného vystoupení by nám byl upřen v době, kdy celá světová veřejnost „nadšeně jásala nad mnichovským mírem“. Poláci a ostatní přicházeli již do jiné situace, iluze o Hitlerových úmyslech již padly. A to právě dík neblahému osudu Československa.

Prezident Beneš přesvědčivě zdůvodnil, co vedlo k rozhodnutí přijmout diktát velmocí. Historická zkušenost učí, že národ nemůže vždycky vyhrát. Záleží na reálném poměru sil. Ale vždycky by měl stát na straně pravdy a práva. To je otázka svědomí a pojetí smyslu vlastních dějin. Jestliže jsme odmítli použít zbraní (a moderní doba by snad měla dát přednost humánnějším argumentům než je měření sil za pomoci bojové techniky a  k tomu ještě na základě lživých záminek a provokativních intrik), nezřekli jsme se svých zájmů.

 

Jenom ne strach Jen žádný strach

takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach

co my tu zahrajem až přijde čas

                                            (František Halas)

 

Klenotem erbovním mé země

zůstane ta noc

Špalírem zbledlých hvězd černé kufříky

Slunce vycházelo z vojáků

A z probodených snů

krev horkou crčící

do zpěvu naděje ne do žalmů srážejí básníci

Dost v zemi železa na dobré meče,

i v krvi železo – jen dál jen dál!“

Hle žezlo veršů

které básník odkázal

Naději vaší Naději mé

                                       (František Halas)

 

Mysli si všechno a nic. Já mlčím dál.

Tu svou řeč najdu zas, a to mi věř,

až znovu rozkvete železný keř.

Jenom z úst nevypusť, že jsem se bál.

Patroni čeští, stál jsem tam? Stál!

                                        (Fráňa Šrámek)

 

Jako národ  šlechtilo odhodlání, tak prezidentovi sloužilo ke cti, že nepřipustil – nikoli aby odhodlaný národ přinášel oběti, ale aby přinášel oběti marné. Boj za svobodu se bez obětí neobejde. A bez obětí   nebyl ani první  ani  druhý odboj, domácí ani zahraniční, kterému zakrátko – věren tradici z první světové války – jako exilový prezident sám stanul v čele.  Válečné střetnutí po „Mnichovu“ r.1938 by si vyžádalo oběti nejen marné a zbytečné, ale co horšího, zneužitelné v zájmu  útočníka  proti  obráncům a proti smyslu jejich boje. Vyhlášením války v odpověď na mnichovský diktát by přece Československo podlehlo Hitlerově provokaci a umožnilo by mu křičet do světa (aniž by mohlo dokázat opak), že tento „versailleský zmetek“, „hnízdo židobolševismu“, „potlačovatel a utlačovatel menšin vůbec a českých Němců zvláště“, narušil evropský mír! Ten mír, který on, německý vůdce Adolf Hitler,  hodlal na věky chránit, jak jen by byly splněny „spravedlivé požadavky jeho soukmenovců“ a oni by  byli s částí československého území připojeni k Německé říši!  Jen to, že jsme se tehdy zdrželi ozbrojené obrany, byť to bylo jakkoli trpké, mohlo odhalit Evropě a světu licoměrné lži, kterými Hitler maskoval svou programovou agresi, včetně záměru přisvojit si naše země jako údajně „německý prostor“ pod lživou záminkou, že  chráni německou  menšinu. Proč některým pseudoradikálům u nás tak velice  vadilo a vadí, že Hitlerova provokace vyšla na prázdno, že „Beneš si na nastražené vidle nenaběhl“, a že byl podán důkaz o pravých  záměrech „Třetí říše“ a o marném obětování Československa pro iluzorní zachování míru v Evropě?

Za daného rozložení sil a za daného vnímání situace světovým veřejným míněním bylo správné zdržet se boje. Jenomže zdržet se ozbrojené konfrontace neznamená lísat se k nepříteli. Je politováníhodné, že vojenskou kapitulaci a vznik tzv.“druhé republiky“ provázela nežádoucí a naprosto ne nutná kapitulace mravní, označená jako „mnichovanství“. Poraženectví,  nikoli národa („národ se bránil“, jak doložil mimo jiné  stejnoslovným  názvem  svého spisu prof. A. Pražák ), ale části vzdělanců, intelektuálů, vrstvy, která touží stát za všech okolností na straně mocných a vlivných. Jde o vrstvu konformistů, kolaborantů, fušéistů. Jako by změnou poměru sil byla uvolněna mechanická přitažlivost cizího státního tělesa a jako by se dík této přitažlivosti k němu přidávaly samovolně síly domácí. Nedbají, že rezignují na národní zájmy, znevažují národní tradice a hodnoty, přijímají optiku, argumenty, program toho nově se etablovavšího velkého cizího  tělesa.

V době mnichovské krize šlo odcizení  této vrstvy tak daleko, že se začalo pochybovat o správnosti Masarykovského protirakouského odboje za první světové války a o účelnosti  našeho osamostatnění. Nevybíravě byla kritizována sama idea Československého státu, ostouzena jeho zahraniční politika, protože prý nás „vzdalovala od mocných sousedů, s kterými přece bylo zapotřebí vycházet přátelsky.“ (Rozuměj, s Hitlerem a s  fašizujícími politiky ostatních sousedních zemí.)

„Cizí lidé zmenšili naše území hmotné, a teď nám sami naši zmenšují naše území duchovní. Co jste, štváči, traviči, spekulanti bez svědomí, udělali z národa, toho lidu Masarykova pohřbu, lidu Všesokolského sletu, lidu mobilizace? S jakými čistými silami, s jakou věrohodností a důvěrou jsme mohli jít do těžkých dnů ztrýzněné republiky! S jakou otravou, s jakým vnitřním rozkladem se do toho nastávajícího krušného a nebezpečného života vchází! Žádný nepřítel světa nedopustil se tolika zlého jako vy, vyděrači běd, kteří jste tento národ tak strašlivě zkazili a zhanobili. Ne ztracené území, ale toto je národní katastrofa! Tato hrozná skvrna se nikdy nesmyje. Paměť, která po vás zůstane, obsahuje jediné slovo“ hanba“. Štvaní, obviňování, pronásledování lidí „bývalého režimu“. Pěkná práce pro národní morálku. Oportunistické povahy mezi staršími i mezi mládeží mohou si z toho vyvodit praktické životní vodítko: pozor! Za žádnou ideu se neobětovat! Žádné myšlence nebýt obětován!“ (Josef Čapek, Psáno do mraků. Listopad 1938. Vyšlo v Praze 1947.)

Morální úpadek části inteligence, již dříve nepevné a v dalších osudech národa vždy znovu selhávající, se skutečně odvozuje od „Mnichova“. Nikoli ovšem od faktu zdůvodněné vojenské kapitulace samé, ale od nedostatku mravní síly nekapitulovat vnitřně, čelit důstojně a sebejistě přítomnosti agresivního uchvatitele. Některým chybělo přesvědčení, že boj za zachování národa pokračuje i ve změněných podmínkách. A i když nebylo možno hájit samostatnost v dané chvíli zoufale hrdinským gestem bez naděje na úspěch, že to neznamená rezignaci, beznaděj, vnitřní odzbrojení, ztrátu víry v budoucnost. Naopak. Právě za přítomnosti uchvatitelů je zapotřebí posílit schopnost trvat si na svém, odolnost, rezistenci, vnitřní odpor a víru pro doby příští.

Ve sporech a zápasech po roce 1945 se politický kapitál vytloukal i z odpovědí na otázku, kdo nese odpovědnost za rozbití Československa a za okupaci  v tzv. protektorátu Čech a Moravy. Je zřejmé, že vina padá na fašistického agresora zvenčí a na jeho pátou kolonu uvnitř. Dále na západní velmoci, které údajně v zájmu zachování  míru v Evropě ustupovaly agresorovi, nedodržely závazné smlouvy a s lehkým srdcem obětovaly svého spojence na vzdory veškeré logice i etice. Svým ultimativním požadavkem a nátlakem ve prospěch agresorových záměrů vytvořily situaci, která byla  pro Československo bezvýchodná. Ne však pro jeho ilegální  bojovníky za svobodu, v ilegalitě doma i v cizině,  a spolu se spojeneckými armádami za hranicemi.

 

Kůň bronzový kůň  Václavův

se včera v noci třás

a kníže kopí potěžkal

Myslete na chorál Malověrní Myslete na chorál

                                    (František Halas)

 

 

Víra v úspěch politiky appeasementu, které bylo Československo obětováno, trvala jen krátce. Brzy vypukla válka, přetěžká druhá válka světová. Mnichovanská politika byla přehodnocena a Československo, dík druhému odboji doma i za hranicemi a především dík diplomatické misi neúnavného prezidenta Edvarda Beneše,  vyšlo z ní po boku vítězných mocností.  S pocitem satisfakce za utrpěná příkoří, s hrdostí na prokázanou rezistenci národa v odboji doma i za hranicemi, na frontách Západu i Východu, ve Slovenském národním povstání i na Pražských barikádách.

V knihách pod názvem „ Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství“ a  „Šest let exilu a druhé světové války“ dokumentuje  Edvard Beneš pohnutou historii našeho národa od r.1938 do r.1945. Tuto část můžeme ukončit verši,  verši věnovanými  prezidentovi.

 

Tím hořkým chlebem dní, které jsme prožívali

a solí slz, jež vyplakala zem,

Vás nevítáme. My Vás milovali

v těch dobách přetěžkých a my Vás milujem.

Když v nocích bezesných u našich amplionů

hvězdami dálek zazníval Váš hlas,

jako by někdo strhl s očí clonu,

jak bychom byli někde blízko Vás.

Vy jste nám dolíval oleje do plamene

ve chvílích zoufalých. Dnes, kdy Vám končí pout,

lid náruč otvírá, na srdce vděku plné

chce si Vás přivinout.                   (Jaroslav Seifert)

 

 

Po druhé světové válce jsme se ocitli v silokřivkách levicového směřování „ducha doby“. Po mnichovském zklamání a se vzpomínkami na strádání v období hospodářské krize před válkou nastoupil československý stát demokratickou cestu k socialismu. S obecným uspokojením se přijímala pozemková reforma, znárodnění velkých podniků, dolů a bank. (Ostatně podobná opatření se prováděla v celé Evropě, i západní.) Od socializace se očekávala hospodářská stabilita a vyloučení otřesů a pověstných krizí z nadvýroby. Od spojenectví se SSSR jistota v mezinárodních vztazích, bezpečnost a suverenita státní existence.

Nečekaný zlom v poválečném vývoji, který byl až dosud většinou národa pociťován jako pozitivní a přirozený, způsobila po třech letech, v únoru 1948, komunistická strana jako exponent internacionální politiky SSSR. Využila nastavší vládní krize, nedostatečné prozíravosti nekomunistů ve vládě, chopila se moci, potlačila parlamentní demokracii, opustila dosavadní „vlastní československou cestu k socialismu“ a s násilím proti skutečným nebo domnělým protivníkům začala formovat společnost  podle sovětského vzoru a  podle principů tzv. diktatury proletariátu. Československo bylo posledním státem střední a východní Evropy, který se stal kořistí bolševického  radikalismu. Evropu rozdělila „železná opona“, atmosféru u nás ovládla bezostyšná propaganda a strach z násilí. Pokud se někdo pokusil hájit občanské svobody a práva, byl vzápětí umlčen. Veřejné mínění  počátku 50. let bylo ochromeno představou, že prožíváme historické  děje,  podobné jako byl jakobínský  teror francouzské revoluce 1789.

 

Ale únorové  převzetí moci komunistickou stranou  není radno zjednodušovat. Nebyli jen uzurpátoři moci a jejich pomahači, oběti teroru a vystrašení diváci. Bylo i mnoho těch, kteří věřili, že konečně nastal čas spravedlnosti pro chudé a utlačené. Uveďme malý doklad o dobovém smýšlení z „Knížky o Milce“, celoživotní družce básníka Fráni  Šrámka. Napsala ji středoškolská profesorka Marie Hejnová,  za mlada členka studentské prázdninové ochotnické družiny někdejší „Šrámkovy Sobotky“.

 

Byl únor 1948. Česká inteligence byla k jeho přijetí připravena dlouhým předchozím vývojem, v němž nemalou úlohu sehrála právě Šrámkova generace. Byla poučena Říjnem, dozrála za druhé světové války. Ale i český svět měl své Těleginy a Roščiny, mnozí také u nás prodělávali svou „křížovou cestu“( hrdinové stejnojmenného románu Alexeje Tolstého , pozn. SK)).. Složitá minulost první republiky zasahovala do přítomnosti, všechno šlo na ostří nože. Vášnivě se debatovalo...Šrámek si přál, „aby to už bylo za námi“... Milka, živá a usměvavá, pro ni nebylo pochybností. Už dávno pochopila, že jen změněný společenský řád může přinést úplné zrovnoprávnění ženě a uskutečnit vše, oč zápasily předchozí generace...A kolik bylo takových Milek a jejich víry, že jen změněný společenský řád přinese ten nebo onen druh žádoucí spravedlnosti...“(C.d. Hradec Králové, 1985)

 

V souvislosti s hodnocením únorového převratu někteří pseudoradikálové tvrdí, že prezident Beneš opět „zklamal“. Jestliže byl v souvislosti s „Mnichovem“ neprávem dehonestován pro údajnou osobní nestatečnost, v souvislosti s  poválečným vývojem se mu z jedné strany vyčítá, že „podporoval buržoazní reakci“, z druhé, že byl příliš vstřícný a ústupný vůči komunistům. Málokdo realisticky váží neodvratnost vzestupů a pádů národa a jeho prezidenta spolu se vzestupy a pády evropské demokracie vůbec. Nepřátelé prezidenta Beneše démonizují, jako by byl obdařen nadpřirozeným vlivem a rafinovanou mocí škodit svým odpůrcům. A tak se můžeme dočíst, že napomohl vítězství totalitarismu a způsobil další demoralizaci národa, místo aby ho vyzval  k ozbrojené obraně demokracie.

 

Tito vykladači našich dějin jako díla jediného muže nevidí, že se tehdejší svět kolem nás již rozdělil a nastoupil cestu konfrontační studené války,ne spojenectví, ne konvergence,  a že se u nás daly proudy lidových vrstev do pohybu za vidinou, kterou nebylo možno utopit v krvi. Mohly ji opustit jen na základě vlastní mnohaleté zkušenosti. Tehdy ještě nevěděly, že jejich víra byla pro mocenské zájmy  zneužita.

Mezi nerealistickými hodnotiteli posledního nerovného zápasu Edvarda Beneše o zachování československé demokracie nechyběli ani přímí účastníci „únorové krize“. Následky vlastních chyb, neschopnosti orientovat se, analyzovat situaci a přiměřeně reagovat svalují na bedra jediného muže. který děje sám zvrátit nemohl, ani kdyby netrpěl pokračující nemocí a ubýváním sil. (Zemřel 6 měsíců poté.)

 

Otřesy r.1938 a 1948 prožíval prezident E.Beneš nepochybně jako realistický politik, který zná souvislosti a ví, že nemůže zadržet síly, které se jeho vlivu vymykají. Prošel  celoživotní cestou, poznačenou mnoha dílčími vítězstvími i prohrami, o kterých věděl, že jsou pro tuto chvíli, nikoli definitivní. Hájil vždycky ideály demokracie a humanity. Dvakrát, ne vlastní vinou, se octl v situaci, jejíž krizovost byla nadhraniční povahy. Jeho smysl pro odpovědnost mu nedovoloval uvést do pohybu brannou sílu národa. Dovedeme si představit tíhu a bolest oněch dvou proher, z nichž ta první ohrožovala samu existenci národa, ta druhá trvání   demokratického  režimu jeho státu. Nicméně váhám označit je slovem tragédie, protože tehdy stále ještě zbývala naděje. Naděje  v duchovní rezistenci národa, v duchovní rezistenci věrných.

 

Skutečnou tragédií československého prezidenta by bylo, kdyby dosavadní zápasy  zůstaly marné a zbytečné, bez vlivu na žádoucí  budoucnost.  Kdyby  sám národ přestal  hájit své zájmy, kdyby se přestal cítit národem.

 

Literatura

E. Beneš, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1046 

E. Beneš, Paměti.  0d Mnichova k nové válce a k novému vítězství, Praha 1947

V. Olivová, Zápas o Československo, Praha 1992

A. Pražák, Národ se bránil, Praha 1946

Prezident dr. E. Beneš na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů v Praze 14. prosince 1945

 

„… Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa…

 

Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet.

 

Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni.

 

A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 – 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.

 

 

Opakuji: Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat.

 

My. Češi a Slováci, máme na to plné právo…“

 

Redakce: J. Skalský                                                              Připravil: dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením jako svou 749. publikaci určenou pro vnitřní potřebu českých národních organizací, Praha, 18. listopadu 2021.

 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz

e–mail: vydavatel@seznam.cz

Estránky: www.ceske-narodni-listy.estranky.cz

FB: : https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy-107618950706191/?modal=admin_todo_tour