Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cena za zásluhy o evropské společenství

31. 7. 2021

Cena za zásluhy o evropské společenství

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

 

Ctíme své tradice. Třeba tradici angažovat se za mír a spolupráci mezi národy, jak si přál král "dvojího lidu" Jiří Poděbradský nebo navýsost tolerantní, všestranně, i diplomaticky činný exulant Jan Amos Komenský. A v nové době jak pro podobné cíle pracovali prezidenti T.G.Masaryk a E. Beneš a potom další zástupci naší republiky ve "Spojených národech" po první a v "Organizaci spojených národů" po druhé válce světové.

 

Novou kvalitu vzájemných vztahů mezi národy představuje "Evropská unie". Zpočátku montánní společenství uhlí a oceli mezi Francií a Německem z r.1951. Brzy k nim přistoupilo ještě několik dalších zemí, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie. Dnes EU sdružuje 28 států (bez Británie 27) s cílem prohloubit vzájemnost a kooperaci mezi zeměmi. "Evropská unie", s institucionálním sídlem v Bruselu, pokročila v procesu integrace zúčastněných zemí dále než široce obecně politická "Organizace spojených národů" z r. 1945, s institucionálním sídlem v New Yorku.

 

Doslechli jsme se, že za zásluhy o budování evropské integrace se předním politikům uděluje vyznamenání, cena, pojmenovaná na počest jednoho z inspirátorů sjednocení Evropy - Richarda Coudenhove Kalergiho. Cen bylo uděleno již 19, v poslední době byli takto vyznamenáni, vždy v dvouletém odstupu, paní Merkelová a páni Rompuy a Junkers. O panu Kalergim jsme četli a slyšeli leccos. Oficiálně jsme však o jeho myšlenkovém odkazu zpraveni nebyli. A tak se ptám: Proč se cena za zásluhy o evropskou integraci uděluje na počest "Panevropana" pana Kalergiho, který byl nepřítelem demokracie, proč ne na počest demokratického federalisty F.W.Foerstera? Snad nemají pravdu "konspirativci"?

 

Na "konspirativní" dotaz, zda A. Merkelová plní svou imigrační politikou Kalergiho plán, totiž proměnit Evropu národních států v nesourodou etnickou kaši, odpověděl europoslanec M. Ransdorf na svém posledním Webu 21. 2. 2016, že paní Merkelová má přírodovědní vzdělání, takže sotva zná Kalergiho myšlenky. Ale připustil, že současná mezinárodní situace ten plán připomíná: silná podpora masové imigrace do Evropy, zabezpečování pohybu běženců četnými "neziskovkami", jednoznačně pozitivní ovlivňování veřejného mínění ve prospěch imigrantů.

 

A tak se znovu ptám: Je masová imigrace neplánovaný důsledek živelných historických souvislostí nebo také zároveň či dokonce především realizace něčího dlouhodobého záměru a úmyslu? Nahodilá shoda? Nepředvídané výsledky a následky odlišných, nesourodých účelů nebo po řadu desítiletí sledovaný rafinovaný projekt? Cílem je takto odbourat národní státy a jejich svrchovanost v zájmu neomezeného pohybu osob, zboží a kapitálu? Má nastat definitivní vnitřní rozvrat národních společenství popřením jejich kulturní identity, tradic, společných cílů a ideálů ve prospěch individuálních sobeckých zájmů vládnoucích držitelů globální moci?

 

Proč byla založena "Evropská cena", cena za zásluhy o Evropskou integraci se jménem a k poctě údajného předchůdce myšlenek "Evropské unie", pana Kalergiho?

 

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel a politik. Iniciátor a spoluzakladatel hnutí "Panevropy", vyhlášené roku 1923 ve Vídni. Dostalo se mu tehdy finanční podpory od největších boháčů světa (Rotschild, Warburg...). Jako ideový základ pro hnutí uvedl Kalergi křesťanství, svobodu, mír a kulturu. Byl pro mezinárodní součinnost hospodářskou, politickou a kulturní, chtěl vytvořit Spojené státy evropské, bez Ruska a bez Anglie, zato však s mimoevropskými koloniemi. V zájmu integrace chtěl zrušit právo národů na sebeurčení, jejich homogenitu, identitu, demokracii, princip rovnosti a obnovit vládu elity, "aristokracie ducha". Takovou elitou mu byli i podnikaví Židé, zocelení dějinami pronásledování. Eliminoval zcela etnickou, historickou a kulturní identitu národů. Jako by neexistovala.Vláda podle něj se má v Panevropě opět vrátit šlechtě, ostatní obyvatelstvo, evropské i neevropské se prý bude svobodně mísit a vytvoří novou rasu, lehce ovladatelnou k práci a k službě vládnoucí elitě.

 

Kterýsi horlivec napsal, že Kalergi získal pro Panevropu podporu T.G.Masaryka a E.Beneše. Ve skutečnosti od nich o takovou podporu usiloval. Začínal jako mladý ambiciózní politik se státní příslušností československou. Podle rodového sídla v Poběžovicích, v českém pohraničí, se totiž r. 1918 stal občanem Československé republiky. Kromě zdvořilého ocenění myšlenky zabezpečit mír mezi evropskými zeměmi se mu však výraznější podpory nedostalo. Masaryk i Beneš měli jiné představy o sdružování zemí v Evropě, vedené zájmem o práva malých národů, o jejich samostatnost a svobodu, demokracii a humanitu.

 

Bližší jejich názorům byl v Německu nepohodlný pacifista F.W.Foerster (1869 - 1966). Obracel se neúnavně na "všechny státníky světa" se svým plánem na federalizaci svobodných, demokratických národů Evropy. Přesvědčoval o výhodách demokratické federalizace národů ze všech sil. Proč se nepřipomíná jeho jméno?

 

Kdo spíše má být uznán za předchůdce dnešní "Evropské unie"? EU má sloužit zájmům vybraných elit nebo zájmům všech občanů? Má hovět rozmarům mocných nebo usilovat o poctivý život ve společnosti spravedlnosti, svobody a práva pro všechny?

 

O Kalergiho "Panevropě" jsme dlouho neslyšeli. Až teď našli někteří "konspirativci" utajené jádro a příčinu až nepochopitelné podpory nediferencované masové migrace ze strany vedoucích politiků EU. Podle Kalergiho v "Panevropě" bude vládnout šlechta. Masy snadno ovladatelného pracujícího lidu budou mít smíšený euroasijskoafrický genetický základ. A tak se ptáme: Takový je tedy skrytý důvod oficiální podpory přistěhovalců z arabských a afrických zemí?

 

Kalergiho utopickému plánu se dnes ze strany jeho kritiků dostalo alarmujícího názvu: "Legální genocida evropských národů." Šíří se nedůvěra, podezření, masová imigrace v očích mnoha současníků představuje vážné nebezpečí pro budoucnost, pro celou Evropu a její kulturu.

Ja zajímavé, že nedávno Th. Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany,vyložil podobný cíl globalizace, totiž homogenizaci všech států na zeměkouli prostřednictvím smíšení ras. Proto má podle něho Evropa každoročně přijímat miliony přistěhovalců ze zemí "třetího" světa.

 

Časové i věcné souvislosti varujícím "konspirativním" teoriím často unikají. Ale naléhavé otázky kolem zachování státně politických hodnot národů při integraci Evropy a zvláště v době migrantské krize zůstávají. A mnozí bijí na poplach.

 

A tak se znova ptám: Proč "Evropská cena" nese jméno R. Coudenhove-Kalergiho?

 

 

Poznámka redakce:

Jsme přesvědčeni, že Evropská unie by se měla transformovat ve svobodné rovnoprávné společenství národních států, které by samo rozhodovalo o oblastech a rozsahu spolupráce. ČNL