Jdi na obsah Jdi na menu
 


Československé ministerstva zahraničních věcí americkému velvyslanci v Praze 17. prosince 1947*

1. 8. 2021

Nóta československého ministerstva zahraničních věcí americkému velvyslanci v Praze 17. prosince 1947*
(Kdo byl W. Jaksch?)

Je všeobecně známo, že Wenzel Jaksch, bývalý sudetoněmecký sociálně demokratický poslanec v československém Národním shromáždění, je vedoucím činitelem protičeskoslovenské politické kampaně bývalých sudetských Němců v zahraničí. Je to muž, jehož politická koncepce byla odedávna velkoněmecká. V době pro Československo nejtěžší, po mnichovské dohodě, která odtrhla od Československé republiky kraje, obývané sudetskými Němci, zastával Wenzel Jaksch Hitlerem ražený názor, že spojení říšských Němců se sudetskými a rakouskými má zůstati trvalé. Ve svém protičeskoslovenském zaujetí, jemuž za války dával průchod v časopise "Der Sozialdemokrat", jejž vydával a dosud vydává jako emigrant v Londýně, zahraňoval svým krajanům, sudetoněmeckým emigrantům ve spojeneckých zemích, aby vstupovali do československé armády a přispěli lak v rámci své státní přináležitosti ke spojeneckému vítězství. Když se britská vláda roku 1942 prohlásila za zbavenou závazků Mnichovské dohody, poslal WenzI Jaksch proti tomu dokonce jménem své strany rozhodný protest prezidentu Rooseveltovi.

Tento muž, který je svou minulostí ztělesněním protičeskoslovenského postoje oněch prvků mezi bývalými sudetskými Němci, které nepodlehly nacismu, se snaží státi se nyní jejich ideovým vůdcem. Používá k tomu své bývalé sudetoněmecké sociálně-demokratické strany, kterou jako zvláštní skupinu stále udržuje ...

Ačkoliv mnozí význační přívrženci Jakschovi jsou dnes leckde vedoucími činiteli německé SPD** k splynutí Jakschovy skupiny s touto stranou nebylo dosud ani formálně, ani ve skutečnosti provedeno. Politická činnost sudetských sociálních demokratů v Německu se jeví v tomto smyslu jako samostatně organizovaná politická práce, třebaže uvnitř jiné politické strany. Nesrovnává se tudíž tato převážně politikou se zabývající organizace, složená výlučně z bývalých sudetských Němců, se zásadami, vytyčenými v prohlášení velvyslanectví Spojených států ze dne 8. listopadu 1947 pro dovolené organizování těchto Němců.

O protičeskoslovenské propagandě Jakschovy skupiny je známo, že po skončení války se rozrostla z dřívějších polemik a houževnatého prosazování vlastní politické koncepce v hanlivou a nenávistnou kampaň proti Československé republice. Wenzel Jasech ji provádí různým způsobem: Útoky ve vlastním tiskovém aparátu, vydáváním brožur, častými memorandy a apely na různé světové činitele, rozhlasovými relacemi, přednáškami, tiskovými polemikami, články v cizích novinách a cestou inspirovaných pomluv proti Československu v různém tisku v Německu, v Anglii, v Americe, ve Švédsku a vůbec všude, kde se mu k tomu naskytne příležitost.

Wenzel Jaksch, dosud usazený v Londýně, podnikl v březnu a dubnu 1947 dvouměsíční cestu po Německu a na podzim 1947 byl na propagační návštěvě ve Švédsku. Nyní se československé úřady dovídají, že se hodlá odebrat do Německa a usídliti se trvale ve Frankfurtu, aby tam pokračoval ve své politické činnosti. Tyto návštěvy a tento jeho úmysl vytvářejí velmi vážné politické důsledky mezi Němci odsunutými z Československa, kteří spatřují v Jakschovi vedoucího činitele svých protičeskoslovenských snah. Jest oprávněná obava, že jeho usazení se v Německu a jeho odsud řízená politická činnost by vzbudily mezi odsunutými Němci nejen zvýšenou agitaci proti ČSR, ale také neodůvodněné naděje na změnu jejich osudu, jak o něm rozhodla Postupimská konference, takže by byly s to zpomalit jejich žádoucí splynutí s německým prostředím a jejich asimilaci s německými poměry ...***

Archiv ministerstva zahraničních věcí, Německo 1945-1950, k 14, o 3, čj. 240.724/M-1I47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nóta reagovala na prohlášení amerického velvyslance v Praze z 8. listopadu 1947, v němž byly vyhlášeny zásady postupu amerických okupačních úřadů vůči odsunutým Němcům. Jejich cílem bylo zajistit, aby odsunutí sudetští Němci plně splynuli s prostředím v Německu. Nóta byla dána na vědomí československé vojenské misi u Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně a československému generálnímu konzulátu v Mnichově.

** Socialdemokratische Partei Deutschlands (sociálně-demokratická strana Německa).

*** V roce 1958 shrnul W. Jaksch své politické názory do knihy Europas Weg nach Potsdam. V ní zásadně odmítá existenci Československa i jeho obnovu v roce 1945 a nenávistně útočí na všechny československé demokratické politiky v čele s Edvardem Benešem. Kniha se dočkala čtyř německých vydání a v roce 2000 byla s finanční podporou německé společnosti Ackermann-Gemeinde vydána v českém překladu v Praze. (Wenzel Jaksch, Cesta Evropy do Postupimi. Vina a osud v podunajském prostoru. Praha 2000, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku).

O této publikaci jsme již dříve zveřejnili recenzi prof. Věry Olivové. Můžete ji najít na naší webové adrese: www.ceskenarodnilisty.cz , rubrika Publikace základní řada

ČNL