Jdi na obsah Jdi na menu
 


Germanisace protektorátu a Bund Deutscher Osten 6

10. 2. 2023

Germanisace protektorátu a Bund Deutscher Osten 6

 

Památce univ. prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc., obhájce odkazu presidenta dr. Edvarda Beneše

Jiří Jaroš Nickelli, etnograf, ČSBS Boskovice

 

Na Brněnsku a na Vyškovsku zase působil jiný takový výtečník, nacista J. Folta, spolupracovník Oscara Judexe. Byl kreisleiterem BDO a vysokým funkcionářem krajského vedení NSDAP Brno. Jeho jméno se objevuje na nacistických oběžnících dokládající organizační propojení organizací, pracujících na germanisaci Moravy –  NSDAP, BDO, Technische Nothilfe, NSRKB a mnoha dalších, což dokládají dokumenty uložené v pobočce Moravského zemského archivu ve Slavkově u Brna (Rundschreiben Nr. 22/41 a další oběžníky). Jeho podřízení Ing. Kopriva a Gerschitz, se podíleli na tzv.“Vorschlagslistech“ – návrzích na vyznamenávání německých matek tzv. Mutterkreuzy v oblasti Vyškovska a Drahanské vysočiny.

 

Čestný kříž německé matky ve třech stupních bylo významné vyznamenání matek III.říše, umožňující velká privilegia německým rodinám – zvláštní příděly potravin, šatstva, obuvi, otopu, a zejména úvěry v říšských bankách. (Takové vyznamenání III. stupně za 4 germánské děti obdržela 18. 5. 1941 i kněžna Salmová, – protokol 5 komisařů Rájce 1945 aj.) Podle Adolfa Hitlera – zakladatele tohoto jediného ženského řádu III. říše (ostatní dekorace pro ženy byly méně významné) – smysl řádu spočíval v manifestaci základního úkolu německé ženy – mateřství pro genetickou posilu III. říše, a tudíž pro totální germanizaci jejího území, včetně okupovaných zemí. (Např. Pavlík S., 2009, 86–103, text, barevná foto všech stupňů – Hartung L. Bichlmaier L, 2009, 93–93 i se sběratelskými cenami.) Udělení tohoto vyznamenání tudíž nelze v žádném případě vykládat jen jako pouhý politický folklór – jak to idiotsky tvrdí mediální a jiní obhájci různých restituentů – nýbrž jako významný atribut germanisace, kolonizace okupačních území, včetně tvrdého kolaborantského aspektu přijímání této dekorace nositelkami, a to ve prospěch III. říše.

 

Každá nositelka takové dekorace musela přijmout plně politiku III. říše, stávala se manifestantkou této zločinné politiky. Řádem udělená říšská privilegia se vztahovala na všechny členy árijské germánské rodiny podle zákonů III. reichu. Toto samozřejmě platilo i pro všechny členky a rodinné příslušníky, členy BDO, jako vysoce agresivního okupačního a kolonizačního svazu.

 

Vnitřní strukturu a organizaci BDO je možné objasnit například na příkladě zemské skupiny „Sudetenland“ se sídlem v Jablonci nad Nisou, tj. na tzv. „novém říšském území“, v praxi uloupeném československému státu. Zemská skupina BDO v Jablonci nad Nisou se dělila na čtyři referáty. Ty vedl tzv. přednosta oddělení – „Abteilungsleiter“.

 

Místní skupiny BDO pak vedl tzv. „Hilfsamtswalter“, pomocný referent. Jednotlivé referáty se dělily na správní referát (pokladna a počet členstva), organizační referát (tisk, propaganda), dále národně politický referát, a konečně na referát pro členská školení.

 

Jaké úkoly měly tyto referáty? Politický referát zajišťoval stabilitu německé národnosti – tj. stabilitu germanizace – v zemích a krajích. V čele zemské skupiny stál tzv. „Landesgruppenleiter“ (Zemský skupinový vedoucí). Jeho zástupce byl současně vedoucím organizačního štábu zemské skupiny BDO, tzv. „Kreisgruppenleiter“ (Krajský skupinový vedoucí). Ten měl k ruce 4 referenty, a to krajského pokladníka, krajského organizačního vedoucího, krajského školitele a krajského národně politického referenta (Anonymus, 1945a.)

Toto byl tzv. užší štáb zemského a krajského vedení BDO. Ten mohl být rozšířen o další pomocné funkcionáře, jako byli například šéf propagandy, tiskový referent, nebo i specialista tzv. “Patentschaftsleiter“, což byl vedoucí tzv. kruhu podporovatelů BDO, mecenášů (sponsorů). Organizační strukturu BDO zde nebudu dále podrobněji rozebírat – odkazuji na svou studii „Bund Deutscher Osten, Zločinecký nacistický svaz a Blanensko“ (Sborník Muzea Blansko 2001, 37– 62.)